Razvoj ujemalnih tipov samostalnikov srednjega spola v slovenščini

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.01

Ključne besede:

slovnični spol, zgodovinska slovnica, slovenska narečja, tipologija, oblikoskladenjski vzorci

Povzetek

V prispevku je najprej eksplicitno predstavljen teoretični pristop k slovničnemu spolu tako z vidika istodobnega opisa kot razvoja spolskih sistemov, v drugem delu pa so preko t. i. ujemalnih tipov (tj. tipov zvez samostalnika in ujemalnih besed glede na njihove oblikovne in oblikoskladenjske značilnosti) opisane osnove silnice razvoja srednjega spola v slovenskem jeziku. Čeprav lahko marsikatero rešitev zgolj ponovimo po Oblaku (1888; 1890), Tesnièru (1925b) in Ramovšu (1935; 1952), ostaja nerešenih vprašanj o razvoju srednjega spola v slovenščini kljub večji količini danes dostopnega gradiva še veliko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baerman idr. 2005 = Matthew Baerman – Dustan Brown – Greville G. Corbett, The Syntax‑Morphology Interface: a Study of Syncretism, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC, 1999.

BH 1584 = Adam Bohorič, Arcticae horulae succisivae, de Latino Carniolana literatura, ad Latinae linguae analogiam accommodata, unde Moshoviticae, Rutenicae, Polonicae, Boëmicae & Lusaticae lingvae, cum Dalmatica & Croatica cognatio, facile deprehenditur, Witebergæ, 1584.

Birc ‑ Makuc 1982 = Slavica Birc ‑ Makuc, Govor kraja Cerkno, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1982.

Bon – Smole 2019 = Mija Bon – Vera Smole, Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini, Slavistična revija 67.2 (2019), 243–252.

Corbett 1991 = Greville G. Corbett, Gender, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Čop 1983 = Dušan Čop, Imenoslovje zgornjesavskih dolin, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1983.

Čujec Stres 2010 = Helena Čujec Stres, Slovar zatolminskega govora 1: A–O, Zatolmin: Stres inženiring, 2010.

DB 1584 = Jurij Dalmatin, BIBLIA, Wittemberg: durch Hans Kraffts Erben, 1584.

Dejna 1973 = Karol Dejna, Dialekty Polskie, Wrocław: Zakład narodowy imienia ossolińskich wydawnictwo, 1973.

Dovjak 2011 = Rok Dovjak, Srednji spol samostalnikov na ‑e v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA), diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2011.

Dovjak 2012 = Rok Dovjak, Narečno prespoljenje na primeru poimenovanj za živalske mladiče, v: Slavistika v regijah – Koper, ur. Boža Krakar Vogel, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2012, 318–325.

Emmerick 1991a = Ronald Emmerick, Iranian, v: Indo‑European numerals, ur. Jadranka Gvozdanović, Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991, 289–345.

Emmerick 1991b = Ronald Emmerick, Old Indian, v: Indo‑European numerals, ur. Jadranka Gvozdanović, Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991, 163–198.

Furlan 2013 = Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: Založba ZRC, 2013.

Gebauer 1896 = Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého III: tvarosloví: I. Skloňování, Praha – Vídeň: Náklad F. Tempského, 1896.

Gere 1993 = Marija Gere, Govor Cankove, diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 1993.

Greenberg 2000 = Marc L. Greenberg, A Historical Phonology of the Slovene Language, Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2000.

Greene 1991 = David Greene, Celtic, v: Indo‑European numerals, ur. Jadranka Gvozdanović, Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1991, 497–554.

HD 1711–12 = Hipolit Novomeški, DICTIONARIUM TRILINGUE EX TRIBUS NOBILISSIMIS EUROPÆ LINGUIS COMPOSITUM IN ANTERIORI PARTE LATINO-GERMANICO-SCLAVONICUM IN POSTERIORI PARTE. GERMANICO-SCLAVO-LATINUM, 1711–1712, https://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UZIR-C8O2.

Isačenko 1939 = A. V. Isačenko, Narečje vasi Sele na Rožu, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1939.

Jakop 2008 = Tjaša Jakop, Dvojina v slovenskih narečjih, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

Jakop 2019 = Tjaša Jakop, Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju, Slavistična revija 67.2 (2019), 253–262.

Ježovnik 2019 = Janoš Ježovnik, Notranja glasovna in naglasna členjenost terskega narečja slovenščine, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2019.

Ježovnik 2022 = Janoš Ježovnik, Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja, Ljubljana: Založba ZRC, 2022.

Kapović 2015 = Mate Kapović, Povijest hrvatske akcentuacije: fonetika, Zagreb: Matica hrvatska, 2015.

Karničar 1990 = Ludwig Karničar, Der Obir‑Dialekt in Kärnten, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990.

Kenda‑Jež 2005a = Karmen Kenda‑Jež, Fonološki opis govora Ovčje vasi, v: Ovčja vas in njena slovenska govorica, ur. Nataša Komac – Vera Smole, Ukve: Planika – Ljubljana: Založba ZRC, 2005, 85–104.

Kenda‑Jež 2005b = Karmen Kenda‑Jež, Narečna besedila iz Ovčje vasi, v: Ovčja vas in njena slovenska govorica, ur. Nataša Komac – Vera Smole, Ukve: Planika – Ljubljana: Založba ZRC, 2005, 129–220.

Kenda‑Jež idr. 2016 = Karmen Kenda‑Jež – Robert Grošelj – Vera Smole, Govorjena besedila iz Lipalje vasi, v: Lipalja vas in njena slovenska govorica, ur. Nataša Gliha Komac – Andreja Legan Ravnikar, Ljubljana: Založba ZRC, 2016, 19–90.

Kocbek 1959 = Alenka Kocbek, Govor vasi Videm, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1959.

Koletnik 1997 = Mihaela Koletnik, Glasoslovna in oblikoslovna podoba govora v Črešnjevcih, Jezik in slovstvo 42.2–3 (1997), 73–80.

Koletnik 2001 = Mihaela Koletnik, Slovenskogoriško narečje, Maribor: Slavistično društvo, 2001.

Kušar 1959 = Jelka Kušar, Govor Mosta na Soči in okolice, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1959.

Legan Ravnikar 2019 = Andreja Legan Ravnikar, Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju, Slavistična revija 67.2 (2019), 263–271.

Logar 1941 = Tine Logar, Akanje in nepoudarjeni vokalizem v horjuljskem govoru, Čas 35.5–6 (1941), 207–210.

Logar 1958 = Tine Logar, O izgubi nominalnih končnic v nekaterih slovenskih primorskih govorih, Slavistična revija 11.1–2 (1958), 109–112.

Logar 1968a = Tine Logar, Dialektološke študije XIV: govor vasi Kneža pri Djekšah na Koroškem, Slavistična revija 16.1 (1968), 397–412.

Logar 1968b = Tine Logar, Glasoslovne in morfološke posebnosti v govorici sloveniziranih Nemcev, Slavistična revija 16.1 (1968), 159–169.

Logar 1971 = Tine Logar, Dialektološke študije XV: govor Slovencev Kanalske doline v Italiji, Slavistična revija 19.2 (1971), 113–123.

Logar 1981 = Tine Logar, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, v: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić – Nedim Filipović, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, 29–33.

Marvin 2019 = Tatjana Marvin, O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini, Slavistična revija 67.2 (2019), 151–158.

Oblak 1888 = V. Oblak, Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen, Archiv für Slavische Philologie 11 (1888), 395–423, 523–561.

Oblak 1890 = V. Oblak, Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen, Archiv für Slavische Philologie 12 (1890), 1–47, 358–450.

Olander 2015 = Thomas Olander, Proto‑Slavic Inflectional Morphology: a Comparative Handbook, Leiden – Boston: Brill, 2015.

Priestly 1984a = Tom M. S. Priestly, O popolni izgubi srednjega spola v selščini: enodobni opis, Slavistična revija 32.1 (1984), 37–47.

Priestly 1984b = Tom M. S. Priestly, O popolni izgubi srednjega spola v selščini: raznodobna rekonstrukcija, Slavistična revija 32.4 (1984), 357–372.

Rajh 1976 = Bernard Rajh, Govor Brengove pri Cerkvenjaku v Slovenskih goricah, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1976.

Ramovš 1918–1920 = Franz Ramovš, Slovenische Studien, Archiv für Slavische Philologie 37 (1918–1920), 123–174, 289–330.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika VII: dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika: skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49, Ljubljana: DZS, 1952.

Rasmussen 2007 = Jens Elmegård Rasmussen, The accent on Balto‑Slavic monosyllables, v: Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto‑Slavic Accentology, ur. Mate Kapović – Ranko Matasović, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007, 29–38.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14.1–4 (1963), 25–78.

Rojs 1967 = Jurij Rojs, Dialekt vasi Dobovec, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1967.

Scheinigg 1882 = Janez Scheinigg, Obraz rožanskega razrečja na Koroškem, Kres 2 (1882), 427–431, 475–479, 529–532, 582–585, 628–630.

SkP 1700 = Janez Svetokriški, Sacrum promptuarium diversos pro diversis occurrentibus sacris ministeriis praedicabiles continens sermones IV, Labaci: Ex Typographéo Mayriano, 1700.

SLA = Gradivo za Slovenski lingvistični atlas, Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Smole 1994 = Vera Smole, Oblikoglasje in oblikoslovje šentrupertskega govora, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1994.

Smole 2006 = Vera Smole, Lingvogeografska obdelava spola v ednini: samostalniki srednjega spola na ‑o v slovenskih narečjih, Slavistična revija 54, posebna št. (2006), 125–136.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Modrijan – Založba ZRC, 2009.

SSKJ16 = Kozma Ahačič – Metod Čepar – Alenka Jelovšek – Andreja Legan Ravnikar – Majda Merše – Jožica Narat – France Novak, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja: A–D, Ljubljana: Založba ZRC – ZRC SAZU, 2021.

Stankiewicz 1965 = Edward Stankiewicz, Neutralizacja rodzaju nijakiego w dialektach słoweńskich, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 5 (1965), 179–187.

Stankiewicz 1986 = Edward Stankiewicz, The Fate of the Neuter in the Slovene Dialects, v: The Slavic Languages: Unity in Diversity, Berlin – New York – Amsterdam: Mouton de Gruyter, 1986, 143–152.

Strohal 1895 = R. Strohal, Osobine današnjega riječkoga narječja, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 124 (1895), 103–188.

Šekli 2006 = Matej Šekli, Tonemski naglasni tipi samostalnikov srednje o‑jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini, v: Varia XIV: zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. – 10. 12. 2004), Bratislava, 2006, 23–39.

Škofic 1996 = Jožica Škofic, Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1996.

Škofic 2019 = Jožica Škofic, Krajevni govor Krope, Ljubljana: Založba ZRC, 2019.

Škofic – Klinar 2015 = Jožica Škofic – Klemen Klinar, Rateški slovar: ad abnjaka da žoka in ad agrabka da žlef, Kranjska Gora: Občina, 2015.

Škrabec 1994 = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela: ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1880–1890 1, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 1994.

Tesnière 1925a = Lucien Tesnière, Atlas linguistique pour servir à l’étude du duel en slovène, Paris: Champion, 1925.

Tesnière 1925b = Lucien Tesnière, Les formes du duel en slovène, Paris: Champion, 1925.

Tominec 1964 = Ivan Tominec, Črnovrški dialekt, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1964.

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 1976.

Toporišič 1981 = Jože Toporišič, K teoriji spola v slovenskem (knjižnem) jeziku, Slavistična revija 29.1 (1981), 79–94.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

TT 1557 = Primož Trubar, TA PERVI DEIL TIGA NOVIGA TESTAMENTA, Tvbingæ, 1557.

Villanueva Svensson 2011 = Miguel Villanueva Svensson, Indo‑European long vowels in Balto‑Slavic, Baltistica 46.1 (2011), 5–38.

Vondrák 1908 = Wenzel Vondrák, Vergleichende Slavische Grammatik II: Formenlehre und Syntax, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1908.

Weiss 1990 = Peter Weiss, Govori Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami: Glasoslovje, oblikoslovje in skladnja, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1990.

Weiss 1998 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: ZRC SAZU – Založba ZRC, 1998.

Weiss 2013 = Peter Weiss, Kategorija živosti v govorih spodnje Zadrečke doline, Jezikoslovni zapiski 19.2 (2013), 193–206.

Zaliznjak 1964 = A. A. Zaliznjak, K voprosu o grammatičeskih kategorijah roda i oduševlennosti v sovremennom russkom jazyke, Voprosy jazykoznanija 13.4 (1964), 25–40.

Zorko 1998 = Zinka Zorko, Haloško narečje in druge dialektološke študije, Maribor: Slavistično društvo, 1998.

Prenosi

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Sušnik, M. (2024). Razvoj ujemalnih tipov samostalnikov srednjega spola v slovenščini. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 7–47. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.01

Številka

Rubrike

Razprave in članki