Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih

  • Peter Weiss

Povzetek

V zadnjih dveh desetletjih se v slovenskih narečnih slovarjih uporablja označevanje, in sicer predvsem z označevalniki, ki pripomorejo k temeljitemu in gospodarnemu opisu jezikovnih pojavov. V primerja vi s slo varji slo venskega knjižnega jezika ima označevanje v slovenskih narečnih slovarjih nekatere posebnosti, ki so obravnavane v tem prispevku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anic 1991 = Vladimir Anic, Rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Novi Liber, 1991.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: ZRC SAZU - Založba ZRC, 1999.

COBUILD 1995 = Collins COBUILD English Dictionary, London: HarperCollins Publishers,21995.

Debenjak 1992 = Doris, Božidar in Primož Debenjak, Veliki nemško-slovenski slovar, Ljubljana: DZS, 1992 (Slovarji DZS). Debenjak 1995 = Doris, Božidar in Primož Debenjak, Veliki slovensko-nemški slovar, Ljubljana: DZS, 1995 (Slovarji DZS).

Gjurin 1986 = Velemir Gjurin, Načela sodobnega izrazijskega slovarja, v: Ada Vi-dovič-Muha (ur.), Slovenski jezik v znanosti'1: Zbornik prispevkov, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1986 (Razprave Filozofske fakultete), str. 151-187.

Gorjanc 2000 = Vojko Gorjanc, Nekatere možnosti jezikoslovne izrabe enojezikov-nih korpusov, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj36 (2000), str. 335-348.

Hajnšek-Holz 1989 = Milena Hajnšek-Holz, Narečne prvine v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, v: Franc Jakopin (ur.), Zbornik razprav iz slovenskega jezikoslovja: Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici, Ljubljana: SAZU, 1989, str. 79-100.

Hartmann - James 1998 = R. R. K. Hartmann - Gregory James, Dictionary of Lexicography, London - New York: Routledge.

Hausmann 1989 = Franz Josef Hausmann, Die Markierung im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch: eine Übersicht, v: HSK 5.1, str. 649-657.

HSK 5.1= Franz Joseph Hausmann - Oskar Reichmann - Herbert Ernst Wiegand -Ladislav Zgusta (ur.), Wörterbücher - Dictionaries - Dictionnaires: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie -An International Encyclopedia of Lexicography - Encyclopédie internationale de lexicographie Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1989 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 5.1).

Humar 1993 = Marjeta Humar, Slovarsko normiranje glede na predpise in rabo, v: Inka Štrukelj (ur.), Jezik tako in drugače: Zbornik, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1993, str. 374-384.

Humar 1996 = Marjeta Humar idr. (ur.), Papirniški terminološki slovar, Ljubljana: ZRC SAZU, 1996 (Slovarji).

Jakomin 1995 = Dušan Jakomin, Narečni slovar Sv Antona pri Kopru, Trst: Skedenj ski etnografski muzej, 1995.

Jakopin 1991/92 = Franc Jakopin, Aničev hrvaški slovar, Jezik in slovstvo?! (1991/ 92), št. 7, str. 212-215.

Janežič 1893 = Anton Janežič, Slovensko-nemški slovar, predelal in pomnožil France Hubad, Celovec: Družba sv. Mohorja,1893.

Karničar 1990 = Ludwig Karničar, Der Obir-Dialekt in Kärnten: Die Mundart von Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Trögern/Korte (Phonologie, Morphologie, Mikrotoponymie, Vulgonamen, Lexik, Texte), Graz 1986, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990 (Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte 551).

Karničar 1991 = Ludvik Karničar, Obirsko narečje v luči graškega raziskovalnega projekta, v: Martina Orožen - Irena Orel-Pogačnik (ur.), Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovša, Ljubljana 1990, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1991 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije [1]), str. 96-109.

Kenda-Jež - Weiss 1999 = Karmen Kenda-Jež - Peter Weiss, Posebnosti (slovenskega) narečnega slovaropisja, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj'35 (1999), str. 27-46.

Kolarik 1980 = Josef Kolarik, Expresivita v narečnim lexiku na vychodni Moravč, v: Jazykovedny zbornik (Bratislava) 5 (1979) = Dialektologicky zbornik 1 (1980), str. 71-76.

Košir 1997 = Stanko Košir, B's'dnjakrutaršče 'n šrenščešpraše(Slovar rutarške in srenške govorice), Rute [= Gozd-Martuljek]: samozaložba, 1997.

KSSJ 1987, 1997 = Kratky slovnik slovenského jazyka, Bratislava: VEDA, vydavatel'stvo Slovenskej akademie vied, 1987,7'1997'.

Kržišnik 1998 = Erika Kržišnik, Socialna zvrstnost in frazeologija, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: Zbornik predavanj34 (1998), str. 53-69.

Merku 1997 = Pavle Merkù, La toponomastica deli'Alta Val Torre, Lusevera: Co-mune, [1997].

Novak 1985 = Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora, Dopolnil in uredil Vilko Novak, Murska Sobota: Pomurska založba, 1985.

Novak 1996 = Franc Novak, Slovar beltinskega prekmurskega govora, Drugo, popravljeno in dopolnjeno izdajo priredil in uredil Vilko Novak, Murska Sobota: Pomurska založba, 1996.

Oravec 1980 = Jân Oravec, Expresivna slovnâ zâsoba v nareči, v: Jazykovedny zbornik 5 (1979) = Dialektologicky zbornik 1, Bratislava, 1980, str. 67-70.

Orel 1999 = Irena Orel, Vrednotenje besedja v Murkovem slovensko-nemškem in nemško-slovenskem slovarju, v: Marko Jesenšek (ur.), Murkovzbornik:Referatis simpozija Anton Murko in njegov čas, Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 9), str. 225-248.

Oskaar 1987 = Els Oskaar, Idiolekt, v: Ulrich Amnion - Norbert Dittmar - Klaus J. Mattheier (ur.), Sociolinguistics - Soziolinguistik: An International Handbook of the Science of Language and Society - Ein internationales Handbuch zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft 1, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1987 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 3.1), str. 293-297.

Plet. = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemškislovar"1-2, Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894-1895.

Püschel 1989 = Ulrich Püschel, Evaluative Markierungen im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch, v: HSK 5.1, str. 693-699.

Repanšek 1995 = Marta Repanšek, Bajže s Koroške, Ljubljana: Kmečki glas, 1995 (Glasovi 10).

Rigoni - Salvino 1999 = Simona Rigoni - Stefania Salvino, Vocabolarietto italia-no-natisoniano, San Leonardo: Comitato »Pro clastra«, [1999].

Schlüssel zum Thesaurus 1982 = Stanislaus Hafner - Erich Prunč (ur.), Schlüssel zum »Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten«, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1982 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sonderpublikation).

SGP = Slownikgwarpolskich 1-3-, ur. Mieczysiaw Karaš - Jerzy Reichan - Stanislaw Urbahczyk, Wroclaw idr.: Wydawnictwo Polski ej Akademii Nauk, 1982-1991-.

Silvester 1978 = Marta Silvester, Priročnik za tehnično stran redakcije gesel {v SSKJ-ju], Ljubljana: [Inštitut za slovenski jezik SAZU], 1978 (tipkopis).

Sobierajski 1985 = Zenon Sobierajski, Tekstygwarowezzachodniej Wielkopolski, Wroclaw idr.: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich - Wydawnictwo Polski ej Akademii Nauk, 1985.

SP 1997 = Slovenski pravopis 1 : Pravila -Peta, ponovno pregledana izdaja, Ljubljana: SAZU (izd.) - DZS (zal.), 1990. SSKJ 1-5 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1 (A-H, 1970), 2 (I-Na, 1975), 3 (Ne-Pren, 1979), 4 (Preo-Š, 1985), 5 (T-Ž, 1991), Ljubljana: SAZU (izd.) - DZS (zaL).

SSN = Slovnik slovenskych nareči I-, ur. Ivor Ripka, Bratislava: VEDA, vydava-tel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1994-.

Steenwijk 1992 = Han Steenwijk, The Slovene Dialect of Resia: San Giorgio, Amsterdam - Atlanta, GA: Rodopi, 1992 (Studies in Slavic and general linguistics 18).

Šašel - Ramovš 1936-1937 = Josip Šašel (zbral) - Fran Ramovš (priredil), Narodno blago iz Roža, Maribor, Zgodovinsko društvo, 1936-1937 (Arhiv za zgodovino in narodopisje 2).

Škrlep 1999 = Dušan Škrlep, Slovar poljanskega narečja, [Gorenja vas: Gostilna Poni], 1999.

Šlenc 1997 = Sergij Šlenc, Velikiitalijansko-slovenskislovar, Ljubljana: DZS, 1997 (Slovarji DZS).

Thesaurus 1-4 = Stanislaus Hafner - Erich Prune (ur.), Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Kärnten 1 (A- bis B-, 1982), 2 (C-dn, 1987), 3 (do-F, 1992), 4 (G-H, 1994), Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sonderpublikation).

Tominec 1964 = Ivan Tominec, Čmovrški dialekt: Kratka monografija in slovar, Ljubljana: SAZU, 1964 (Dela razreda za filološke in literarne vede 20, Inštitut za slovenski jezik 9).

Toporišič 1984 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica: Pregledana in razširjena izdaja, Maribor: Obzorja, 1984.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe, Zbirka Sopotnik).

Trudgill 1983 = Peter Trudgill, On Dialect: Social and Geographical Perspectives, New York - London: New York University Press, 1983.

Weiss 1993 = Peter Weiss, Izvenjezikovni vzroki vplivov na govore Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulturell (1993), str. 69-83.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: Poskusni zvezek (A-H), Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1998 (Slovarji).

Weiss 1999 = Peter Weiss, Slovnični podatki v Murkovem slovensko-nemškem slovarju, v: Marko Jesenšek (ur.), Murkov zbornik: Referati s simpozija Anton Murko in njegov čas, Maribor: Slavistično društvo, 1999 (Zora 9), str. 204-224.

Žele 1993 = Andreja Žele, Ekspresivne oz. čustvenostne oznake v slovarstvu, Slavistična revijami (1993), št. 4, str. 529-534.

Žele 1996 = Andreja Žele, Kaku so živejli in si dej lal i kratek cejt, Ljubljana: Kmečki glas, 1996 (Glasovi 12).

Objavljeno
2015-08-17
Kako citirati
1.
Weiss P. Označevanje v slovenskih narečnih slovarjih. JZ [Internet]. 17. avgust 2015. [citirano 15. avgust 2020.];6(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2679