Jezikoslovni zapiski

Jezikoslovni zapiski so glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in slovenska znanstvena jezikoslovna revija. Izhajajo od leta 1991, od 3. letnika 1997 vsako leto, od 2001 dvakrat letno. V njih domači in tuji raziskovalci slovenskega in drugih slovanskih jezikov objavljajo svoje izsledke ter ocene in poročila o najnovejših slovenskih in tujih jezikoslovnih delih.

 

Letn. 24, št. 1 (2018): Jezikoslovni zapiski

Celotna številka

Poglej ali prenesi številko PDF

Kazalo

Domen Krvina, Andreja Žele PDF
Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih

Irena Stramljič Breznik PDF
Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa

Marjan Kulčar PDF
Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih

Marko Hladnik PDF
Povzemalni zaimki v oziralnih odvisnikih

Mija Michelizza, Mojca Žagar Karer PDF
Internetna leksika v slovenščini: analiza novejših slovarskih virov

Urška Vranjek Ošlak PDF
Besedotvorna hibridnost kolesarskega izrazja

Urša Kac PDF
Leksem kruh in njegove tvorjenke v specializiranih in splošnih slovarskih ter korpusnih virih

Tjaša Benedičič PDF
Lastna imena v turističnih brošurah O ljubljani in njihovi prevodi v angleščino

Metka Furlan PDF
O govejem lastnem imenu Hrdagata in kletvici (h)ardigata

Suzana Todorović PDF
Koprski istrskobeneški izrazi za nekatere poklice

Ines Virč PDF
Uvid u hilonimiju gornjega Međimurja / Vpogled v gozdna imena zgornjega Medžimurja

Radmila V. Žugić PDF
Sinonimija i fonemski dubleti u kategoriji deminutiva u prizrensko-timočkim dijalektima / Sinonimija in fonemske dvojnice v kategoriji manjšalnic na prizrensko­timoškem narečnem področju

Jadwiga Waniakowa PDF
Polskie nazwy gryki na tle słowiańskim i europejskim / Poljska poimenovanja za ajdo v slovanskem in evropskem kontekstu

Татьяна В. Леонтьева PDF
Воспитание В русской языковой традиции: мотивационный анализ лексики / Vzgoja otrok v ruski jezikovni tradiciji: motivacijska analiza besedja

Tjaša Jakop PDF
Večavtorski slovar zvonjenja in pritrkavanja

Tjaša Jakop PDF
Šesti mednarodni znanstveni sestanek slovenski dialekti v stiku (2017)

Janez Orešnik PDF
Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1958–1965