Pripombe o slovenskem naslonskem nizu

  • Alexander Rath Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Slovenski naslonski niz je zaporedje naslonskih oblik, predvsem osebnih zaimkov, ki stojijo ponavadi na drugem topološkem mestu stavka. Ta pojav ustreza zakonu, ki ga je za indoevropske jezike opisal Wackernagel (1892). Notranjo skladnjo slovenskega naslonskega niza je prvič na preskriptivni način opisal Škrabec (1895). Ta zaporedja je v tradicijo slovenske skladnje vpeljal najprej Breznik (1916) in nato v drugi polovici 20. stoletja še Toporišič v svoji Slovenski slovnici. Čeprav bi lahko razumeli Toporišičevo slovnico kot normativno, ne moremo trditi, da so zaporedja naslonk, ki jih tam ni, izrecno prepovedana, ker tega avtor pravzaprav ne trdi. Na ravni dejanske rabe najdemo v sodobnih besedilnih korpusih zaporedja naslonk, ki jih pri omenjenih avtorjih ni. Poleg drugih zanimivosti gre predvsem za dvojne tožilnike, do katerih pride iz različnih razlogov, npr. ker se je spremenila vezljivost nekaterih glagolov, tako da ne zahtevajo več vezljivosti TOŽILNIK+RODILNIK, temveč TOŽILNIK+TOŽILNIK (kot se je zgodilo pri glagolu učiti se). Poleg tega tvorijo govorci stavke z dvema vzporednima dejanjema, (npr. »Žensko sem videla nositi torbo.« -> »Videla sem jo jo nositi.«). V tem kontekstu je velikega pomena vprašanje variantnosti, ker lahko pričakujemo razlike v sprejemljivosti na podlagi regionalnosti, diahronije, interaktivnosti jezika (npr. govorni vs. pisni jezik ipd.) ali pa žanra besedila. Pričujoči članek analizira nekaj primerov, ki smo jih dali v oceno štirim osebam, ki so zaposleni na področju slovenističnega raziskovanja in visokošolskega učnega procesa v okviru slovenističnih študijskih programov, da bi nam povedali, katerim zvrstem bi pripisali posamezne primere. Pri tem se je pričakovano prikazala neenotna slika, ki je dodaten argument za prihodnja raziskovanja, tako na področju variantnosti slovenščine kot tudi za raziskave naslonskega niza. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Breznik, Anton 1916: Slovenska slovnica za srednje šole. Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva.

Franks, Steven & Tracy Holloway King 2000: A Handbook of Slavic Clitics. New York/ Oxford: Oxford University Press.

Golden, Marija 2003: Clitic placement and clitic climbing in Slovenian. Sprachtypologie und Universalienforschung 56/3. 208–233.

Golden, Marija & Milena Sheppard 2000: Slovene Pronominal Clitics. In: Frits Beukema (Hrsg.) & Marcel den Dikken (Hrsg.): The Clitic Phenomena in European in European Languages. Amsterdam: John Benjamins. 191–207.

Jakobson, Roman O. 1935: Les Enclitiques Slaves. Erstmals veröffentlicht: Atti del Conngress di Linguistica tenuto in Roma il 19-26 Settembre 1933, Firenze. (Zitiert nach: Selected Writings II, The Hague 1962. 16-22)

Lončarić, Mijo 1996: Kajkavsko narječje. Zagreb: Školska knjiga.

Maas, Utz 2010: Literat und orat. Grundbegriffe der Analyse geschriebener und gesprochener Sprache. In: Grazer Linguistische Studien 73 (Frühjahr 2010). 21-150. (https://zentrum. virtuos.uni-osnabrueck.de/wikifarm/fields/utz.maas/uploads/Main/GLS-Grundbegriffe. pdf)

Marušič, Franc 2008: Slovenian clitics have no unique syntactic position. In: Andrei Antonenko (Hrsg.) & John F. Bailyn (Hrsg.) & Christina Y. Bethin (Hrsg.): Annual workshop on formal approaches to Slavic linguistics: the Stony Brook meeting 2007. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications. 266–281.

Murko, Matija 1891: Enklitike v slovenščini. Oblikoslovje in skladnja. In: Letopis Matice slovenske Jg. 1891. 1–65.

Orešnik, Janez 1985: O naslonskem nizu v knjižni slovenščini. In: Jezik in Slovstvo 31 (Nr. 6). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 213-215.

Rath, Alexander 2014: Das Auftreten und die Rolle des slowenischen pa in Relation zur Klitikakette. Graz: Magisterarbeit.

Sever Torkar, Jaro 2013: Obravnava slovenskih naslonk. Ljubljana/Radovljica: Diplomarbeit.

Škrabec, Stanislav 1895: Nekoliko slovenske slovnice za poskušnjo. In: Cvetje z vertov sv. Frančiška 14/5.

Toporišič, Jože 2000: Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Toporišič, Jože 1982: Nova slovenska skladnja. Ljubljana: DZS.

Wackernagel, Jacob 1892: Über ein Gesetz der indo-germanischen Wortstellung. In: Indogermanische Forschungen 1. 333-436. Korpus FidaPLUS: http://www.fidaplus.net. Korpus Gigafida: http://www.gigafida.net.

Kako citirati
1.
Rath A. Pripombe o slovenskem naslonskem nizu. SJ-SLS [Internet]. 1 [citirano 23. julij 2021.];120:95-112. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7628
Rubrike
Članki