Vol 33, No 2 (2004)

70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA ZRC SAZU / 70TH ANNIVERSARY OF THE ZRC SAZU INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY

Uredili / Edited by Marko Terseglav, Ingrid Slavec Gradišnik & Jurij Fikfak

Table of Contents

Mirko Ramovš PDF
70 LET GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA PRI ZNANSTVENORAZISKOVALNEM CENTRU SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
70TH ANNIVERSARY OF THE INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY AT THE SCIENTIFIC RESEARCH CENTRE OF THE SLOVENIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS
5-13

Razprave in razgledi / Articles and Essays

Marko Terseglav PDF
FOLKLORISTIKA IN LITERARNA VEDA ALI ESEJ O LOČITVI
FOLKLORISTICS AND LITERATURE. AN ESSAY ON DIVORCE
17-45

Mari Kristina Arko Klemenc PDF
CRAFTING AUTHENTICITY. FRANCE MAROLT, FOLK SONG, AND THE CONCERT STAGE
USTVARJANJE AVTENTIČNOSTI. FRANCE MAROLT, LJUDSKA PESEM IN KONCERTNI ODER
47-70

Andrej Ferkolj PDF
POZABLJENA TRADICIJA. ORIS ARHAIČNEGA PESNIŠTVA
A FORGOTTEN TRADITION. AN OUTLINE OF ARCHAIC POETRY
71-92

Marjetka Golež Kaučič PDF
ROŠLIN IN VERJANKO. TRANSFORMACIJA LJUDSKE BALADE V SODOBNA PROZNA BESEDILA
ROŠLIN IN VERJANKO (ROŠLIN AND VERJANKO). TRANSFORMATION OF A FOLK BALLAD INTO MODERN PROSE
93-115

Marija Klobčar PDF
PRIČEVALNOST KOLEDNIŠKIH PESMI JUGOVZHODNE GORENJSKE V ZAPISIH ODBORA ZA NABIRANJE SLOVENSKIH NARODNIH PESMI
CAROLS FROM SOUTHEASTERN GORENJSKO IN THE NOTES OF THE COMMITTEE FOR THE COLLECTION OF SLOVENIAN FOLK SONGS
117-134

Jovanka Djordjević Jovanović PDF
SERBISCHE VOLKSLYRIK IN GRIECHISCHEN PERIODIKA
SRBSKA LJUDSKA LIRIKA V GRŠKI PERIODIKI
135-159

Mirko Ramovš PDF
KOREOLOŠKA IN ANTROPOLOŠKA PODOBA PLESNIH IGER Z IZBIRANJEM SOPLESALCA NA SLOVENSKEM
CHOREOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SLOVENIAN DANCE GAMES IN WHICH A DANCER CHOOSES HER OR HIS DANCE PARTNER
161-180

Rebeka Kunej PDF
NEKATERI POJAVI PLESNEGA FOLKLORIZMA V BELI KRAJINI DO 2. SVETOVNE VOJNE
ELEMENTS OF DANCE FOLKLORISM IN BELA KRAJINA PRIOR TO WWII
181-192

Maša Marty PDF
IZ ARHIVA GLASBENONARODOPISNEGA INŠTITUTA. O PRVEM ETNOMUZIKOLOŠKEM RAZISKOVANJU V SEVERNOVZHODNI ISTRI
FIRST ETHNOMUSICOLOGICAL FIELDWORK RESEARCH IN NORTHEASTERN ISTRIA. FROM THE INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY ARCHIVES
193-206

Andreja Žele PDF
VLOGA LEKSIKOLOGIJE PRI OHRANJANJU IN AKTUALIZIRANJU SLOVENSKE NARODOPISNE LEKSIKE
THE ROLE OF LEXICOLOGY IN THE PRESERVATION AND ACTUALIZATION OF SLOVENIAN ETHNOGRAPHIC VOCABULARY
207-215

Drago Kunej PDF
PROBLEMATIKA ZAŠČITE MAGNETOFONSKIH ZVOČNIH ZBIRK V RAZISKOVALNIH ZVOČNIH ARHIVIH
PRESERVATION OF SOUND COLLECTIONS, RECORDED ON MAGNETIC TAPE, IN RESEARCH SOUND ARCHIVES
217-228

Obletnice / Anniversaries

Marija Klobčar PDF
DR. ZMAGI KUMER OB OSEMDESETLETNICI 229-232

Poročila o konferencah / Reports

Saša Poljak PDF
POROČILO O 8. KONGRESU MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (SIEF), MARSEILLE, FRANCIJA (26.–29. 4. 2004) 233-235

Saša Poljak PDF
POROČILO O 8. BIENALNI KONFERENCI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA SOCIALNIH ANTROPOLOGOV (EASA), DUNAJ, AVSTRIJA (8.–12. 9. 2004) 235-237

Knjižna poročila in ocene / Book Reviews

Marija Klobčar PDF
MARJETKA GOLEŽ KAUČIČ: LJUDSKO IN UMETNO – DVA OBRAZA USTVARJALNOSTI 238-240

Mirko Ramovš PDF
BRUNO RAVNIKAR: KINETOGRAFIJA, PLES IN GIB 240-241

Barbara Ivančič Kutin PDF
SLOVENSKE POVEDKE IZ 20. STOLETJA (IZBRALA, UREDILA IN SPREMNO BESEDO NAPISALA MARIJA STANONIK, LIKOVNO OPREMILA MAJA ŠUBIC) 242-243

Mirjam Mencej PDF
SVETLANA M. TOLSTOJ IN LJUBINKO RADENKOVIĆ (UR.): SLOVENSKA MITOLOGIJA. ENCIKLOPEDIJSKI REČNIK 243-244