Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov

  • Matej Šekli Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Povzetek

V prispevku je obravnavana glagolska vezljivost (verbalna valenca), in sicer predvsem glagolska vezava (verbalna rekcija) glagolov, ki se pojavljajo v jeziku Brižinskih spomenikov (zapisani v obdobju 972–1039), najstarejši dokumentirani časovni različici slovenščine. Prikazana je vezljivostna oziroma vezavna tipologija glagolov, pri čemer so vezljivostne oziroma vezavne lastnosti posameznega glagola lahko pogojene s pomenom glagolskega korena, glagolske pripone in/ali glagolske predpone. Stanje v jeziku Brižinskih spomenikov je primerjano s stanjem v stari cerkveni slovanščini (9. stoletje) in rekonstruiranim praslovanskim stanjem. Ugotovljene so inovacije na časovni osi praslovanščina – slovenščina 10. stoletja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AGSČ: Akademická gramatika spisovné češtiny. Ur. František Štícha. Praha: Academia, 2013.

Babič, Vanda. 2003. Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko.

Bajec, Anton, Kolarič, Rudolf, Rupel, Mirko. 1956. Slovenska slovnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije

Bezlaj, France. 1976, 1982, 1995, 2005, 2007. Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU.

Brižinski spomeniki / Monumenta Frisigensia: Znanstvenokritična izdaja, 32004 (11992, 21993). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro. 1995. Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli.

Delbrück, Berthold. 1893. Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, III/1. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Strassburg: Karl J. Trübner.

Dular, Janez. 1983/1984. Združena vezava v desni vezljivosti slovenskega glagola. Jezik in slovstvo 29/8: 289–293.

Eisenberg, Peter, et al. 1998. Die Grammatik. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: DUDEN.

Fillmore, Charles J. 1968. The case for case. Universals in Linguistic Theory. Ur. E. Bach, R.

Harms. New York, Holt, Rinehart, Winston. 1–88.

Граматика на старобългарския език: Фонетика, морфология, синтаксис, 1993. Главен редактор Иван Дуриданов. София: Българска академия на науките

Golden, Marija. 2000. Teorija opisnega jezikoslovja: 1. Skladnja. Ljubljana: Filozofska fakulteta

Univerze v Ljubljani, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje.

Grošelj, Robert. 2011. Vezava glagolov umevanja v slovanskih jezikih. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Hock, Hans Henrich. 21991 (1986). Principles of Historical Linguistics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Jakobson, Roman. 1936. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre: Gesamtbedeutungen der russischen Kasus. Travaux du Cercle Linguistique de Prague 7. Prague. 240–288.

Križaj-Ortar, Martina. 1982. Glagolska vezljivost. Slavistična revija 30/2: 189–213.

Križaj-Ortar, Martina. 1989. Vezljivost: iz pomena v izraz. 26. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Tone Pretnar. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovanske jezike in književnosti. 123–140.

Kunst Gnamuš, Olga. 1981. Pomenska sestava povedi. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani.

Marvin, Tatjana. 2012. A Note on Applicatives. Syntax and Semantics 38: The End of Argument Structure? Uredila M. C. Cuervo and Y. Roberge. Bingley, UK: Emerald.

MČ 3: Mluvnice češtiny 3: Skladba. Praha: Academia, 1987.

Meškank, Timo. 2009. Aussagenstruktur im Sorbischen: Untersuchungen zur Syntax und Satzsemantik I–II. Hamburg: Verlg Dr. Kovač.

Meier - Brügger, Mihael. 32010 (12001). Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Miklosich, Franz. 1862–1865. Lexicon Palaeoslovenisco-Graeco-Latinum. Wien: Verlagbuchhandlung Wilhelm Braumüller.

Miklosich, Franz. 1883. Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen: IV. Syntax. Wien.

Orešnik, Janez. 1992. Udeleženske vloge v slovenščini. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Pavlović, Slobodan. 2011. Prostor i prostorne metafore u padežnom sistemu Brižinskih spomenika. Slavistična revija 59/2. 179–194.

Pogorelec, Breda. 1981/1982. Povzetek slovenske skladnje: Tipi prostega stavka. Ljubljana: tipkopis, 27 strani.

Rix, Helmut. 1977. Das keltische Verbalsystem auf dem Hintergrund des indo-iranisch-griechischen Rekonstruktionsmodells. Keltisch und Indogermanisch. Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft, Bonn, 1976. Bonn. 123–158.

Smolej, Mojca. 2011. Skladnja slovenskega knjižnega jezika: Izbrana poglavja z vajami. Knjižna zbirka Scripta. Ljubljana: Študentska založba.

Snoj, Marko. 22003 (11997). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Modrijan.

Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков), 21999 (11994). Москва: Издательство «Русский язык».

Šekli, Matej. 2011. Besedotvorni pomeni nesestavljenih izpeljanih glagolov v (pra)slovanščini. Globinska moč besede: Red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici. Zbirka Zora 80. Uredil Marko Jesenšek. Bielsko-Biała, Budapest, Kansas, Maribor, Praha. 32–45.

Šekli, Matej. 2012. Praslovanski besedotvorni vzorci izpeljave drugotnih nedovršnih glagolov. Jezikoslovni zapiski 18/1: 7–26.

Šekli, Matej. 2013. K Miklošičevi primerjalni skladnji sklonov slovanskih jezikov. Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve. Obdobja 32. Uredila Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 427-433.

Toporišič, Jože. 1982. Nova slovenska skladnja. Maribor: Obzorja.

Toporišič, Jože. 42000 (1976). Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja.

Večerka, Radoslav. 2006. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků. Olomouc, Praha: Univerzita Palackého v Olomouci, Nakladatelství Euroslavica.

Vondrák, Wenzel. 21928 (1908). Vergleichende Slavische Grammatik II: Formenlehre und Syntax. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Žele, Andreja. 2000. Vezljivostna teorija v slovenskem jezikoslovju. Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 3. 68–90.

Žele, Andreja. 2001. Vezljivost v slovenskem jeziku. Ljubljana: Inštitutut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Žele, Andreja. 2003. Glagolska vezljivost iz teorije v slovar. Ljubljana: Inštitutut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Žele, Andreja. 2008. Vezljivostni slovar slovenskih glagolov. Ljubljana, 2008: Inštitutut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Žele, Andreja. 2011. Vezljivostni slovar slovenskih glagolov: Skrajšana knjižna izdaja. Ljubljana: Inštitutut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Šekli M. Glagolska vezljivost v jeziku Brižinskih spomenikov. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 2. december 2021.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7359
Rubrike
Članki