Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice

Avtorji

  • Januška Gostenčnik
  • Mojca Kumin Horvat

DOI:

https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.02

Ključne besede:

slovenska narečja, Slovenski lingvistični atlas, jedilni pribor, besedotvorje, geolingvistika

Povzetek

V prispevku so osvetljena narečna poimenovanja za jedilni pribor, ki se uporablja pri uživanju ali pripravljanju jedi – žlica, nož in vilice. Ker obravnavani narečni leksemi poimenujejo tri predmetnosti s podobnimi, a vendar različnimi kulturološkimi oz. etnografskimi ozadji, smo si pri pregledu izvora leksemov zastavili vprašanje njihove povezanosti z izvorom denotatov samih. Stanje v slovenskih narečjih smo osvetlili in osmislili še s splošnoslovanskim knjižnojezikovnim gradivom. V ospredju je jezikoslovna analiza, in sicer geolingvistična, besedotvorno-etimološka ter pomensko-motivacijska. Etnološki okvir služi zlasti za predstavitev razlogov za (ne)prevzetost leksemov. Izkaže se, da so poimenovanja za žlico in nož neraznovrstna z vidika prevzetosti, saj sta denotata na slovenskem jezikovnem območju v uporabi že razmeroma dolgo. Vilice so bile uveljavljene v širšo uporabo kot del jedilnega pribora relativno pozno, zato je najpogostejše poimenovanje zanje besedotvorni deminutiv, na stiku z neslovanskim prostorom pa se opaža visoka stopnja prevzetosti leksemov. Poimenovanje za nož izkazuje besedotvorno raznovrstnost zaradi različnih namembnosti v preteklosti. eksemi nožič, vilice oz. edninsko vilica in razsoška oz. množinsko razsoške so doživele besedotvorno spremembo, saj ohranjajo strukturalne pripone, le-te pa niso (več) nosilke besedotvornega pomena, so torej tavtološke izpeljanke. Leksema nož in pošada pričata o pomenski oz. semantični spremembi, pri obeh je prišlo do ožanja pomena, in sicer v smeri nadpomenka → podpomenka. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Januška Gostenčnik

ZRC SAZU
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Slovenija

Mojca Kumin Horvat

ZRC SAZU
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Slovenija

Literatura

Bajec, Nika. 2012. Kuhinjsko izrazje na Planini pri Ajdovščini. Diplomsko delo. Ljubljana: FF UL.

Bezlaj, France. 1977. Etimološki slovar slovenskega jezika I: A–J. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France. 1982. Etimološki slovar slovenskega jezika II: K–O. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France. 1995. Etimološki slovar slovenskega jezika III: P–S. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bezlaj, France. 2005. Etimološki slovar slovenskega jezika IV: Š–Ž. Ljubljana: Založba ZRC. Bučinel, Matejka. 2001. Slovar kuharske terminologije v Ozeljanu. Diplomsko delo. Ljubljana: FF UL.

Crnković, Valter. Rječnik brodmoravičkog govora. V pripravi.

Furlan, Metka. 2013. Novi etimološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC.

Gregorič, Jože. 2015. Kostelski slovar. Na spletu: https://fran.si/197/joze-gregoric- kostelski-slovar (11. 11. 2020).

Kowalska, Anna. 2011. Gwary dziś: apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich: derywacja sufiksalna. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Horvat, Mojca. 2013. Narečne tvorjenke s priponskim obrazilom -ica iz pomenskega polja »človek« (po gradivu za SLA 1). Jezikoslovni zapiski 19/2: 33–57. DOI: https:// doi.org/10.3986/jz.v19i2.2296

Kavčič, Jana. 2019. Slovar govora kraja Dornberk. Magistrsko delo. Koper: FHŠ UP. Kumin Horvat, Mojca. 2018. Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Ljubljana: Založba ZRC. Malnar, Slavko. 2008. Rječnik govora čabarskog kraja. Čabar: Matica hrvatska, Ogranak Čabar.

Manzini, Giulio, Rocchi, Luciano. 1995. Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria. Trieste: Università Popolare: Instituto Regionale per la Cultura Istriana, Rovigno: Centro di Ricerche Storiche.

Novak, Vilko. 1960. Slovenska ljudska kultura: oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas: serija leksiko-slovoobrazovatel’naja 6: Домашнее хозяйство и приготовление пищи, Москва: Международный комитет славистов комиссия общеславянского лингвистического атласа – Российская академия наук Институт русского языка им. В. В. Виноградова Институт славяноведения 2007. 140–143. [Domašnee hozjajstvo i prigotovlenie pišči, Moskva: Meždunarodnyj komitet slavistov komissija Obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa – Rossijskaja akademija nauk Institut russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova Institut slavjanovedenija 2007. 140–143.]

Prašnički, Martin idr. 2016. Belanski narečni govor. Cirkulane: Društvo za oživitev gradu Borl.

Baš, Angelos, Ramšak, Mojca. 2004. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Cossutta, Rada, Crevatino, Franco. 2005. Slovenski dialektološki leksikalni atlas slovenske Istre. Koper: Založba Annales. Slovenski lingvistični atlas (gradivska zbirka).

Snoj, Marko, 2016. Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba ZRC. 14–15.

Šekli, Matej. 2011. Neprevzeto besedje za sorodstvo v slovenščini z vidika zgodovinskega besedjeslovja. V: V. Smole (ur). Družina v slovenskem jeziku, literature in kulturi: zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 21–28.

Škofic Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kostelec, Petra, Nartnik, Vlado, Petek, Urška, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila. 2011. Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Škofic Jožica, Gostenčnik, Januška, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Kenda-Jež, Karmen, Kostelec, Petra, Nartnik, Vlado, Petek, Urška, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar, Danila. 2011: Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Hazler, Vito, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Ježovnik, Janoš, Kenda-Jež, Karmen, Nartnik, Vlado, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar Danila. 2016. Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija, 1: atlas. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Škofic, Jožica, Gostenčnik, Januška, Hazler, Vito, Horvat, Mojca, Jakop, Tjaša, Ježovnik, Janoš, Kenda-Jež, Karmen, Nartnik, Vlado, Smole, Vera, Šekli, Matej, Zuljan Kumar Danila. 2016. Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija, 2: komentarji. Ljubljana: Založba ZRC. Na spletu: https://fran.si/204/sla-slovenski-lingvisticni-atlas.

Špiler, Maša. 2016. Besedni atlas za posodo 1 (BAP1). Diplomsko delo. Ljubljana: FF UL.

Tadmor, Uri, Haspelmath, Martin, Taylor, Bradley. 2009. Loanwords in the world’s languages: A comparative handbook. Berlin, New York: De Gruyter Mouton.

Tadmor, Uri, Haspelmath, Martin, Taylor, Bradley. 2010. Borrowability and the notion of basic vocabulary. Diachronica 27/2: 226–246.

Todorović, Suzana, Filipi, Goran. 2017. Etimologije izbranih aloglotizmov s področja kuhinje v slovenskih istrskih govorih. Croatica et Slavica Iadertina 13/1: 49–63.

Todorović, Suzana. 2020. Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2: števniki in opisni pridevniki, čas in koledar, življenje, poroka in družina, hiša in posestvo. Koper: Libris.

Tominec, Ivan. 1964. Črnovrški dialekt: kratka monografija in slovar. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Prenosi

Objavljeno

10/12/2021

Kako citirati

Gostenčnik, J., & Kumin Horvat, M. (2021). Slovenska narečna poimenovanja za žlico, nož in vilice. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.02

Številka

Rubrike

Članki