FOLKLORISTIKA IN LITERARNA VEDA ALI ESEJ O LOČITVI
FOLKLORISTICS AND LITERATURE. AN ESSAY ON DIVORCE

Marko Terseglav

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330201

Abstract

Članek kaže razlike med folkloristiko in literarno vedo v preučevanju ljudskega slovstva in se ustavlja predvsem ob najbolj kritičnih vprašanjih, kot so: estetski pogled na folkloro, neupoštevanje njegove funkcionalnosti in življenjskega konteksta, sinkretičnosti in specifične poetike. Čeprav se zdi, da sta folkloristika in literarna zgodovina še danes sestrski vedi, pa avtor ugotavlja, da sta se že zdavnaj ločili in danes obstajata kot samostojni znanstveni vedi z lastno teorijo in metodologijo.

***

The paper examines the difference between folkloristics and literary science and their relation toward oral (folk) literature. One of the most critical issues is that literary science emphasizes the aesthetic view of folklore, disregarding its function, life context, syncretism, and its distinct poetics. Even though it seems that folkloristics and literary history are still sisterly disciplines the author is of the opinion that they had separated long ago. They have become two independent scientific disciplines, each with its own theory and methodology.

Keywords

slovenska folkloristika; literarna zgodovina in teorija; interdisciplinarna razmerja // Slovenian folklore research; literary history and theory; interdisciplinary relations

Full Text:

PDF

References

Barbarič, Štefan. 1968. Herder in začetki slovenske romantike. Slavistična revija 16: 231–256.

Bohanec, Franček in Janko Kos. 1971. Slovensko berilo 1. Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Čop, Matija. 1986. Pisma Matija Čopa. (2 zv.) Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Korespondence pomembnih Slovencev / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Epistulae Slovenorum illustrium / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae; 6/I; 6/II).

Čubelić, Tvrtko. 1980. Diskusijski prispevek. Glasnik SED 20 (2): 109.

Čubelić, Tvrtko. 1990. Povijest i historija usmene narodne književnosti. Historijske i literarno-teorijske osnove te genološki aspekti. Zagreb, Pelivan.

Dolinar, Darko. 1995. Ljudsko slovstvo v slovenskem literarnem zgodovinopisju. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 77–84.

Ferkolj, Andrej. 2004. Pozabljena tradicija. Oris arhaičnega pesništva. Traditiones 33 (2): 71–92. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2004330203

Grafenauer, Ivan. 1952. Narodno pesništvo. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev 2. Ljubljana, Državna založba: 12–85.

Grafenauer, Ivan. 1973. Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva. Celje, Mohorjeva družba.

Isačenko, Aleksandr V. 1939. Slovenski verz. Ljubljana, Akademska založba.

Janež, Stanko in Miroslav Ravbar. 1978. Pregled slovenske književnosti. 7. dop. izd.. Maribor, Založba Obzorja.

Kolšek, Peter idr. 1987. Berilo 1. Srednje izobraževanje. Maribor, Založba Obzorja.

Koruza, Jože. 1980. O stičiščih etnologije, folkloristike in literarne zgodovine. Glasnik SED 20 (2): 105–107.

Kremenšek, Slavko. 1980. Diskusijski prispevek. Glasnik SED 20 (2): 113–114.

Kropej, Monika. 1995. Štrekljeva rokopisa predavanj »Slovanske starožitnosti« in »Slovanska etnografija«. V: Muršič in Ramšak (ur.) 1995: 22–29.

Kumer, Zmaga. 2003. Novi učbeniki po starem. Jezik in slovstvo 48 (2): 79–81.

Merhar, Boris. 1956. Ljudsko slovstvo. V: Legiša, Lino (ur.), Zgodovina slovenskega slovstva 1. Od začetkov do romantike. Ljubljana, Slovenska Matica: 31–114.

Merhar, Boris. 1961/62. Nekaj pripomb k oceni SLP. Jezik in slovstvo 7 (6): 250–252.

Murko, Matija. 1962. Izbrano delo. Ljubljana, Slovenska Matica.

Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.). 1995. Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana, Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 23).

Ocvirk, Anton. 1980. Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Ljubljana, Državna založba Slovenije (Literarni leksikon. Študije; 9. zv.).

Paternu, Boris. 1980. Ustno slovstvo kot osnova literarnega ustvarjanja. Glasnik SED 20 (2): 71–80.

Paternu, Boris. 1980a. Diskusijski prispevek. Glasnik SED 20 (2): 115.

Paternu, Boris. 1997. Slovensko pesništvo upora 1941–1945. Zaporniške in taboriščne, izgnanske iz tujih enot. Novo mesto, Dolenjska založba.

Pirjevec, Avgust. 1937. En realisant Prešeren. Sodobnost 5: 185–189, 232–237.

Pogačnik, Jože. 1961/62. Pesem Od lepe Vide. Jezik in slovstvo 7 (5, 6): 135–140, 170–174.

Pogačnik, Jože. 1998. Slovenska književnost 1. Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Pretnar, Tone in Bogdana Herman. 1978/79. Problem tridelnosti in daktilske klavzule v trinaglasnem osmercu. Jezik in slovstvo 24 (2): 42–45.

Profantova, Zuzana. 2001. Slavistická folkloristika v tretom tisícročí. Perspektíva a koncepcia. Slavistická folkloristika. Informačný bulletin 1/2: 6–8.

Rode, Matej. 1980. Znanost in meje med njimi. Glasnik SED 20 (2): 43–44.

Rotar, Janez. 1980. Ljudsko slovstvo kot osnova bralčeve percepcije besedne umetnosti. Glasnik SED 20 (2): 87–88.

Slodnjak, Anton. 1955. Prispevki k poznavanju Prešerna in njegove dobe. Slavistična revija 8: 24–38.

Slodnjak, Anton. 1964. France Prešeren. Poezije in pisma. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Slodnjak, Anton. 1968. Slovensko slovstvo. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Slodnjak, Anton (ur.). 1986. Čop, Matija 1986.

Smolej, Viktor. 1962/63. O preučevanju slovstva v narodnoosvobodilnem boju. Jezik in slovstvo 8 (3): 65–79.

Smolej, Viktor. 1963. Nekaj predlogov za slovenske partizanske pesmi. Slavistična revija 14: 199–205.

Stanonik, Marija. 1999. Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana, DZS.

Terseglav, Marko. 1987. Ljudsko pesništvo. Ljubljana. Državna založba Slovenije (Literarni leksikon. Študije; 32. zv.).

Terseglav, Marko. 1990. Ustno slovstvo in folkloristika kot predmeta univerzitetnega študija. Traditiones 19: 233–260.

Vodušek, Valens. 2003. Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana, ZRC SAZU (Folkloristika).

Zumwalt, Rosemary Levy. 1988. American Folklore Scholarship. A Dialogue of Dissent. Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.

Žigon, Avgust. 1914. France Prešeren poet in umetnik. Celovec, Družba sv. Mohorja.

Žigon, Avgust. 1927. Lepa Vida. Dom in svet 40: 37–42.DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave