Letn. 1, št. 1 (1991)

Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Franc Jakopin PDF
Iz spominov na Rajka Nahtigala in Frana Ramovša

Franc Jakopin PDF
Delo Frana Ramovša za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti

Metka Furlan PDF
SLOVENSKO slima 'Jaliua, plouagne' (ALASIA) IN SRBOHRVAŠKO slim (ŽUMBEREK) - NOVO GRADIVO ZA SLOVANSKO-GERMANSKO IZOGLOSO *slinrb : *slïma- Sln. narcč. slima in sbh. nareč. slîm se povezuje z german. *shma-.

Marko Snoj PDF
Nekaj pripomb k izvoru slovanskih glagolov skočiti, skakati in kačiti

Vlado Nartnik PDF
Da ta tri imena edin Bog

Francka Premk PDF
Sloveno-hebraica: eksotična poimenovanja dišav in dragocenih oblačil v najstarejših slovenskih psalmskih prevodih

Jožica Narat-Šrekl PDF
Samostalniške besednozvezne sopomenke v Dalmatinovi Bibliji

Ivana Černelič PDF
Členek kot besedna vrsta v slovenskem knjižnem jeziku

Alenka Gložančev PDF
Enobesedna imena zasebnih podjetij v naselju Fužine v Ljubljani

Janez Keber PDF
(O)pehariti, '(o)goljufati, (pre)varati (s pomočjo peharja)' in sinonimi

Ljudmila Bokal PDF
Starinske besede v Slovarju slovenskega knjižnega jezika

Peter Weiss PDF
Zasnova novega odzadnjega slovarja slovenskega jezika

Francka Benedik PDF
Redukcija v škofjeloškem narečju

Sonja Horvat PDF
Mikrotoponimi na Vrheh in v dolini Raše

Zvonka Leder PDF
Terminološka prizadevanja na Slovenskem

Silvo Torkar PDF
Nekaj opazk o osvetlitvi cerkljansko-tolminskega besedišča v SSKJ

Jakob Müller PDF
Novo slovensko pravopisje