Prevajajoč iz bolgarščine – bolgarski deležijski polstavki v slovenskih književnih prevodih

  • Robert Grošelj Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Namen prispevka je analizirati prevodne ustreznice bolgarskih deležijskih polstavkov v slovenskih prevodih petih bolgarskih književnih del. (1) V analiziranih delih se nahaja 477 deležijskih polstavkov z različnimi prislovnimi pomeni, kar je posledica njihove skladenjskopomenske neeksplicitnosti oz. ekstenzivnosti – gre za odvisne spremljajoče odvisne predikacijske zgradbe s splošnim prislovnim pomenom, ki ga natančneje opredeljuje šele razmerje med vsebinama nadredne in odvisne deležijske zgradbe. Med bolgarskimi deležijskimi polstavki prevladujejo časovni, načinovni, časovno-načinovni, vzročni, časovno-vzročni in posledični. (2) Najpogostejše prevodne ustreznice so t. i. oblikoslovno-skladenjske razširitve, ki so oblikoskladenjsko bolj eksplicitne od prevodnih enot, prim. stavčnopriredne (32,3 %), stavčnopodredne (24,1 %) in posebne stavčne zgradbe (8 %), ki vključujejo razdružene in spremenjene stavčne zgradbe (s pretvorbo polstavka v glavni stavek ali deležja v povedek glavnega stavka). Sledijo jim polstavčne zgradbe (19,5 %) in oblikovno-skladenjsko bolj reducirane besedne in besedozvezne ustreznice (11,9 %) ter izpusti (4,2 %). Med prevodnimi zgradbami prevladujejo vezalno povezani stavki (27,9 %), deležijski polstavki (18 %), časovni odvisniki (12,4 %), predložne zveze (10,3 %) in razdruženi samostojni stavki (6,7 %). (3) Skladenjskopomensko razmerje je najmanj eksplicitno izraženo v polstavčnih, vezalnoprirednih in posebnih stavčnih zgradbah (pribl. 55 %), s čimer se približujejo bolgarskim polstavkom; jasnejše skladenjskopomenske značilnosti zaznamujejo protivno, posledično in vzročno priredje, podredja ter besedne/besednozvezne ustreznice. Izhodiščna prislovnodoločilna oz. povedkovoprilastkovna skladenjska funkcija se ohranja v večini stavčnopodrednih,polstavčnih in besednih oz. besednozveznih ustreznic, medtem ko se stavčnopriredne in posebne stavčne zgradbe po skladenjski funkciji od izhodiščnih deležijskih polstavkov oddaljujejo. (4) Vsebinsko so izhodiščnim polstavkom najbližje vzročne večstavčne zgradbe, predmetni in povedkovoprilastkov odvisnik z vzročnim oz. načinovnim pomenom, pogojni, posledični, načinovni in dopustni odvisniki, načinovni prislovi, prislovne zveze s časovnim in načinovnim pomenom ter pridevniška zveza z lastnostnim pomenom; podobno velja za deležijske polstavke, ki ustrezajo bolgarskim deležijskim polstavkom s prislovnimi pomeni način, vzrok, čas, čas-način, posledica, čas-vzrok, čas-pogoj, namen-posledica in način-vzrok. Pomenski odmiki od izhodiščnih zgradb se pogosteje pojavljajo pri protivnem in posledičnem priredju, primerjalnih, namernih, časovnih in oziralnih odvisnikih, predložnih zvezah ter nedeležijskih polstavkih. Vezalno priredje in posebne stavčne zgradbe pa so pomensko ekstenzivni – ustrezajo namreč raznovrstnim izhodiščnim pomenom. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Димов, Димитър. 1951. Тютюн. София: Труд (DD). https://chitanka.info.

[Dimov, Dimit’’r. 1951. Tjutjun. Sofija: Trud (DD). https://chitanka.info.]

Dimov, Dimitr. 1966. Tobak. Prev. Katja Špur. Ljubljana: CZ (DDS).

Димитрова, Блага. 1965. Пътуване към себе си. София: Български писател (BD). https://chitanka.info.

[Dimitrova, Blaga. 1965. P’’tuvane k’’m sebe si. Sofija: B’’lgarski pisatel (BD). https://chitanka.info.]

Dimitrova, Blaga. 1971. Na poti k sebi. Prev. Katja Špur. Ljubljana: DZS (BDS).

Господинов, Георги. 1999. Естествен роман. София: Корпорация Развитие (GG). www.slovo.bg.

[Gospodinov, Georgi. 1999. Estestven roman. Sofija: Korporacija Razvitie (GG). www.slovo.bg.]

Gospodinov, Georgi. 2005. Naravni roman. Prev. Borut Omerzel. Ljubljana: Študentska založba (GGS).

Хаим, Оливер. 1963. Федерация на династронавтите. София: Народна младеж (OH). https://chitanka.info.

[Haim, Oliver. 1963. Federacija na dinastronavtite. Sofija: Narodna mladež (OH). https://chitanka.info.

Haim, Oliver. 1965. Federacija dinastronavtov. Prev. Matej Rode. Ljubljana: MK (OHS).

Вежинов, Павел. 1981. Нощем с белите коне. Пловдив: Христо Г. Данов (PV). https://chitanka.info.

[Vеžinov, Pavel. 1981. Noščem s belite kone. Plovdiv: Hristo G. Danov (PV). https://chitanka.info.]

Vežinov, Pavel. 1981. Ponoči z belimi konji. Prev. Katja Špur. Maribor: Obzorja (PVS).

Fawcett, Peter. 1997. Translation and Language. Manchester: St. Jerome Publishing.

Градинарова, Алла А. 2014. Деепричастный оборот в болгарском языке на фоне

русского. Acta linguistica 8/1: 64–95.

[Gradinarova, Alla A. 2014. Deepričastnyj oborot v bolgarskom jazyke na fone russkogo. Acta linguistica 8/1: 64–95.]

Гугуланова, Иванка. 2005. Българските причастия и деепричастия в славянски контекст. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски.

[Gugulanova, Ivanka. 2005. B’’lgarskite pričastija i deepričastija v slavjanski kontekst. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski.]

Herrity, Peter. 2000. Slovene: A Comprehensive Grammar. London/New York:

Routledge.

Илиева, Деспина. 1989. Български език. Bratislava: Slovenské pedagogické

nakladatel’stvo.

[Ilieva, Despina. 1989. B’’lgarski ezik. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel’stvo]

Jesenšek, Marko, 2006. Deležniški in deležijski skladi na -č in -ši v slovenskem jeziku. Slavistična revija 54/Posebna številka: 213–223.

Куцаров, Иван. 1999. Морфология. Съвременен български език, 277–497. София:Издателска къща Петър Берон.

[Kucarov, Ivan. 1999. Morfologija. S’’vremenen b’’lgarski ezik, 277–497. Sofija:Izdatelska k’’šča Pet’’r Beron.]

Leafgren, John. 2011. A Concise Bulgarian Grammar. Durham: Reference Grammar Network,Duke University, SEELRC.

Мартинова-Иванова, Павлина. 2013. Причастни и деепричастни конструкции в украинския и българския език. Автореферат. София: Софийски университет Св. Климент Охридски.

[Martinova-Ivanova, Pavlina. 2013. Pričastni i deepričastni konstrukcii v ukrainskija i b’’lgarskija ezik. Avtoreferat. Sofija: Sofijski universitet Sv. Kliment Ohridski.]

Mezeg, Adriana. 2014. Francoski gerundijski polstavek in njegove ustreznice v prevedeni slovenščini. Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, 50–63. Ljubljana: ZIFF.

Mikolič Južnič, Tamara. 2012. Korpusna analiza slovenskega deležja v različnih besedilnih tipih. Zbornik 8. konference Jezikovne tehnologije, Ljubljana, 8.–9. oktober 2012, 147–152. Ljubljana: Inštitut Jožef Štefan.

Mikolič Južnič, Tamara. 2013. Neosebne glagolske oblike v prevodni in izvirni slovenščini: primer deležja. Slovenski prevodi skozi korpusno prizmo, 70–93. Ljubljana: ZIFF.

Mikolič Južnič, Tamara. 2014. Kontrastivni vidiki prevajanja italijanskih neosebnih glagolskih oblik v slovenščino: korpusna analiza gerundija. Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije, 32–49. Ljubljana: ZIFF.

Milojević Sheppard, Milena. 1997a. Morpho-syntactic expansions as structural changes in translation. Linguistica 37/1: 59–66.

Milojević Sheppard, Milena. 1997b. Strukturne spremembe pri prevajanju: slovenski prevodi Agathe Christie. Književni prevod, 99–109. Ljubljana: ZIFF.

Panevová, Jarmila idr. 2014. Mluvnice současné češtiny 2. Syntax na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum.

Първев, Христо. 1983. Нелични глаголни форми. Граматика на съвременния български книжовен език II. Морфология, 372–386. София: Издателство на БАН.

[P’’rvev, Hristo. 1983. Nelični glagolni formi. Gramatika na s’’vremennija b’’lgarski knižoven ezik II. Morfologija, 372–386. Sofija: Izdatelstvo na BAN.]

Първев, Христо. 1989. Деепричастия. История на новобългарския книжовен език, 419–426. София: Издателство на БАН.

[P’’rvev, Hristo. 1989. Deepričastija. Istorija na novob’’lgarskija knižoven ezik, 419–426. Sofija: Izdatelstvo na BAN.]

Scatton, Ernest A. 1993. Bulgarian. The Slavonic Languages, 188–248. London, New York: Routledge.

Стефанова, Марияна. 2007. Съвременен български език. Фонетика и морфология. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски.

[Stefanova, Marijana. 2007. S’vremenen b’’lgarski ezik. Fonetika i morfologija. Šumen: Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski.]

Štícha, František idr. 2013. Akademcká gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia.

Toporišič, Jože. 2004. Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Valčanova, Marinela. 2002. Raziskave o slovenskem jeziku v bolgarski jezikoslovni tradiciji – zgodovina in perspektive. Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture (Obdobja 18), 389–400. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF.

Васева, Иванка. 1969. Превод на руските деепричастия на български език. Изкуството на превода, 181–201. София: Народна култура.

[Vaseva, Ivanka. 1969. Prevod na ruskite deepričastija na b’’lgarski ezik. Izkustvoto na prevoda, 181–201. Sofija: Narodna kultura.]

Kako citirati
1.
Grošelj R. Prevajajoč iz bolgarščine – bolgarski deležijski polstavki v slovenskih književnih prevodih. SJ-SLS [Internet]. 1 [citirano 24. september 2021.];120:157-78. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7631
Rubrike
Članki