Prijedložno-padežni izrazi u koordinaciji u hrvatskome

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.03

Ključne besede:

hrvatski jezik; koordinacija; koordinacijski veznik i; emfatični i; prijedložno-padežni izrazi

Povzetek

V prispevku so analizirane predložnosklonske zveze, ki jih povezuje priredni veznik i ‘in’. Strukturno-semantična analiza je bila opravljena na primerih najpogostejših predložnosklonskih izrazov, pridobljenih iz korpusa hrWaC kot stalnih izrazov. Posebna pozornost je namenjena predložnim besednim zvezam z enakim predlogom, ki se ponavlja, in tistim, v katerih je drugi predlog izpuščen (npr. u jednom i u drugom : u jednom i drugom ‘v enem in v drugem : v enem in drugem’). Posebej izpostavljen je tudi poudarjeni i, ki se ponavlja pred vsako predložno frazo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Barić i dr. 1997 = Eugenija Barić – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika, Hrvatska gramatika, Zagreb: Školska knjiga, 1997.

Barić i dr. 1999 = Eugenija Barić – Lana Hudeček – Nebojša Koharović – Mijo Lončarić – Marko Lukenda – Mile Mamić – Milica Mihaljević – Ljiljana Šarić – Vanja Švaćko – Luka Vukojević – Vesna Zečević – Mateo Žagar, Hrvatski jezični savjetnik, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i

jezikoslovlje – Pergamena – Školska knjiga, 1999.

Belaj – Tanacković Faletar 2020 = Branimir Belaj – Goran Tanacković Faletar, Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika 3: sintaksa složene rečenice, Zagreb: Disput, 2020.

Haspelmath 2007 = Martin Haspelmath, Coordination, v: Language Typology and Syntactic Description, ur. Timothy Shopen, Cambridge: Cambridge UP Cambridge, 1–51.

HE = ekonomija, jezična; redundancija, v: Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013–2024, https://www.enciklopedija.hr/clanak/ekonomija-jezicna, https://www.enciklopedija.hr/clanak/redundancija.

hrWaC = Croatian web corpus, https://www.clarin.si/noske/all.cgi/first_form?corpname=hrwac;align=.

Ljubešić – Klubička 2014 = Nikola Ljubešić – Filip Klubička, {bs,hr,sr}WaC – Web corpora of

Bosnian, Croatian and Serbian, v: Proceedings of the 9th Web as Corpus Workshop (WaC-9), ur. Felix Bildhauer – Roland Schäfer, Gothenburg: Association for Computational Linguistics, 2014, 29–35.

Marković 2012 = Ivan Marković, Uvod u jezičnu morfologiju, Zagreb: Disput, 2012.

Matas Ivanković 2016 = Ivana Matas Ivanković, Složeni prijedložni spojevi, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42.2 (2016), 543–562.

Petrović 2022 = Ante Petrović, Sa ili bez istog padeža: katalipsa prijedložne dopune u koordiniranim konstrukcijama, Jezikoslovlje 23.2 (2022), 255–279, DOI:10.29162/jez.2022.10.

Silić – Pranjković 2007 = Josip Silić – Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga, 2007.

ŠKRJ = Matea Birtić – Goranka Blagus Bartolec – Lana Hudeček – Ljiljana Jojić – Barbara Kovačević – Kristian Lewis – Ivana Matas Ivanković – Milica Mihaljević – Irena Miloš – Ermina Ramadanović – Domagoj Vidović, Školski rječnik hrvatskoga jezika, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Školska knjiga, 2012.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 2000.

Trask 2005 = Robert Lawrence Trask, Temeljni lingvistički pojmovi, Zagreb: Školska knjiga, 2005.

Zhang 2009 = Niina Ning Zhang, Coordination in syntax, New York: Cambridge University Press, 2009.

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Matas Ivanković, I., & Blagus Bartolec, G. (2024). Prijedložno-padežni izrazi u koordinaciji u hrvatskome. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 65–83. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.03

Številka

Rubrike

Razprave in članki