Slovaropisna obravnava novejše leksike

Avtorji

  • Saška Štumberger Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

V članku so predstavljene slovaropisne obravnave novejše leksike v slovenskih in nemških splošnih slovarjih in v posebnih slovarjih novejše leksike. V splošnih slovarjih je novejša leksika obravnavana brez posebnih časovnih kvalifikatorjev ali označena s posebnimi časovnimi kvalifikatorji za različne vrste novejše leksike. Posebni slovarji novejše leksike so časovno omejeni na krajše obdobje, nastajajo pa kot dopolnilo obstoječih slovarjev ali bolj natančni opisi leksike določenega obdobja. V tem primeru posebni slovarji novejše leksike v primerjavi s splošnimi slovarji vsebujejo dodatne informacije o nastanku novejših enot, pojavitvah v različnih gradivnih virih in variantnosti rabe.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec, Anton idr. (ur.). 1964. Slovar slovenskega knjižnega jezika: poskusni snopič. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Bizjak Končar, Aleksandra. 2012. Uvod. Slovar novejšega besedja slovenskega jezika: 9–11.

Bokal, Ljudmila, Gložančev, Alenka, Jakop, Nataša, Kostanjevec, Polona in Vojnovič, Nastja.2003. O načrtovanem slovarju novejšega besedja slovenskega jezika. Jezikoslovni zapiski 9/1: 7–47.

Debenjak, Doris, Božidar in Primož. 1994. Nemško-slovenski slovar. Elektronska izdaja. Ljubljana: DZS.

Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z. 1997. Elektronska izdaja. Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.

Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 2007. 6., überarbeitete Auflage. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.

Duden. Die deutsche Rechtschreibung. 2009. 25., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag.

Dular, Janez. 2003. Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis. SR 51/2. 123–126.

Gantar, Polona. 2011. Leksikalna baza za slovenščino: komu, zakaj in kako (naprej)? Jezikoslovni zapiski 17/2: 77–92.

Gložančev, Alenka in Kostanjevec, Polona, 2006. Novejše besedje slovenskega knjižnega jezika – seznam (A–O). Jezikoslovni zapiski 12/2. 89–159.

Gložančev, Alenka, Jakopin, Primož, Michelizza, Mija, Uršič, Urška, Žele, Andreja. 2009. Novejša slovenska leksika: v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Gstöttner, Maria. 2003. Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Wien: GRIN Verlag.

Herberg, Dieter. 2002. Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung. Deutsch als Fremdsprache 4/2002: 195–200.

Herberg, Dieter. 2003. Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Forum Deutsch 11: 27–31. Montreal/Kanada.

Herberg, Dieter, Kinne, Michael, Steffens, Doris in Tellenbach, Elke. 2004. Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. Berlin, New York: Walter de Gruyter, Schriften des Instituts für Deutsche Sprache. E¬vir http://grammis.ids-mannheim.de/pls/elexiko/p4_module (1. 10. 2008).

Holz, Nanika. 2003. Besedilni korpus Nova beseda in geslovnik za Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika. Jezikoslovni zapiski 9/1. 89–94.

Humar, Marjeta. 2004. Stanje in vloga slovenske terminologije in terminografije. Terminologija v času globalizacije. Ur. Marjeta Humar. Ljubljana: Založba ZRC SAZU. 17–31.

Jakopin, Franc. 1991. Sklepna beseda. Slovar slovenskega knjižnega jezika, 5. knjiga. 1055.

Kinne, Michael. 1996. Neologismen und Neologismenlexikographie im Deutschen. Deutsche Sprache 24/4: 327–358.

Kirkness, Alan. 2001. Europäismen/Internationalismen im heutigen deutschen Wortschatz. Eine lexikographische Pilotstudie. V: G. Stickel (ur.), Neues und Fremdes im deutschen Wortschatz: aktueller lexikalischer Wandel. Berlin, New York: de Gruyter. (Institut für Deutsche Sprache, Jahrbuch 2000). 105–130.

Klappenbach, Ruth, Steinitz, Wolfgang (ur.). 1967 (1964). Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 1. Band. Berlin: Akademie¬Verlag. http://www.dwds.de/ (1. 7. 2008, 27. 3. 2015).

Korpus Gigafida, (27. 3. 2015).

Martincová, Olga. 1998. Nová slova v češtině: slovník neologizmů. Praha: Akademia.

Martincová, Olga. 2004: Nová slova v češtině 2: slovník neologizmů. Praha: Akademia.

Muhvić¬Dimanovski, Vesna. 2005: Neologizmi: problemi teorije i primjene. Zagreb: Filozofski fakultet, Zavod za lingvistiku.

OWID, Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim, < http://www.owid.de/> (13. 3. 2008).

Pogorelec, Breda. 1963/64. O poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika. JiS 9/7–8: 232–242.

Popović, Milenko. 1967: R. A. Bugadov: Neologizmi i arhaizmi. Pokušaj njihove klasifikacije. Suvremena lingvistika 2/4: 233–237.

Schippan, Thea. 20022 (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1994. Elektronska izdaja na plošči CD¬ROM. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, DZS, d. d., in Amebis, d. o. o.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2014. 2., dopolnjena in deloma prenovljena izd., elektronska objava. El. knjiga. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Slovenski pravopis. 2003. Elektronska izdaja. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Amebis, d. o. o.

Sporazumevanje v slovenskem jeziku, (22. 5. 2015).

Šircelj Žnidaršič, Ivanka. 1993. Oznaki »raba peša« in »raba narašča« v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, zlasti z ozirom na novonastajajoči enozvezkovni slovar. Jezik tako in drugače: 401–409.

Štumberger, Saška. 2011. Pojmovni svet in struktura novejše slovenske leksike. Doktorska disertacija. Ljubljana.

Štumberger, Saška. 2014. Obravnava jezikovnih novosti v nemškem slovaropisju. Posvet o novem slovarju slovenskega jezika, Ministrstvo za kulturo 12. 2. 2014. Ljubljana.

Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Vidovič Muha, Ada. 1972. Kategorizacija in stilna opredelitev ozko knjižne leksike. VIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture: 35–52.

Vidovič Muha, Ada. 2000. Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Vidovič Muha, Ada. 2003. Kaj je novega v knjižnem jeziku? – Ob izidu Slovenskega pravopisa. SR 51/2: 117–122.

Prenosi

Objavljeno

03/14/2019

Kako citirati

Štumberger, S. (2019). Slovaropisna obravnava novejše leksike. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 10. Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7365

Številka

Rubrike

Članki