Antroponimska motivacija v poimenovanjih živali (na podlagi gradiva za Slovanski lingvistični atlas)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/15.1.02

Ključne besede:

slovanska dialektologija, lingvistična geografija, etimologija, Slovasnki lingvistični atlas, poimenovanja živali, antroponimi

Povzetek

Gradivo leksikalno-besedotvorne serije Slovanskega lingvističnega atlasa nam ne omogoča le preučevanje besedišča slovanskih jezikov ter zanj značilnih pomenskih in besedotvornih pojavov, ampak tudi analizo motivacijskih poimenovalnih vzorcev. Z njihovo obravnavo v okviru ene tematske skupine ter z uporabo lingvističnogeografskih metod lahko sklepamo o notranji obliki posameznih besed, katerih izvor je prepoznan kot nejasen. Prvi del atlasa Živalski svet vsebuje veliko živalskih imen, ki so nastala iz antroponimov. Rezultat njihove analize je nekaj etimoloških predpostavk, ki se nanašajo na slovenski leksem martȋnček ‘majhen kuščar’ in ukrajinski leksem ра́влик, ла́врик ‘polž’. Prvi izmed njih, pa tudi hrv. martinak, martinčec ‘skalni kuščar’, naj bi izhajal iz imen žuželk in črvov z istim korenom, ki živijo v trti in grozdih: prim. sln. martȋnec ‘črv na trti’ (‘der Rebenwurm’), martinec ‘gosenica trtnega sukača’, martíncelj ‘črv na trti’, hrv. martinac ‘metulj trtnega sukača’. Ti so lahko tvorjenke iz imena Martin, saj je znano, da je Martinovo (11. novembra v Sloveniji in na Hrvaškem) praznik vinogradnikov in vinarjev. Tako lahko previdno domnevamo, da so bili ti predstavniki živalskih vrst poimenovani po njem. Jezikovno gradivo potrjuje pomensko povezavo ‘črv’ – ‘žuželka (njena ličinka)’– ‘kuščar’: gradivo Slovanskega lingvističnega atlasa vsebuje številne primere združevanja pomenov ‘kuščar’ in ‘črv’ v enem leksemu. Za ukrajinsko ра́влик, ла́врик ‘polž’ je podana utemeljitev povezave z imenom Lavr. Obstaja namreč redno sovpadanje poimenovanj za polža in pikapolonico: prim. ‘pikapolonica’ – (petr)-ik-ъ (belorus.), (ivan)-ьč-ik-ъ, (van)-ьk-a (rus.), (lavrjen)-ъk-ъ (polj.); ‘polž’ – (petr)-ik-ъ (ukr.), (ivan)-ьč-ik-ъ (ukr., rus.), (ivan)-ьk-a (ukr.), (lavr)-ik-ъ (ukr.). Poleg tega te leksikalne skupine povezujejo imena, povezana z rogatimi živalmi: prim. ‘polž’ – korv-uš-ьk-a, vol-ik-ъ (rus.), elen-ь (rus.); ‘pikapolonica’ – korv-uš-ьk-a, bož-ьj-A korv-uš-ьk-a, bog-ov-A korv-uš-ьk-a (rus.), bož-ьj-Ь vol-ik-ъ, bož-ьj-Ь vol-ьk-ъ (sln.), elen-ь, elen-ъk-a (ukr.). Tako lahko domnevamo, da je prisotnost skupnih imen za polža in pikapolonico s korenom korv-, vol- in elen- privedlo do nadaljnje konvergence pri njihovem imenovanju in prenosu poimenovanj za pikapolonico, ki izhajajo iz antroponimov Peter, Ivan in Lavr (Lovrenc), na polža.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Аникин А. Е. Русский этимологический словарь. Т. 1–16–. М.; СПб.: Нестор–История, 2007–2022–. [Anikin, A. E. 2007–2022–. Russkij ètimologičeskij slovar’, vols. 1–16–. Moscow; Saint Petersburg: Nestor–Istorija.]

Белова О. В. Иоанн Креститель // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общей редакцией Н. И. Толстого. Т. II. М.: Международные отношения, 1999. С. 420–421. [Belova, O. V. 1999. Ioann Krestitel’. In: N. I. Tolstoj (ed.). Slavjanskije drevnosti: Ètnolingvističeskij slovar’, vol. II. Moscow: Meždunarodnyje otnošenija. 420–421.]

Вендина Т. И. Общеславянский лингвистический атлас как источник реконструкции языка культуры // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1997–2000 / Отв. ред. В. В. Иванов. М.: ИРЯ РАН, 2003. С. 6 –21. [Vendina, T. I. 2003. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas kak istočnik rekonstrukcii jazyka kul’tury. In: V. V. Ivanov (ed.). Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija. 1997–2000. 6–21.]

Вендина Т. И. Общеславянский лингвистический атлас и культурологическая география // Prace filologiczne. T. LXXIV. 2019. S. 301–313. [Vendina, T. I. 2019. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas i kul’turologičeskaja geografija. Prace filologiczne. T. LXXIV. 301–313.]

Вендина Т. И. Размышления С. Б. Бернштейна по поводу «Общеславянского лингвистического атласа» // Межкультурное и межъязыковое взаимодействие в пространстве Славии (к 110-летию со дня рождения С. Б. Бернштейна): Материалы Международной научной конференции, Москва 12–14 октября 2021 г. / Отв. ред. Е. С. Узенева. М.: Институт славяноведения РАН, 2021. С. 128–135. [Vendina, T. I. 2021. Razmyšlenija S. B. Bernštejna po povodu “Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa”. In: E. S. Uzeneva (ed.). Mežkul’turnoje i mežjazykovoje vzaimodejstvije v prostranstve Slavii (k 110-letiju so dnja roždenija S. B. Bernštejna): Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii. Moskva 12–14 oktjabrja 2021 g. Moscow: Institut slavjanovedenija RAN. 128–135. DOI: https://doi.org/10.31168/0459-6.21]

Дворницка Л. Наименование светлячка в словацких говорах в зеркале мотивации // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования / Отв. ред. Т. И. Вендина. М.: ИРЯ РАН, 2023. (в печати). [Dvornicka, Ljubica. 2023. Naimenovanija svetljačka v slovackix govorax v zerkale motivacii. In: T. I. Vendina (ed.). Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova RAN. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija. Moscow: IRJA RAN. (in print)]

Етимологiчний словник украïнськоï мови / Голов. ред. О. С. Мельничук. Т. 1–6. Киïв: Наукова думка, 1982–2012. [Mel’ničuk, O. S. 1982–2012. Ètymologičnyj slovnik ukrajins’koji movy, vols. 1–6. Kyjiv: Naukova dumka.]

Гура А. В. Символика животных в славянской народной культуре. М.: Индрик, 1997. [Gura, A. V. 1997. Simvolika životnyx v slavjanskoj narodnoj kul’ture. Moscow: Indrik.]

Гура А. В. Медведь // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общей редакцией Н. И. Толстого. Т. III. М.: Международные отношения, 2004. С. 211–215. [Gura, A. V. 2004. Medved’. In: N. I. Tolstoj (ed.). Slavjanskije drevnosti: Ètnolingvističeskij slovar’, vol. III. Moscow: Meždunarodnyje otnošenija. 211–215.]

Гура А. В. Улитка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общей редакцией Н. И. Толстого. Т. V. М.: Международные отношения, 2012. С. 367–368. [Gura, A. V. 2012. Ulitka. In: N. I. Tolstoj (ed.). Slavjanskije drevnosti: Ètnolingvističeskij slovar’, vol. V. Moscow: Meždunarodnyje otnošenija. 367–368.]

Лексический атлас русских народных говоров. Т. 2. Животный мир / Отв. ред. Т. И. Вендина. М.; СПб.: Нестор–История, 2022. [Vendina, T. I. (ed.). 2022a. Leksičeskij atlas russkix narodnyx govorov, vol. 2. Životnyj mir. Moscow; Saint Petersburg: Nestor–Istorija.]

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Т. 10. Народные обычаи / Отв. ред. Т. И. Вендина. М.; СПб.: Нестор–История, 2015. [Vendina, T. I. (ed.). 2015. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovate’naja, vol. 10. Narodnyje obyčai. Moscow; Saint Petersburg: Nestor–Istorija.]

Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Славянское слово в ареальном контексте (Животный мир) /Отв. ред. Т. И. Вендина. М.; СПб.: Нестор–История, 2022. (в печати) [Vendina, T. I. (ed.). 2022b. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovate’naja. Slavjankoje slovo v areal’nom kontekste (Životnyj mir). Moscow; Saint Petersburg: Nestor–Istorija. (in print)]

Седакова И. А., Узенева Е. С. Еньова буля // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общей редакцией Н. И. Толстого. Т. II. М.: Международные отношения, 1999. С. 186–189. [Sedakova, I. A., Uzeneva, E. S. 1999. Enjova bulja. In: N. I. Tolstoj (ed.). Slavjanskije drevnosti: Ètnolingvističeskij slovar’, vol. II. Moscow: Meždunarodnyje otnošenija. 186–189.]

Терновская О. А. Божья коровка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общей редакцией Н. И. Толстого. Т. I. М.: Международные отношения, 1995. С. 221–222. [Ternovskaja, O. A. 1995a. Božja korovka. In: N. I. Tolstoj (ed.). Slavjanskije drevnosti: Ètnolingvističeskij slovar’, vol. I. Moscow: Meždunarodnyje otnošenija. 221–222.]

Терновская О. А. Бабочка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под общей редакцией Н. И. Толстого. Т. I. М.: Международные отношения, 1995. С. 125–126. [Ternovskaja, O. A. 1995b. Babočka. In: N. I. Tolstoj (ed.). Slavjanskije drevnosti: Ètnolingvističeskij slovar’, vol. I. Moscow: Meždunarodnyje otnošenija. 125–126.]

Топоров В. Н. Еще раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки (Coccinella Septempunctata) в перспективе основного мифа // Балто-славянские исследования. 1980 / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. М.: Наука, 1981. С. 274–300. [Toporov, V. N. 1981. Eščo raz o baltijskix i slavjanskix nazvznijax božjej korovki (Coccinella Septempunctata) v perspective osnovnogo mifa. In: Vjač. Vs. Ivanov (ed.). Balto-slavjanskije issledovanija. 1980. Moscow: Nauka. 274–300.]

Усачева В. В. Славянская ихтиологическая терминология: Принципы и способы номинации. Обратный словарь. М.: Индрик, 2003. [Usačeva, V. V. 2003. Slavjanskja ixtiologičeskaja terminologija: Principy i sposoby nominacii. Obratnyj slovar’. Moscow: Indrik.]

Утешены С. Названия божьей коровки (Coccinella Septempunctata) в Общеславянском лингвистическом атласе // Общеславянский лингвистический атлас: Материалы исследования. 1975 / Отв. Ред. Р. И. Аванесов. М.: Наука, 1977. С. 16–33. [Utešeny, Slavomir. 1977. Nazvanija božjej korovki (Coccinella Septempunctata) v Obščeslavjanskom lingvističeskom atlase. In: R. I. Avanesov (ed.). Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: Materialy i issledovanija. 1975. 16–33.]

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Т. I–IV. Изд. 4-е, стереотипное. М.: Астрель–АСТ, 2003. [Fasmer, Maks. 2003. Ètimologičeskij slovar’ russkogo jazyka, vols. I–IV. Translation from German and additions by O. N. Trubachev. (4th edition, stereotypic). Moscow: Astryel’–AST.]

Bezlaj, France. 1977–2005. Etimološki slovar slovenskega jezika 1–4. Ljubljana: Založba ZRC.

Boryś, Wiesław. 2008. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Dančić, Đuro et al. (eds.) 1880–1976. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 1–23. Zagreb: Jugoslovenska akademija znatnosti i umjetnosti.

Ferenčíková, Adriana, Ripka, Ivor. 1994–2021–. Slovník slovenských nárečí I–III–. Bratislava: VEDA.

Pleteršnik, Maks. Slovensko-nemški slovar. Online: https://www.fran.si/136/maks-pletersnik-slovensko-nemski-slovar (12. 12. 2022).

Skok, Petar. 1971–1974. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV. Zagreb: JAZU.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2nd edition). Online: https://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2 (23. 3. 2023).

Snoj, Marko. 32016. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC.

Snoj, Marko. 2020 (online edition 2021). Slovar Pohlinovega jezika: Na osnovi njegovih jezikoslovnih del. Ljubljana: Založba ZRC. Online: https://www.fran.si/215/slovar_pohlinovega_jezika. (12. 12. 2022).

Wronicz, Jadwiga (ed.). 22010. Mały słownik gwar polskich. Kraków: LEXIS.

Objavljeno

11/07/2023 — posodobljeno 11/07/2023

Kako citirati

Vladimirovna Šalajeva Т. (2023). Antroponimska motivacija v poimenovanjih živali (na podlagi gradiva za Slovanski lingvistični atlas). Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 15, 19–39. https://doi.org/10.3986/15.1.02

Številka

Rubrike

Članki