Sodobni gledališkolektorski pristop: ob analizi drame Hodnik Matjaža Zupančiča

Avtorji

  • Eva Pori

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7108

Ključne besede:

dramsko besedilo, uprizoritveno besedilo, igralčev govor, sodobni lektorski pristop

Povzetek

Z razvojem novih uprizoritvenih praks se je spreminjala tudi estetika odrskega govora, pojav raznovrstnih tematik besedil je terjal drugačen, sodoben lektorski pristop, na govorno realizacijo besedila v gledališču pa vselej vplivajo tudi odrske okoliščine in množica drugih gledaliških izraznih sredstev. Prispevek na osnovi odlomka iz uprizoritve sodobne drame Hodnik Matjaža Zupančiča prikaže proces preoblikovanja zapisanega dramskega besedila v govorjeno in z nekoliko drugačnega zornega kota, v razmerju do medijskega govora, opozarja na dejstvo, da raba govorjenega knjižnega jezika lahko ovira ali cello onemogoča razvijanje umetniškega govora oz. odrskega govora v gledališču

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Stanič 2004 = Tatjana Stanič, Lektorska knjiga uprizoritve Hodnik Matjaža Zupančiča, SNG Drama, 2004. – Osebni arhiv Tatjane Stanič.

Zupančič 2004 = Matjaž Zupančič, Hodnik, dramsko besedilo, Gledališki list SNG Drama Ljubljana 83 (2003/04), št. 14, 19–38.

Zupančič 2004a = Matjaž Zupančič, Hodnik, DVD-posnetek gledališke uprizoritve, Arhiv SNG Drame Ljubljana, št. 14758, 24. 9. 2004.

Ahačič 1998 = Draga Ahačič, Gledališče besede, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1998.

Antončič 2000 = Emica Antončič, Gledališki lektor: ustvarjalec ali nebodigatreba, v: Kolokvij o umetniškem govoru, Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za odrski govor in umetniško besedo, 2000, 88-92.

Dular 1983 = Janez Dular, Marginalije ob gledališki kritiki, Jezik na odru, jezik v filmu, Mestno gledališče ljubljansko, 1983, 243–244.

Fischer-Lichte 2008 = Erika Fischer-Lichte, Estetika performativnega, Ljubljana: Študentska založba, 2008.

Humar 2007 = Marjeta Humar idr., Gledališki terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Kuntner 2000 = Tone Kuntner, Umetniška beseda, v: Kolokvij o umetniškem govoru, Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za odrski govor in umetniško besedo, 2000, 26–29.

Podbevšek 1998 = Katarina Podbevšek, Lektoriranje govorjenega (gledališkega) besedila, v: Jezik in slovstvo 43 (1997/98), št. 3, 79–88.

Podbevšek 2008 = Katarina Podbevšek, Govor kot gledališko izrazilo (Na primeru Flisarjevega Akvarija), v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 44: slovenski jezik, literature in kultura, mediji, ur. Mateja Pezdirc Bartol, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008, 51–59.

Podbevšek 2010 = Katarina Podbevšek, Resničnostni govor v uprizoritvi Zupančičevega Hodnika: sodobna gledališkolektorska izhodišča, v: Sodobna slovenska književnost (1980–2010), ur. Alojzija Zupan Sosič, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2010 (Obdobja 29), 211–217.

Podbevšek 2010a = Katarina Podbevšek, Spreminjanje odrske govorne estetike v slovenskem gledališču 20. stoletja, v: Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 20. stoletja, Ljubljana: AGRFT (Maska), 2010, 197–238.

Podbevšek 2012 = Katarina Podbevšek, Jezikovni hibridi v sodobnih slovenskih uprizoritvenih praksah, v: Hibridni prostori umetnosti, Ljubljana: AGRFT (Maska), 2012, 16–34.

Pori 2017 = Eva Pori, Intervju s Kristijanom Muckom, Ljubljana, 16. 5. 2017. – Posnetek in zapis pogovora pri avtorici.

Stanič 2000 = Tatjana Stanič, V primežu norme: nekaj refleksij o aktualnih problemih odrskega govora, Kolokvij o umetniškem govoru, Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra za odrski govor in umetniško besedo, 2000, 65–68.

Stanič 2004 = Tatjana Stanič, Trešlengvič in Narobe svet, Gledališki list SNG Drama Ljubljana 83 (2003/04), št. 14, 11–12.

Škarić 1991 = Ivo Škarić, Fonetika hrvatskoga književnog jezika, v: Povjesni pregled, glasovi i oblici hrvatskogaknjiževnog jezika, Zagreb: HAZU – Globus, 1991, 61–453.

Tivadar 2004 = Hotimir Tivadar, Podoba in funkcija govorjenega knjižnega jezika glede na neknjižne zvrsti, v: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, ur. Erika Kržišnik, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004 (Obdobja 22), 437–452.

Tivadar 2008 = Hotimir Tivadar, Pravorečje, knjižni jezik in mediji, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 44: slovenski jezik, literatura, kultura in mediji, ur. Mateja Pezdirc Bartol, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008, 24–35.

Tivadar 2011 = Hotimir Tivadar, Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem, v: Meddisciplinarnost v slovenistiki, ur. Simona Kranjc, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2011 (Obdobja 20), 489–495.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Toporišič 2007 = Tomaž Toporišič, Ranljivo telo teksta in odra: kriza dramskega avtorja v gledališču osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2007, 145.

Toporišič 2009 = Tomaž Toporišič, Semiotično in fenomenalno telo slovenskega gledališča, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 45: telo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, ur. Mateja Pezdirc Bartol, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete, 2009, 110–119.

Vrtačnik – Tivadar 2017 = Martin Vrtačnik – Hotimir Tivadar, Sodobni pristop k jezikovnemu svetovanju v gledališču na Slovenskem, Slavia Centralis 10 (2017), št. 1, 61–75.

Prenosi

Objavljeno

09.12.2018

Kako citirati

Pori, E. (2018). Sodobni gledališkolektorski pristop: ob analizi drame Hodnik Matjaža Zupančiča. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7108