ROŠLIN IN VERJANKO. TRANSFORMACIJA LJUDSKE BALADE V SODOBNA PROZNA BESEDILA
ROŠLIN IN VERJANKO (ROŠLIN AND VERJANKO). TRANSFORMATION OF A FOLK BALLAD INTO MODERN PROSE

Marjetka Golež Kaučič

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330204

Abstract

Razprava raziskuje postmodernistični poskus prenosa slovenske ljudske družinske balade Rošlin in Verjanko v sodobno slovensko prozo. Po analizi ljudskih variant balade, osvetlitvi antičnega mita, Prešernove predelave in Kersnikove obdelave motiva se avtorica osredotoča na zbirko sodobnih kratkih zgodb z naslovom Rošlin in Verjanko ali Dolgo odlagani opravek slovenstva iz leta 1987, kjer ugotavlja okvare in transformacije balade in predstavlja različne avtorske interpretativne poskuse od Andreja Blatnika do Igorja Zabela ter poznejšo samostojno obdelavo snovi Marka Golje.

***

The paper examines a postmodernist transmission of Slovenian family ballad Rošlin in Verjanko (Rošlin and Verjanko) into modern Slovenian prose. After the initial analysis of variants of this folk ballad, an antique myth with a similar theme, and Prešeren’s and Kersnik’s reworking of the motif the author focuses on a collection of modern short stories titled Rošlin in Verjanko, ali Dolgo odlagani opravek slovenstva (Rošlin and Verjanko, or the Long- Postponed Slovenian Errand, 1987). Discussed are transformations and interpretations of the ballad as seen through the eyes of fourteen authors.

Keywords

Orestov motiv; ljudska pesem; družinska balada; sodobna kratka proza; medbesedilnost // Orestes motif; folk song; family ballad; modern short story; intertextuality

Full Text:

PDF

References

Barth, John. 1988 (1967). Literatura izčrpanosti. V: Debeljak, Aleš (ur.), Ameriška metafikcija. Ljubljana, Mladinska knjiga: 6–21.

Barthes, Roland. 1979. Književnost, mitologija, semiologija. Beograd, Nolit.

Golež Kaučič, Marjetka. 2001. Odsev pravnega položaja in življenjskih razmer žensk v slovenskih ljudskih družinskih baladah. Etnolog 11: 157–174.

Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana, Založba ZRC (Folkloristika).

Golja, Marko. 1994. Rošlin in Verjanko. Literatura 6 (41): 29–43.

Grafenauer, Ivan. 1952. Narodno pesništvo. V: Grafenauer, I. in B. Orel (ur.), Narodopisje Slovencev II. Ljubljana, DZS: 12–85.

Juvan, Marko. 2000. Intertekstualnost. Ljubljana, DZS (Literarni leksikon 45).

Kersnik, Janko. 1951. Zbrano delo. III knjiga. Kmetske slike / Testament / Rošlin in Vrjanko / Jara gospoda. Ljubljana, DZS.

Kos, Janko. 2001. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana, Mladinska knjiga.

Kos, Janko. 2003. Recepcija antičnih mitov v slovenski literaturi. Poligrafi 8 (31–32): 149–171.

Kumer, Zmaga. 1968. Ljudska glasba med rešetarji in lončarji v Ribniški dolini. Maribor, Založba Obzorja.

Meadows, Gilber. 1996. Mali antični leksikon. Ljubljana, Mihelač.

Pinset, John. 1985. Grčka mitologija. Opatija, »Otokar Keršovani«.

Pogačnik, Jože. 1990. Prisutnost antičkog mita u suvremenim Jugoslavenskim književnostima (Geneza problema i njegovi modeli). V: Pogačnik, Jože (ur.) Jugoslavističke teme. Vinkovci, Kulturno informativni centar Privlačica (Dukat. Kolo 4, knj. 4): 127–152.

Prešeren, France. 1996. Zbrano delo (ur. J. Kos in F. Bernik). 2 zv. Ljubljana, DZS (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev).

Šali, Severin (ur.). 1943. Peli so jih mati moja. Ljudske pripovedne pesmi. Ljubljana, Konzorcij Slovenca.

Štrekelj, Karel (ur.). 1895–1898. Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana, Slovenska Matica.

Virk, Tomo. 1988. Rošlin in Verjanko ali Mlada slovenska proza. Literatura 4 (Problemi 1–2): 171–186.

Zabel, Igor. 1990. Rošlin in Verjansko ali Odlagani opravek slovenstva. Naši razgledi 39 (3), 9. 2. 1990: 75.

Žabot, Vlado (ur.). 1987. Rošlin in Verjanko ali Dolgo odlagani opravek slovenstva. Ljubljana, Književna mladina Slovenije.



DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2004330204

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave