VLOGA LEKSIKOLOGIJE PRI OHRANJANJU IN AKTUALIZIRANJU SLOVENSKE NARODOPISNE LEKSIKE<br>THE ROLE OF LEXICOLOGY IN THE PRESERVATION AND ACTUALIZATION OF SLOVENIAN ETHNOGRAPHIC VOCABULARY</br>

  • Andreja Žele Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
Keywords: narodopisna leksika, leksikologija // Folk vocabulary, lexicology

Abstract

Prispevek z vidika današnje jezikovne rabe predstavlja in komentira leksiko (besede in zlasti besedne zveze), ki ubeseduje pojavnost in predmetnost narodopisnega izročila. Poudarek na govorjenem jeziku omogoča aktualnopomensko oživljeno rabo že ustaljene narodopisne leksike. Pri predstavljanju, razvojnem sledenju in ohranjanju tovrstnega besedja ima pomembno vlogo leksikologija.

***

The paper focuses and comments on lexical categories (words and primarily syntagmas) that translate ethnographic subject matter and notions into words. The emphasis on the spoken language makes it possible to translate the established ethnographic vocabulary into modern terms and expressions. Lexicology plays an important role in the presentation, development, and preservation of such vocabulary.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benedik, Francka. 1994. Slovar slovenskega knjižnega jezika in narečne besede. Slavistična revija 42 (2–3): 261–266.

Dialektično gradivo [DG]. [1954, 1956]. Dialektično gradivo Pivka na Krasu iz l. 1954, 1956. Kartotečna zbirka 5.164 izpisov. Zbrali Jela Jenčič, Joža Meze, Anton Požar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.

Fatur, Lea. 2001. Dom dedov. Povedke, pravljice in drugi spisi. Koper, Forum piranense.

Hajnšek - Holz, Milena. 1989. Narečne prvine v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. V: Jakopin, Franc (ur.), Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja. Ljubljana, SAZU, ZRC SAZU: 79–100.

Matičetov, Milko. 1939. Kako je na Pivki. V: Kajč, Milan, Petrov sin in drugi spisi. Nekaj pregovorov s Pivke. Gorizia, Unione editoriale goriziana: 69–72, 90–93. (Objavljeno pod psevdonimom Jape Kruh).

Pleteršnik, Maks. 1894–95. Slovensko-nemški slovar I, II. Ljubljana, Katoliška tiskarna.

Slovar slovenskega knjižnega jezika [SSKJ]. 1970–1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I–V. Ljubljana, DZS.

Slovenski pravopis [SP]. 2001. Slovenski pravopis. I Pravila. II. Slovar. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija. 1994. Govorjena beseda na križišču jezikoslovja in etnologije. Slavistična revija 42 (2–3): 281–304.

Žele, Andreja. 1996. Kaku so živejli in si dejlali kratek cejt. Kratke štorije s Pivškega. Ljubljana, Kmečki glas (Zbirka Glasovi; 12).

Published
2004-12-14
How to Cite
1.
Žele A. VLOGA LEKSIKOLOGIJE PRI OHRANJANJU IN AKTUALIZIRANJU SLOVENSKE NARODOPISNE LEKSIKE<br>THE ROLE OF LEXICOLOGY IN THE PRESERVATION AND ACTUALIZATION OF SLOVENIAN ETHNOGRAPHIC VOCABULARY</br&gt;. Traditiones [Internet]. 2004Dec.14 [cited 2020Apr.3];33(2):207-15. Available from: https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1200