Etymologia w dialektologii – pochodzenie polskiego gwarowego usiatać się ‘zmęczyć się’ / Etimologija v dialektologiji – izvor poljskega narečnega usiatać się ‘utruditi se’

  • Jadwiga Waniakowa
Ključne besede: etimologija, narečno besedje, jezikovni stiki, izposoje

Povzetek

Članek ima za cilj podati razprostranjenost in izvor poljskega narečnega izraza usiatać się ‘utru diti se’. Analiza kaže, da je leksem izposojen iz češčine, s tem da sorodni izrazi nastopa jo tako v poljščini kakor v drugih slovanskih jezikih, kar vodi do praslovanskega etimona.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AJŚ = Alfred Zaręba, Atlas językowy Śląska I–VII, (Warszawa –) Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969–1989; VIII, Warszawa: Energeia, 1996.

Bartoš 1906 = František Bartoš, Dialektický slovník moravský, Praha: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906.

Basaj – Siatkowski 2006 = Mieczysław Basaj – Janusz Siatkowski, Bohemizmy w języku polskim: słownik, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

ESSJ IV = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, ur. Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, 2005.

Furlan 2007 = Metka Furlan, Слав. *šętati и *šemetati, *šemotati и т.д., Этимология 2003–2005, Moskva, 2007, 243–255.

HAT = Linda Sadnik – Rudolf Aizetmüller, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten, Heidelberg: Carl Winter Universitätverlag, 1955.

K = Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich I–VI, Kraków: Akademia Umiejętności, 1900–1911.

kart. SGP = kartoteka Słownika gwar polskich, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.

Machek ES1 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha: Nakladelství Československé akademie věd, 1957.

Machek ES2 = Václav Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha: Nakladelství Lidové Noviny, 21968.

OLA = Общеславянский лингвистический атлас.

PSJČ = Příruční slovník jazyka českého I–VIII, Praha: Státní nakladatelství – Státní pedagogické nakladatelství, 1935–1957.

Rejzek ČES = Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, Praha: Leda, 32015.

SEK = Wiesław Boryś – Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny I–VI, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1994–2010.

SGP = Słownik gwar polskich, opr. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, pod red. Mieczysława Karasia, od t. II pod red. Jerzego Reichana, od t. VI pod red. Joanny Okoniowej, Wrocław – Kraków etc.: Osolineum, 1977–.

Snoj SES = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 22003.

SSJČ = Slovník spisovného jazyka českého I–VIII, red. Bohuslav Havránek, Praha: Academia, 21989.

Šapošnikov 2010 = Александр К. Шапошников, Этимологический словарь современного русского языка I–II, Москва: Флинта – Наука, 2010.

Vasmer ES = Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка I–IV, перевод с нем. и дополнения О. Н. Трубачева, Москва: Прогресс, 1986.

Vasmer REW – MaxVamer, Russisches etymologisches Wörterbuch I–III, Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1953–1958.

Waniakowa 2013 = Jadwiga Waniakowa, Etymologiczny słownik gwar polskich – nowe zadanie w badaniach historyczno-porównawczych, Polonica 33 (2013), 317–325.

Zaręba 1988 = Alfred Zaręba, Ze słowiańskich związków leksykalnych: 1. Południowosłowiańskie sět‑, polskie gwarowe szat‑; 2. Południowo- i wschodniosłowiańskie sět‑/ьnъ/, polskie gwarowe siet‑/ny/, w: Alfred Zaręba, Szkice z dialektologii śląskiej, Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1988, 333–344.

Objavljeno
2018-07-16
Kako citirati
1.
Waniakowa J. Etymologia w dialektologii – pochodzenie polskiego gwarowego usiatać się ‘zmęczyć się’ / Etimologija v dialektologiji – izvor poljskega narečnega usiatać się ‘utruditi se’. JZ [Internet]. 16. julij 2018. [citirano 4. julij 2020.];23(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6927