A Loanword as a Marker of Spatial Movement: The Case of Špancirfest

Avtorji

  • Anita Pavić Pintarić
  • Sanja Škifić

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7106

Ključne besede:

prostor, gibanje, hrvaščina, nemške izposojenke, Špancirfest

Povzetek

V prispevku je analiziran odnos med osnovnimi prostorsko-časovnimi in kulturnimi značilnostmi Špancirfesta, uličnega festivala, ki ga tradicionalno prirejajo v Varaždinu na severozahodu Hrvaške, in besedo, iz katere je izpeljano ime festivala – špancir ‘sprehod’. Prispevek sledi teoretični diskusiji o možnostih raziskovanja različnih tipov prostorov, ki so relevantni za sociolingvistično analizo, s tem pa ponuja pregled uličnih festivalov kot posebnih tipov javnega prostora, pa tudi vpogled v nemški jezikovni vpliv na severu Hrvaške, kar je osnova za analizo besede špancir kot nemške izposojenke. Korpus je sestavljen iz leksemov, povezanih s Špancirfestom, ki jih najdemo v časopisnih člankah iz let 2010–2016. Izvedena raziskava vključuje tudi uporabo vprašalnika med prebivalci Varaždina.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Babić 1990 = Stjepan Babić, Hrvatska jezikoslovna čitanka, Zagreb: Globus, 1990.

Babić 2002 = Stjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb: Nakladni zavod Globus – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 32002.

Cudny 2016 = Waldemar Cudny, Festivalisation of Urban Spaces: Factors, Processes and Effects, Basel: Springer International Publishing, 2016.

Delgado 2016 = Melvin Delgado, Celebrating Urban Community Life: Fairs, Festivals, Parades, and Community Practice, Toronto – Buffalo – London: University of Toronto Press, 2016.

Duden online = Duden 〈https://www.duden.de/〉.

Dünne 2004 = Jörg Dünne, Forschungsüberblick »Raumtheorie«, 2004 〈http://www.raumtheorie.lmu.de/Forschungsbericht4.pdf, 29 Jan. 2018〉.

Gold – Gold 2016 = John R. Gold – Margaret M. Gold, Cities of Culture: Staging International Festivals and the Urban Agenda, 1851–2000, Oxon – New York: Routledge, 22016 (12005).

Goldstein 2003 = Ivo Goldstein, Hrvatska povijest, Zagreb: Novi Liber, 2003.

Häusler 1993 = Maja Häusler, Deutschunterricht in Kroatien nach der Schulreform im 18. Jahrhundert, Zagreber Germanistische Beiträge 2 (1993), 223–238.

Horvat-Dronske 2002 = Renata Horvat-Dronske, Das Fremde im Eigenen: zum Problem der Mehrsprachigkeit, in: Sprachwissenschaft auf dem Weg in das dritte Jahrtausend: Akten des 34. Linguistischen Kolloqiums in Gemersheim 1999, ed. Reinhard Rapp, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002 (Linguistik International 8), 151–156.

Hrvatski jezični portal = Hrvatski jezični portal 〈http://hjp.znanje.hr/〉.

Ivanetić 1997 = Nada Ivanetić, Germanismen in der Čakavischen Mundart von Bribir, Zagreber Germanistische Beiträge 6 (1997), 109–129.

Jernej – Glovacki-Bernardi – Sulojdžić 2012 = Mirna Jernej – Zrinjka Glovacki-Bernardi – Anita Sulojdžić, Multilingualism in Northwestern part of Croatia during Habsburg rule, Jezikoslovlje 13 (2012), nr. 2, 327–350.

Kikaš et al. 2011 = Mario Kikaš et al., Urbanoumjetnički festivali: kulturne politike i potencijali subverzivnosti = Urban art festivals: cultural politics and potentials of subversion, Studia ethnologica Croatica 23 (2011), 67–92 〈https://hrcak.srce.hr/74742, 19 Dec. 2017〉.

Lawson 2011 = Bryan Lawson, Language of Space, Oxford – Woburn, MA: Architectural Press, 2011.

Linke 2010 = Angelika Linke, Historische Semiotik des Leibes in der Kommunikation: zur Dynamisierung von Körper und Sprache im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert, in: Sprache intermedial: Stimme und Schrift, Bild und Ton, ed. Arnulf Deppermann – Angelika Linke, Berlin – New York: de Gruyter, 2010, 129–162.

Mohorovičić 2006 = Andre Mohorovičić, Umjetnost i kultura baroka: povijesni okviri pojave baroka = Baroque art and culture: baroque historical framework, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin 16–17 (2006), 141–147 〈https://hrcak.srce.hr/8696, 19 Dec. 2017〉.

Muhvić Dimanovski 1996 = Vesna Muhvić Dimanovski, Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski, Suvremena lingvistika 41–42 (1996), 457–464.

Pavić Pintarić 2010 = Anita Pavić Pintarić, Deutsche Lehnwörter im »Wörterbuch des Kajkawischen in Varaždin«, Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft 34–36 (2010), 265–278.

Piškorec 2005 = Velimir Piškorec, Germanizmi u govorima đurđevečke Podravine, Zagreb: Odsjek za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2005.

Sassatelli 2011 = Monica Sassatelli, Urban Festivals and the Cultural Public Sphere: Cosmopolitanism Between Ethics and Aesthetics, in: Festivals and the Cultural Public Sphere, ed. Liana Giorgi – Monica Sassatelli – Gerard Delanty, Oxon – New York: Routledge, 2011, 12–28

Schmid 2008 = Christian Schmid, Henri Lefebvre’s theory of the production of space: towards a three-dimensional dialectic, in: Space, Difference, Everyday Life: Reading Henri Lefebvre, ed. Kanishka Goonewardena et al., New York – London: Routledge, 2008, 27–45.

Sinnemäki 2008 = Kaius Sinnemäki, Complexity Trade-offs in Core Argument Marking, in: Language Complexity: Typology, Contact, Change, ed. Matti Miestamo – Kaius Sinnemäki – Fred Karlsson, Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2008, 67–88.

Štebih 2003 = Barbara Štebih, Adaptacija germanizama u iločkom govoru, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (2003), 293–323.

Štebih 2008 = Barbara Štebih, Morfološka adaptacija posuđenica, Suvremena lingvistika 34 (2008), nr. 2, 243–261.

Stojić – Turk 2017 = Aneta Stojić – Marija Turk, Deutsch-kroatische Sprachkontakte: historische Entwicklung und aktuelle Perspektiven auf lexikalischer Ebene, Tübingen: Narr Francke Atempto Verlag, 2017.

Thomas 1997 = George Thomas, The Role of German Loanwords in the Slavic Languages of the Former Habsburg Empire, Canadian Slavonic Papers 39 (1997), nr. 3–4, 333–359 〈http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00085006.1997.11092159, 17 Sep. 2017〉.

Thomas 2003 = George Thomas, Puristic Attitudes to German Phraseological and Syntactic Calques in the Slavic Languages of the Former Habsburg Empire, Canadian Slavonic Papers 45 (2003), nr. 1–2, 201–225 〈http://tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00085006.2003.11092323, 17 Sep. 2017〉.

Žepić 1996 = Stanko Žepić, Deutsch und Deutsche in Osijek, Smotra = Rundschau: časopis Njemačko-hrvatskog društva za kulturnu, znanstvenu i gospodarsku suradnju 3–4 (1996), 66–71.

Žepić 2002 = Stanko Žepić, Zur Geschichte der deutschen Sprache in Kroatien, Zagreber Germanistische Beiträge 11 (2002), 209–227

Objavljeno

09.12.2018

Kako citirati

Pavić Pintarić, A., & Škifić, S. (2018). A Loanword as a Marker of Spatial Movement: The Case of Špancirfest. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7106