Namenilnik v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika: pregled na osnovi narečnih opisov

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/15.1.05

Ključne besede:

namenilnik, nedoločnik, dialektologija, panonska narečna skupina, štajerska narečna skupina, slovenski jezik

Povzetek

V prispevku je obravnavan namenilnik, predvsem v razmerju do nedoločnika, v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika, posebej pa je v zvezi s tem izpostavljen prispevek akademikinje Zinke Zorko, priznane dialektologinje. Narečni opisi kažejo, da se namenilnik in nedoločnik razlikujeta v celotni panonski narečni skupini, tj. v prekmurskem (npr. nedoločnik ˈdẹlati, ˈpẹčti proti namenilnik ˈdẹlat, ˈpẹčt v Cankovi), slovenskogoriškem (razlika se deloma briše v ščavniškem, voličinskem in trojiškem govoru – zaradi skrajševanja nedoločnika), prleškem in haloškem narečju, in na vzhodu štajerske narečne skupine, tj. na vzhodnem robu srednještajerskega narečja (Strmec pri Rogatcu) in v večjem delu kozjansko-bizeljskega narečja. Posamezne glasovno različne oblike se pojavljajo v zgornjesavinjskem narečju (Zadrečka dolina), v delu južnopohorskega narečja (npr. Ruše, Hoče, Miklavž na Dravskem polju) in v kozjaškem podnarečju (npr. nedoločnik ne sˈmeːiš̯ ˈpaːst proti namenilnik gˈrẹːm ˈpoːst v Selnici ob Dravi). Namenilnik se je izenačil z večinoma skrajšanim dolgim nedoločnikom na -t v srednjesavinjskem, večini srednještajerskega (brez vzhodnega roba) in južnopohorskega narečja ter v posavskem narečju. Pri namenilniku so ponekod obravnavane tudi skladenjske značilnosti, predvsem rodilniški predmet, in konkurenčne oblike in skladenjske zgradbe. Rodilniški predmet ob namenilniku je izpostavljen v panonski narečni skupini (tipa gˈrẹm ˈriːp loˈviːt v prleškem govoru Gomile pri Kogu). Med oblikami in skladenjskimi zgradbami, ki konkurirajo namenilniškemu polstavku oz. namenilniku, se najdejo namerni odvisnik (slovenskogoriško narečje), velelnik po glagolu gibanja v velelniku (srednještajersko narečje, Šmarje pri Jelšah), sedanjik (redko, slovenskogoriško narečje) in prihodnjik (prleško narečje, Gomila pri Kogu). Zinka Zorko je v svojih narečnih opisih zelo pogosto analizirala tudi oblikoslovne značilnosti, pri čemer je
včasih pozornost namenjala tudi razmerju med nedoločnikom in namenilnikom. Če se omejimo le na analizirana narečja, je Zinka Zorko zaslužna predvsem za predstavitev stanja v panonski narečni skupini, v južnopohorskem narečju in kozjaškem podnarečju, v manjši meri še v srednještajerskem narečju (Strmec pri Rogatcu) in laškem podnarečju (Šentrupert nad Laškim). V panonski narečni skupini je opozorila tudi na skladenjsko posebnost vezave namenilnika z rodilnikom.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brilej, Vincencija. 2003. Jurkloštrski govor. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Jakop, Tjaša. 2010. Srednjesavinjsko in srednještajersko narečje ter celjski pogovorni jezik. V: I. Novak-Popov (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije. 120–129.

Hafner, Tatjana. 1983. Sevniški govor. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Hodej, Milena. 1959. Narečje Trbovelj in okolice. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Klenovšek, Janja. 2011. Govor vasi Lokavec pri Rimskih Toplicah. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Koletnik, Mihaela. 2001. Slovenskogoriško narečje. Maribor: Slavistično društvo.

Komar, Katja. 2010. Glasoslovna in oblikoslovna podoba brestaniškega govora. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Kovačič, Mirjana. 1986: Govor vasi Globoko pri Brežicah. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Logar, Tine. 1996. Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: Založba ZRC.

Medved, Branka. 1969. Dialektično gradivo za govor vasi Pišece pri Brežicah. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Mihalič, Sanja. 2014. Čevljarsko izrazje v rogašovskem govoru. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Orešnik, Marta, Štiglic, Vida, Weiss, Peter. 2013. Gori, doli, sem in tja: Folklorne pripovedi iz Zgornje Savinjske doline. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Pepevnik, Špela, Oset, Karmen. 2010. Lüčka sredi jive sveti. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Povše, Ivana. 1988. Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah. Slavistična revija, 36/3. 251–266.

Povše, Ivana. 1990. Govor na Žusmu. Slavistična revija, 38/ 3. 177–189.

Pucko, Renata. 2015. Glasoslovni in oblikoslovni oris dokležovskega govora. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Ramovš, Fran. 1935. Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.

Ramovš, Fran. 1952. Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: DZS.

Ramovš, Fran. 1971. Zbrano delo I. Ljubljana: SAZU.

Ramovš, Fran. 1997. Zbrano delo II. Ljubljana: SAZU.

Rigler, Jakob. 2001. Zbrani spisi I. Ljubljana: Založba ZRC.

Savnik, Petra. 2012. Narečne značilnosti bizeljskega govora. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Seitl, Petra. 2013. Glasoslovna in oblikoslovna podoba velenjskega govora. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Šekli, Matej. 2005. Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni zapiski, 11/2. 31–61. DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2545

Šekli, Matej. 2010. Oblikotvorje in jakostni naglas glagola v knjižni slovenščini. V: V. Smole (ur.). Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 139–160.

Škof, Emil. 1965. Bizeljski govor – Drenovec. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Škofic, Jožica. 2019. Krajevni govor Krope. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502401

Štrtak, Danica. 1982. Dobovski govor. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Tkalec, Andreja. 2013. Značilnosti imenoslovja v srednjesavinjskem narečju. Magistrsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru.

Toporišič, Jože. 1990. Glagolski oblikotvorni naglas moščanskega govora. Razprave SAZU – Dissertationes XIII. Ljubljana: SAZU. 99–107.

Toporišič, Jože. 42000. Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja.

Valh Lopert, Alenka, Zorko, Zinka. 2013. Skladnja v panonski narečni skupini. Jezikoslovni zapiski, 19/2. 221–235. DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v19i2.2308

Veble, Kristina. 1970. Govor Brezovice na Bizeljskem. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Vene, Vladimira. 1981. Boštanjski govor. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Weiss, Peter. 1990. Govori Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Zorko, Zinka. 1993. Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih. Slavistična revija, 41/ 1. 193–207.

Zorko, Zinka. 1995. Narečna podoba Dravske doline. Maribor: Kulturni forum.

Zorko, Zinka. 1997. Štajerski govor na Velikem Boču pri Lučanah. V: B. Pogorelec, V. Gjurin (ur.). Jezikoslovne in literarnovedne raziskave: zbornik referatov 6. srečanja slavistov, Celovec, Ljubljana, 1989. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 103–132.

Zorko, Zinka. 1998. Haloško narečje in druge dialektološke študije. Maribor: Slavistično društvo.

Zorko, Zinka. 2009. Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

Zorko, Zinka (Terezija). 2010. Oblikoslovje v panonski narečni skupini. Slavia centralis, 3/1. 5–17. Na spletu: https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/644.

Zorko, Zinka, Benko, Anja. 2014a. Narečna členjenost v govorih štajerskih Slovencev v Avstriji. Razprave SAZU – Dissertationes XXII. Ljubljana: SAZU. 72–107.

Zorko, Zinka, Benko, Anja. 2014b. Pravljice Avgusta Pavla v prekmurskem cankovskem govoru. Časopis za zgodovino in narodopisje, 85/3. 83–111.

Prenosi

Objavljeno

11/07/2023 — posodobljeno 11/07/2023

Kako citirati

Grošelj, R. (2023). Namenilnik v panonski in štajerski narečni skupini slovenskega jezika: pregled na osnovi narečnih opisov. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 15, 89–106. https://doi.org/10.3986/15.1.05

Številka

Rubrike

Članki