Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji Jezikoslovni zapiski v okviru Založbe ZRC, ZRC SAZU.
  • Vsi avtorji so videli in odobrili zadnjo različico oddanega članka.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Avtorji se strinjajo s tem, da ob objavi oddanega članka v reviji na ZRC SAZU (Založbo ZRC) prenesejo neizključne avtorske pravice: obdržijo avtorske pravice v obsegu, ki jim omogoča, da z avtorskim delom lahko še naprej razpolagajo, tudi tako, da ga še pred izidom članka v reviji objavijo v katerem od osebnih ali institucijskih repozitorijev.
  • Avtorji soglašajo z objavo njihovih del pod pogoji licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0).
  • Za vse v članek vključeno avtorsko gradivo tretjih oseb, tudi spletno, so avtorji pridobili ustrezna dovoljenja za objavo v tiskani in elektronski obliki. Omejitve glede prenosa avtorskih pravic na tem gradivu bodo jasno označene.
  • V s člankom povezanimi raziskavami so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja za delo z ljudmi (v skladu z veljavnimi zakoni in institucionalnimi smernicami ter odobrene s strani ustrezne ustanov).
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliotehničnim zahtevam navodilih za avtorje, navedenih v poglavju Navodila za avtorje (v meniju O reviji).

Smernice za avtorje

Priporočeni obseg člankov je ena avtorska pola, tj. 16 strani s po 30 vrsticami, za razprave po dogovoru z uredništvom tudi več. Poročila naj bi obsegala do 5, recenzije, predstavitve ali kritike jezikoslovnih del pa do 10 strani.

Izvirna besedila je treba oddati uredništvu v Wordovem dokumentu in v pisavi Times New Roman ali ZRCola (velikost 10 pik); ta je priporo­čena za posebne jezikoslovne znake, dobiti pa jo je mogoče v okviru za stonjskega vnašalnega sistema ZRCola na spletni strani https://ZRCola.zrc­sazu.si.

Besedila naj bodo oddana v elektronski obliki prek sistema OJS na spletni strani https://ojs.zrc-sazu.si/jz, tistim s posebnimi jezikoslovni­mi znaki pa naj bo priložena tudi datoteka v obliki PDF. Vsi prispevki imajo na začetku slovenski in angleški izvle­ček s po do 5 vrsticami in do 5 ključnimi besedami. Po vzetek pri razpravah in člankih v obsegu do 15 vrstic je pri slovenskih prispevkih objavljen v angleščini, pri neslovenskih prispevkih pa v slovenščini in naj bo oddan v jeziku prispevka. Pri nava­janju objav v literaturi naj se avtorji po možnosti ravnajo po prejšnjih objavah v Jezikoslovnih zapiskih.

Izjava o zasebnosti

Z oddajo člankov ali drugih prispevkov avtorji in recenzenti soglašajo z zbiranjem in obdelovanjem njihovih osebnih podatkov (kot so ime, priimek, elektronski naslov), kar zagotavlja učinkovitejšo komunikacijo, uredniško delo in objavo člankov in drugih prispevkov.

Imena in naslovi elektronske pošte, ki bodo vneseni v ta spletni portal ZRC SAZU, bodo uporabljeni izključno za namene tega portala in ne bodo posredovani ali razkriti tretjim osebam za druge namene.