Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.02

Ključne besede:

slovenska narečja, Slovenski lingvistični atlas, jedilni pribor, besedotvorje, geolingvistika

Povzetek

V prispevku so osvetljena narečna poimenovanja za jedilni pribor, ki se uporablja pri uživanju ali pripravljanju jedi – žlica, nož in vilice. Ker obravnavani narečni leksemi poimenujejo tri predmetnosti s podobnimi, a vendar različnimi kulturološkimi oz. etnografskimi ozadji, smo si pri pregledu izvora leksemov zastavili vprašanje njihove povezanosti z izvorom denotatov samih. Stanje v slovenskih narečjih smo osvetlili in osmislili še s splošnoslovanskim knjižnojezikovnim gradivom. V ospredju je jezikoslovna analiza, in sicer geolingvistična, besedotvorno-etimološka ter pomensko-motivacijska. Etnološki okvir služi zlasti za predstavitev razlogov za (ne)prevzetost leksemov. Izkaže se, da so poimenovanja za žlico in nož neraznovrstna z vidika prevzetosti, saj sta denotata na slovenskem jezikovnem območju v uporabi že razmeroma dolgo. Vilice so bile uveljavljene v širšo uporabo kot del jedilnega pribora relativno pozno, zato je najpogostejše poimenovanje zanje besedotvorni deminutiv, na stiku z neslovanskim prostorom pa se opaža visoka stopnja prevzetosti leksemov. Poimenovanje za nož izkazuje besedotvorno raznovrstnost zaradi različnih namembnosti v preteklosti. eksemi nožič, vilice oz. edninsko vilica in razsoška oz. množinsko razsoške so doživele besedotvorno spremembo, saj ohranjajo strukturalne pripone, le-te pa niso (več) nosilke besedotvornega pomena, so torej tavtološke izpeljanke. Leksema nož in pošada pričata o pomenski oz. semantični spremembi, pri obeh je prišlo do ožanja pomena, in sicer v smeri nadpomenka → podpomenka. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec, Nika. 2012. Kuhinjsko izrazje na Planini pri Ajdovščini. Diplomsko delo. Ljubljana: FF UL.

Bezlaj, France. 1977. Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France. 1982. Etimološki slovar slovenskega jezika II: K–O. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France. 1995. Etimološki slovar slovenskega jezika III: P–S. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France. 2005. Etimološki slovar slovenskega jezika IV: Š–Ž. Ljubljana: Založba ZRC. Bučinel, Matejka. 2001. Slovar kuharske terminologije v Ozeljanu. Diplomsko delo. Ljubljana: FF UL.

Crnković, Valter. Rječnik brodmoravičkog govora. V pripravi.

Furlan, Metka. 2013. Novi etimološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC.

Gregorič, Jože. 2015. Kostelski slovar. Na spletu: https://fran.si/197/joze-gregoric- kostelski-slovar (11. 11. 2020).

Kowalska, Anna. 2011. Gwary dziś: apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich: derywacja sufiksalna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Horvat, Mojca. 2013. Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja »človek« (po gradivu za SLA 1). Jezikoslovni zapiski 19/2: 33–57. DOI: https:// doi.org/10.3986/jz.v19i2.2296

Kavčič, Jana. 2019. Slovar govora kraja Dornberk. Magistrsko delo. Koper: FHŠ UP. Kumin Horvat, Mojca. 2018. Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Ljubljana: Založba ZRC. Malnar, Slavko. 2008. Rječnik govora čabarskog kraja. Čabar: Matica hrvatska, Ogranak Čabar.

Manzini, Giulio, Rocchi, Luciano. 1995. Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria. Trieste: Università Popolare: Instituto Regionale per la Cultura Istriana, Rovigno: Centro di Ricerche Storiche.

Novak, Vilko. 1960. Slovenska ljudska kultura: oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovatel’naja 6: Домашнее хозяйство и приготовление пищи, Москва: Международный комитет славистов комиссия общеславянского лингвистического атласа – Российская академия наук Институт русского языка им. В. В. Виноградова Институт славяноведения 2007. 140–143. [Domašnee hozjajstvo i prigotovlenie pišči, Moskva: Meždunarodnyj komitet slavistov komissija Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa – Rossijskaja akademija nauk Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova Institut slavjanovedenija 2007. 140–143.]

Prašnički, Martin idr. 2016. Belanski narečni govor. Cirkulane: Društvo za oživitev gradu Borl.

Baš, Angelos, Ramšak, Mojca. 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Cossutta, Rada, Crevatino, Franco. 2005. Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre. Koper: Založba Annales. Slovenski lingvistični atlas (gradivska zbirka).

Snoj, Marko, 2016. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC. 14–15.

Šekli, Matej. 2011. Neprevzeto besedje za sorodstvo v slovenščini z vidika zgodovinskega besedjeslovja. V: V. Smole (ur). Družina v slovenskem jeziku, literature in kulturi: zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 21–28.

Škofic Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kostelec, Petra, Nartnik, Vlado, Petek, Urška, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila. 2011. Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Škofic Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kostelec, Petra, Nartnik, Vlado, Petek, Urška, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila. 2011: Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Hazler, Vito, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Ježovnik, Janoš, Kenda-Jež, Karmen, Nartnik, Vlado, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar Danila. 2016. Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija, 1: atlas. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Hazler, Vito, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Ježovnik, Janoš, Kenda-Jež, Karmen, Nartnik, Vlado, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar Danila. 2016. Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija, 2: komentarji. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Špiler, Maša. 2016. Besedni atlas za posodo 1 (BAP1). Diplomsko delo. Ljubljana: FF UL.

Tadmor, Uri, Haspelmath, Martin, Taylor, Bradley. 2009. Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook. Berlin, New York: De Gruyter Mouton.

Tadmor, Uri, Haspelmath, Martin, Taylor, Bradley. 2010. Borrowability and the notion of basic vocabulary. Diachronica 27/2: 226–246.

Todorović, Suzana, Filipi, Goran. 2017. Etimologije izbranih aloglotizmov s področja kuhinje v slovenskih istrskih govorih. Croatica et Slavica Iadertina 13/1: 49–63.

Todorović, Suzana. 2020. Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2: števniki in opisni pridevniki, čas in koledar, življenje, poroka in družina, hiša in posestvo. Koper: Libris.

Tominec, Ivan. 1964. Črnovrški dialekt: kratka monografija in slovar. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Prenosi

Objavljeno

10/12/2021 — posodobljeno 03/27/2023

Verzije

Kako citirati

Gostenčnik, J., & Kumin Horvat, M. (2023). Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.02 (Original work published 12. oktober 2021)

Številka

Rubrike

Članki