Podrobnosti avtorja

Grochola-Szczepanek, Helena, Instytut Języka Polskiego PAN Kraków Polska