Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini

  • Domen Krvina Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana

Povzetek

V prispevku predstavljamo pojem vidsko razmerje, ki razširja pojem vidskega para v smeri odstopa od zahteve po absolutni pomenski izenačenosti členov takšnega razmerja. Namesto takšne zahteve se predvideva velika pomenska zbližanost členov, pri kateri se pomenska razlika – pod pomensko razliko med glagolskima leksemoma razumemo razliko v vseh pomenskih sestavinah razen kategorialnih (NDV : DV); razliko v slednjih imenujemo kategorialna vidska razlika – bliža nič (→ 0), kategorialna vidska pa izstopa. Tak pristop predvideva analizo glagolskih leksemov na pomenski ravni. Ker pri podrobni pomenski analizi ne moremo povsem izključiti možnosti odkritja posameznih besedilnih uresničitev, ki (zlasti vezljivostno) le nekoliko odstopajo od okvirno določenega pomena in lahko niti niso dovolj pogoste, da bi bile uslovarjene, je v odnosu med pomeni glagolov, ki vstopajo v vidsko razmerje, manj tvegano govoriti o bližanju pomenske razlike 0 kot pa o absolutni pomenski izenačenosti. Pri tem je izstopajoča razlika kategorialna vidska. Omenjeni pogled razrešuje tudi vprašanje, ki se veže na glagolsko besedotvorje: ali je poleg izpeljave (npr. pripraviti : pripravljati), za katero je značilna vidotvorna vloga, o izstopanju vidotvorne vloge kdaj mogoče govoriti tudi ob sestavljanju (npr. pisati : napisati), ki je primarno pomenotvorno? Če da, pri katerih predponskih obrazilih in v kolikšni meri? Ali obstajajo tudi pomensko prazna predponska obrazila (t. i. preverbes vides) s primarno oz. zgolj vidotvorno vlogo? Za slovenščino odgovore ponuja ročna analiza glagolskih iztočnic v drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2). Na njeni osnovi uvajamo pojem vidskorazmerni potencial glagolskih predponskih obrazil.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Agrell, Sigurd. 1908. Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen zeitworte. Voprosy glagol’nogo vida. Moskva: 35–38.

Ahlin, Martin idr. 2003. Slovar sinonimov slovenskega jezika : splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Ljubljana : Založba ZRC ZRC SAZU.

Apresjan, J. D. 2006. Jazykovaja kartina mira i sistemnaja leksikografija. Moskva: Jazyki slavjanskih kul’tur.

Apresjan, J. D. 2014. Vzaimodejstvie leksiki i grammatiki. Na primere glagola VIDET’. Zasedanje Komisije za slovnično zgradbo slovanskih jezikov pri Mednarodnem slavističnem komiteju/Zasedanie Komissii po izučeniju grammatičeskih struktur slavjanskih jazykov Meždunarodnogo komiteta slavistov. Ljubljana: 15–17.

Avilova, N. S. 1976. Vid glagola i semantika glagol’nogo slova. Moskva: Nauka.

Bogusławski, Andrzej. 2003. Aspekt i negacja. Warszawa: Drukarnia Akademicka Inst. Postępowania Twórczego.

Bondarko, A. V. 2005. Teorija morfologičeskih kategorij i aspektologičeskie issledovanija. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury.

Derganc, Aleksandra. 2003. Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini. Zbornik referatov za trinajsti mednarodni slavistični kongres. Slavistična revija 51/posebna številka: 67–79.

Derganc, Aleksandra. 2010. Dve zanimivi obravnavi razlik v kategoriji glagolskega vida v slovanskih jezikih. Izzivi sodobnega jezikoslovja. Ljubljana: 187–193.

Dickey, Stephen M. 2000. Parameters of Slavic Aspect. A Cognitive Approach. Stanford, California: Center for the Study of Language and Information.

Isačenko, A. V. 1960. Stroj russkogo jazyka v sopostavlenii s slovackim: Morfologija I–II. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul’tury.

Jakopin, Franc. 1966. K tipologiji slovenskega in ruskega glagola. Jezik in slovstvo 11/6: 176–182.

Karolak, Stanisław. 2001: Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw. Warszawa: Instytucja Slawistyki PAN.

Krek, Simon. 2014. Prva in druga izdaja SSKJ. Slovenščina 2.0, 2 (2): 114–160.

Krvina, Domen. 2011. Glagolski vid in njegova uporaba na primeru ponavljalnosti (iterativnosti) v ruščini in poljščini v primerjavi s slovenščino. Diplomsko delo.

Maslov, J. S. (ur.). 1965. Voprosy obščego jazykoznanija. Leningrad: Izdatelʹstvo Leningradskogo universiteta.

Merše, Majda. 1995. Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Ljubljana: SAZU.

Merše, Majda. 1996. Produktivnost predpon pri tvorbi vidskih parov v jeziku slovenskih protestantskih piscev. Razprave. Razred za filološke in literarne vede 15. Ljubljana: 65–77.

Miklošič, Fran. 1868–1874. Verlgleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Wien: Leopold Sommer & Comp.

Orešnik, Janez. 1994. Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica. Ljubljana: SAZU.

Padučeva, E. V. 1998. Opyt sistematizacii ponjatij i terminov russkoj aspektologii. Russian Linguistics 22: 35–58.

SSKJ2 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 10. 2014–24. 5. 2015.

Toporišič, Jože. 1967. Poizkus modernejše obravnave glagolskih kategorij. Jezik in slovstvo 12: 117–127.

Toporišič, Jože. 2004. Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Vendler, Zeno. 1957. Verbs and times. The Philosophical Review 66: 143–160.

Vidovič Muha, Ada. 1993. Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti: z normativnim slovensko-nemškim vidikom. Slavistična revija 41/1: 161–192.

Vidovič Muha, Ada. 2000. Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstveni institute Filozofske fakultete.

Vidovič Muha, Ada. 2009. Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil – vprašanje propozicije. Slavistična revija 57/2: 251–261.

Vidovič Muha, Ada. 2011. Slovensko skladenjsko besedotvorje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Žele, Andreja. 2009. Predponsko-predložna razmerja: na primerih glagolov v slovenščini. Hradec Králové: Gaudeamus: 23–35.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Krvina D. Vidsko razmerje in vidskorazmerni potencial predponskih obrazil v slovenščini. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 21. januar 2022.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7362
Rubrike
Članki