Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji

Avtorji

  • Manca Černivec

DOI:

https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7101

Ključne besede:

pouk slovenščine, didaktika jezika, gimnazija, modeli jezikovnega pouka, obravnava slovničnih tem

Povzetek

Prispevek poskuša predstaviti, kako poteka v slovenskih gimnazijah jezikovni pouk, natančneje obravnava slovničnih tem. Pri pouku se zaradi obsežnosti književnih vsebin v učnem načrtu in zasnove maturitetnega preverjanja pouk jezika prilagaja pouku književnosti, delež pouka jezika je glede na delež pouka književnosti manjši. Učitelji zaradi časovne ekonomičnosti pri obravnavi slovničnih tem izhajajo iz tradicionalnega modela pouka, ki ga ponekod nadgradijo z elementi dopolnjenega komunikacijskega modela pouka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2010 = Kozma Ahačič, Okrogla miza: Aktualna vprašanja pouka slovenščine v teoriji in praksi, 21. slovenski slavistični kongres: Vloge središča – konvergenca regij in kultur, 2010 〈http://641.gvs.arnes.si/okr_miza.doc〉.

Bešter Turk 2016 = Marja Bešter Turk, Toporišičev pogled na poučevanje slovenskega jezika v šoli in današnje stanje, v: Toporišičeva obdobja, ur. Erika Kržišnik ‒ Miran Hladnik, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Obdobja 35), 481–488.

Černivec 2017 = Manca Černivec, Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega jezika v slovenskih gimnazijah: magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. ‒ Tipkopis.

Kramar 2009 = Martin Kramar, Pouk, Nova Gorica: Educa, 2009.

Poznanovič Jezeršek idr. 2008 = Mojca Poznanovič Jezeršek idr., Učni načrt: slovenščina: gimnazija, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport ‒ Zavod RS za šolstvo, 2008.

Rupnik Vec ‒ Kompare 2006 = Tanja Rupnik Vec ‒ Alenka Kompare, Kritično razmišljanje v šoli, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2006.

Slovenščina: UN 1998 = Slovenščina: predmetni katalog – učni načrt 1998, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 〈http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2001/programi/gimnazija/gimnazija/3sloven.htm〉.

Slovenščina v javnosti 1983 = Slovenščina v javnosti: gradiva in sporočila, Ljubljana: Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije: Slavistično društvo Slovenije, 1983.

Strmčnik 2001 = France Strmčnik, Didaktika: osrednje teoretične teme, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001.

Toporišič 1987 = Jože Toporišič, Slavist in slovenščina v šoli in »šoli«, Naši razgledi 36 (1987), št. 11, 547–556.

Toporišič 2011 = Jože Toporišič, Intervjuji in polemike, ur. Mateja Jemec Tomazin, Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

Vogel 2015 = Jerca Vogel, Modeli jezikovnega pouka pri predmetu slovenščina od leta 1990 do danes, Jezik in slovstvo 60 (2015), št. 3‒4, 173–183.

Vogel 2016 = Jerca Vogel, Predavanja pri predmetu Didaktika slovenskega jezika, Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016.

Vogel 2017 = Jerca Vogel, Pojmovanje jezikovne zvrstnosti pri pouku slovenščine v gimnazijah med

teorijo in prakso, Jezik in slovstvo 62 (2017), št. 4, 17–30.

Prenosi

Objavljeno

09.12.2018

Kako citirati

Černivec, M. (2018). Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji. Jezikoslovni Zapiski, 24(2). https://doi.org/10.3986/jz.v24i2.7101