Malina in robidnica v Slovenskem lingvističnem atlasu

  • Jožica Škofic

Povzetek

V prispevku so predstavljena poimenovanja za malino (SLA 415 A) in robidnico (SLA 415 B) v govorih, zajetih v mrežo Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA). Leksemi so etimološko in besedotvorno razčlenjeni, poimenovanje za robidnico pa je primerjano s poimenovanji v sorodnih - slovanskih in sosednjih - neslovan-skih jezikih, zajetih v ALE (Evropski lingvistični atlas). Leksemi so predstavljeni tudi z metodo lingvistične geografije - karti predstavljata razširjenost posameznih poimenovanj obeh rastlin oz. njunih plodov v slovenskih narečjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALE 1990 = Atlas Linguarum Europae, Volume 1/4, Assen/Maastricht, Van Gor-cum, 1990.

Arhiv = Listkovno in zvezkovno gradivo za Slovenski lingvistični atlas, vprašanja št. 182, 210 in 234, Arhiv Dialektološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Ljubljana.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Založba ZRC, Ljubljana 1999.

Bezlaj 1977 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I (A-J), SAZU, Ljubljana 1977.

Bezlaj 1982 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika II (K-O), SAZU, Ljubljana 1982.

Bezlaj 1995 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika III (P-S), SAZU, Ljubljana 1995.

Cigale 1860 = Matevž Cigale, Deutsch-Slovenisches Wörterbuch, Ljubljana 1860.

Pleteršnik 1894-1895 = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar, Knezoškofijstvo, Ljubljana 1894-1895.

Snoj 1997 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Mladinska knjiga, Ljubljana 1997.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika, (ZRC) SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, DZS, Ljubljana 1970-1991.

Zupančič, Smole 1999 = Mitja Zupančič, Vera Smole, Fitogeografska delitev Slovenije in leksična raznolikost slovenskih narečij, Traditiones 28/1, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana 1999, str. 259-268. P

Objavljeno
2015-08-13
Kako citirati
1.
Škofic J. Malina in robidnica v Slovenskem lingvističnem atlasu. JZ [Internet]. 13. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];8(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2636