Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke

  • Helena Jazbec

Povzetek

Članek govori o besedah v Slovensko-nemškem slovarju Maksa Pleteršnika, ki jih je Pleteršnik označil kot nemške izposojenke. V članku skušam prikazati, kaj je bilo v kasnejših raziskavah v 20. stoletju ugotovljeno o etimologijah teh besed. Najpomembnejša ugotovitev pričujoče raziskave je, da seje Pleteršnik o izvoru popolnoma zmotil le pri 16-ih odstotkih besed, kjer je označil kot nemške izposojenke besede, ki so v resnici domače ali izposojene iz drugih jezikov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Braune, W., Eggers, H., 1987 Althochdeutsche Grammatik, 14. Auflage, Tübingen, Max Niemeyer Verlag.

BZS = Bezlaj, F., 2003, Zbrani jezikoslovni spisi I—II, uredila M. Furlan, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

ESS J = Bezlaj, F., Furlan, M., Snoj, M., 1976-2005, Etimološki slovar slovenskega jezika I—IV, Ljubljana, SAZU, ZRC SAZU.

Grimm = Grimm, J. und W., 1999, Deutsches Wörterbuch I-XXXIII, Nachdruck der Erstausgabe 1854-1984, München, Deutscher Taschenbuch Verlag.

Jakopin, F., 1983, Pleteršnikov slovar in sočasno slovansko slovaropisje, Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, 2. del, Mednarodni simpozij v Ljubljani od 1. do 4. julija 1982, str. 273-284, Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Jakopin, F., 1994, Maks Pletersnik - mojster slovenskega slovaropisja, XXX. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 27. 6. -16. 7. 1994, Zbornik predavanj, str. 23-34, Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Janko, A., 1986, Raba in pogostnost iz nemščine prevzetih besed v Trubarjevem Katekizmu (1550), Obdobja 6: 16. stoletje v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, str. 427-434, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Jazbec, H., 2005, Nemške izposojenke v besedilu P. Trubarja Ena dolga predgovur (magistrsko delo), Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Karničar, L., 1990, Der Obir-Dialekt in Kärnten, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Lexer, M., 1862, Kärntisches Wörterbuch, Leipzig, Verlag von S. Hirzel.

Lexer, M., 1872-8, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch I—III, Leipzig, Verlag von S. Hirzel.

Orel-PogaČnik, L, 1995, Raba slovenskega besedišča od Megiserja do Pleteršnika, XXXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 26. 6.-15. 7. 1995, Zbornik predavanj, str. 245-258, Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Pfeifer, W., 2000, Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, München, DTV.

Pletersnik, M., 2006, Slovensko-nemški slovar I-II, Transliterirana izdaja, uredila M. Furlan. (Original izšel 1894-5), Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Ramovš, F., 1924, Historična gramatika slovenskega jezika II, Konzonantizem, Ljubljana, Učiteljska tiskarna.

Ramovš, F., 1935, Historična gramatika slovenskega jezika VII, Dialekti, Ljubljana, Učiteljska tiskarna.

Schmeller, J. A., 1985, Bayerisches Wörterbuch, Sonderausgabe der von G. Karl Frommann bearbeiteten 2. Ausgabe, München 1872-1877, München, R. Oldenbourg. Schützeichel, R., 1995, Althochdeutsches Wörterbuch 5., überarbeitete und erweiterte Auflage, Tübingen, Max Niemeyer Verlag.

SES = Snoj, M., 2003, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, Modrijan.

ST = Striedter-Temps, H., 1963, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Berlin, Osteuropa-Institut.

Šivic-Dular, A., 1997, Pomen Pleteršnikovega slovarja za slovansko etimologijo, Zbornik Slavističnega društva Slovenije 5, Maks Pleteršnik, Zborovanje slavistov Krško in Pišece 1994, str. 43-50, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.

Objavljeno
2015-08-05
Kako citirati
1.
Jazbec H. Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke. JZ [Internet]. 5. avgust 2015. [citirano 15. avgust 2020.];12(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2526