Razpoznavanje slovenskih zemljepisnih imen (2)*

  • Silvo Torkar
Ključne besede: slovenski jezik, slovenska zemljepisna imena, onomastika, etimologija, zgodovinsko jezikoslovje, Borovnica, Jeprca, Zanigrad

Povzetek

V prispevku se predlagata novi etimološki rešitvi za slovenski krajevni imeni Borovnica in Jeprca, medtem ko je krajevno ime Zanigrad tokrat prvič predmet etimološke analize.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barandejev 2014 = А.В. Барандеев, Краткий этимологический топонимический словарь, Москва: Принт-Сервис, 2014.

Baudouin de Courtenay = Jan Baudouin de Courtenay, Rezijanski slovar (rokopisno gradivo), hrani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Bezlaj 1956–1961 = France Bezlaj, Slovenska vodna imena 1–2, Ljubljana: SAZU, 1956–1961 (Dela razreda za filološke in literarne vede 9).

Bezlaj 1976 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976.

Cinausero Hofer – Dentesano 2011 = Barbara Cinausero Hofer – Ermanno Dentesano con la collaborazione di Enos Costantini – Maurizio Puntin, Dizionario toponomastico: etimologia, corografia, citazioni storiche, bibliografia dei nomi di luogo del Friuli storico e della provincia di Trieste, Udine, 2011.

Čujec-Stres 2014 = Helena Čujec-Stres, Slovar zatolminskega govora 2, Zatolmin: samozaložba, 2014.

Erzetič 2007 = Edvard Erzetič, Slovar vasi Gradno in Višnjevik, Škofja Loka: samozaložba, 2007.

ESSJa 3 = Этимологический словарь славянских языков 3, под ред. О.Н.Трубачева, Москва: Наука 1976.

Freyer 1846 = Heinrich Freyer, Alphabetisches Verzeichniſs aller Ortschafts‑ und Schlöſſer‑Namen des Herzoghtums Krain, in deutſch und krainiſcher Sprache, Laibach, 1846.

Furlan 2013 = Metka Furlan, Miklošičev adjektivizirajoči »Suffix ъ«: da ali ne?, v: Miklosichiana bicentennalia. Зборник у част двестоте годишњице рођења Франца Миклошича, ур. Ј. Грковић- Мејџор – А. Лома, Београд: Српска академија наука и уметности, 2013, 247–263 〈https://www.sanu.ac.rs/Izdanja/ElIzdanja/PosebnaIzdanja674.pdf〉.

Gregorič 2014 = Jože Gregorič, Kostelski slovar, ur. S. Horvat – I. Šircelj-Žnidaršič – P. Weiss, Ljubljana: Založba ZRC – Občina Kostel, 2014.

Höfler 2016 = Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem: Primorska, Ljubljana: Viharnik, 22016 〈http://www.viharnik.com/downloads/HistTop_Primorska.pdf〉.

Hosák – Šrámek 1970 = Ladislav Hosák – Rudolf Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku I: A–L, Praha: Academia, 1970.

Imenik 1885 = Poseben krajevni imenik za Primorje, Wien: Alfred Hölder, 1885.

Jelaska 1979 = Joško Jelaska, Hrvatska prezimena i toponimi u katasticima splitskog kaptola na početku 17. st., Čakavska rič IX (1979), br. 1, 55–66.

Koblar 1884 = Anton Koblar, Zgodovina Sorske in Preške fare, Ljubljana: samozaložba, 1884.

Kos 1975 = Milko Kos, Gradivo za historično topografijo Slovenije (za Kranjsko do leta 1500) 1–3, Ljubljana: SAZU, 1975 〈gl. tudi https://topografija.zrc-sazu.si〉.

Kotnik 2008 = Bertrand Kotnik, Zgodovina hiš južne Koroške 12: Spodnja Zilja, Celovec: Mohorjeva založba, 2008.

Kranzmayer 1956–1958 = Eberhard Kranzmayer, Ortsnamenbuch von Kärnten I–II, Klagenfurt: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, 1956–1958.

Lučyk 2014 = Василь В. Лучик, Етимологічний словник топонімів України, Київ: Академiя, 2014.

Majdič 2002 = Viktor Majdič, Imena vasi in mest v Sloveniji, Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 2, 81–92.

Malec 2003 = Maria Malec, Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

Metelkovo gradivo 1823 = Seznami krajevnih imen na Gorenjskem, Dolenjskem in v Beljaškem okrožju Koroške v nemščini in slovenščini, pripravljeni za F. Metelka leta 1823, Rokopisna zbirka NUK, MS 416.

Nikonov 1966 = Владимир А. Никонов, Краткий топонимический словарь, Москва: Мысль, 1966.

NMP I = Nazwy miejscowe Polski: historia – pochodzenie – zmiany I: A–B, red. K. Rymut, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 1996.

Pleteršnik 1894–95 = Maks Pleteršnik, Slovensko‑nemški slovar I–II, Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894–1895.

Pohl 2010 = Heinz-Dieter Pohl, Unsere slowenischen Ortsnamen = Naša slovenska krajevna imena, Klagenfurt/Celovec: Mohorjeva založba, 2010.

Pospelov 2008 = Евгений M. Поспелов, Географические названия России: тoпонимический словарь, Moсква: АСТ – Астрель, 2008.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Toponomastične študije, Zgodovinski časopis 6–7 (1952–53), 154–158. – Ponatis v: Fran Ramovš, Zbrano delo 2, ur. J. Toporišič, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1997, 737–741.

Ravnik 2004 = Mojca Ravnik, Sv. Štefan v Zanigradu, praznik sorodstva, vasi in soseske, Traditiones 33 (2004), št. 1, 97–115.

Razpet 2007 = Marko Razpet, Kako se reče po cerkljansko, Cerkno: Občina Cerkno – Založništvo Jutro, 2006.

Rutar 1896 = Simon Rutar, Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra, Ljubljana: Matica slovenska, 1896.

SKI 1985 = Franc Jakopin idr., Slovenska krajevna imena, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985 (Leksikoni Cankarjeve založbe).

Skok 1973 = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika 3: poni2–Ž, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1973.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Modrijan – Založba ZRC, 2009.

Šašelj 1906 = Ivan Šašelj, Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada I, Ljubljana: Katoliško tisk. društvo, 1906.

Šilov 2009 = Алексей Л. Шилов, Звенигород, Белгород, Новгород, Вышгород, Вопросы гео‑ графии 132 (2009): современная топонимика, Москва: Наука, 2009, 193–206.

Štrekelj 1904 = Karel Štrekelj, Prispevki k poznavanju slovenskih krajevnih imen po nemškem Štajerju I, Časopis za zgodovino in narodopisje 1 (1904), 70–89.

Štrekelj 1906 = Karel Štrekelj, Šašelj Ivan, Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada I. V Adlešičih nabral I. Š., župnik. Založilo Kat. tisk. društvo v Ljubljani. Tisk J. Krajec v Rudolfovem 1906, Časopis za zgodovino in narodopisje 3 (1906), 99–105.

Štrekelj 1922 = Karel Štrekelj, Historična slovnica slovenskega jezika, Maribor: Zgodovinsko društvo, 1922.

Torkar 2003 = Silvo Torkar, Zgodovinska antroponimija vzhodne Tolminske: magistrska naloga, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003. – Tipkopis.

Torkar 2011 = Silvo Torkar, Rebusi v slovenski onomastiki, Лингвокультурное пространство современной Европы через призму малых и больших языков: к 70‑летию профессора Александра Дмитриевича Дуличенко = Slavica Tartuensia 9 (2011), 354–362.

Torkar 2012 = Silvo Torkar, Razpoznavanje slovenskih zemljepisnih imen, Slavistična revija 60 (2012), št. 4, 693–707.

Torkar 2013 = Silvo Torkar, Slovenski toponimi tipa Bežigrad, Skočiles, Skočidol v slovanskem kontekstu, XV Мiжнародны з’езд славiстаў (Мiнск, Беларусь, 20–27 жнiўня 2013 г.): тэзiсы дакладаў 1: мовазнаўства, Мiнск: Беларуская навука, 2013, 340.

Valvasor 1689 = Johann Weikhard von Valvasor, Die EHRE Deß Hertzogthums Crain I–IV, Laybach, 1689.

Vasmer 1967 = Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка 2: Е–Муж, Москва: Прогресс, 1967.

P. V. Vesel 1953 = P. V. Vesel (= Miroslav Pahor), Nekatere ugotovitve o Slovencih v koprskih statutih, Istrski zgodovinski zbornik I, Koper: Zgodovinsko društvo Jugoslovanske cone STO, 1953, 17–28.

Zdovc 1993 = Pavel Zdovc, Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem = Die slowenischen Ortsnamen in Kärnten: pisava, izgovarjava in naglas, vezava in sklanjatev ter izpeljava slovenskih koroških krajevnih imen, gradivo zbral, izbral in uredil Pavel Zdovc, Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu, 1993.

Spletni vir 1: https://topografija.zrc-sazu.si/

Spletni vir 2: https://hr.wikipedia.org/wiki/Bravnice

Spletni vir 3: http://www.stat.si/ImenaRojstva/sl

Spletni vir 4: https://hr.wikipedia.org/wiki/Zvonigrad

Ustni vir 1: dr. Vlado Nartnik iz Vnanjih Goric, 13. 11. 2017.

Ustni vir 2: dr. Branko Marušič iz Solkana, e-pismo 15. 11. 2017.

Ustni vir 3: Rafaela Seljak iz Črnega Vrha nad Idrijo, 13. 11. 2017.

Ustni vir 4: dr. Danila Zuljan iz Medane, e-pismo 15. 11. 2017.

Ustni vir 5: dr. Zmago Šmitek iz Krope, 13. 11. 2017.

Ustni vir 6: dr. Ludwig Selimski, Veliko Tărnovo – Katowice, e-pismo 3. 6. 2016.

Objavljeno
2018-07-16
Kako citirati
1.
Torkar S. Razpoznavanje slovenskih zemljepisnih imen (2)*. JZ [Internet]. 16. julij 2018. [citirano 10. julij 2020.];23(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6923