Ilirski predalpski jelovo-bukovi gozdovi – asociacija Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993

Lojze Marinček, Andraž Čarni

Povzetek

V članku je predstavljena asociacija Homogyno sylvestris-Fagetum v predalpskem fitogeografskem območju. Združba je uvrščena v geografsko varianto typica in členjena v šest subasociacij: typicum subass. nova, mercurialetosum perennis subass. nova, festucetosum altissimae subass. nova, calamagrostietosum variae subass. nova, luzuletosum sylvaticae subass. nova in vaccinietosum myrtilli subass. nova. Rezultati so predstavljeni z analitsko tabelo in dvema diagramoma.

Ključne besede

Fagus sylvatica, Abies alba, gozdovi, predalpsko območje, gozdna združba, vegetacija, Slovenija

Celotno besedilo:

PDF (English)

Literatura

Barkman, J. J., Moravec, J. & Rauschert S. 1986: Code of Phytosociological Nomenclature. Vegetatio 67: 145–195.

Borhidi, A. 1963: Die Zönologie des Verbandes Fagion illyricum Allgemenier Teil. Acta Bot. Acad. Sc. Hung. 9: 259–298.

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 3. Aufl. Springer, Wien, 865 pp.

Dakskobler, I., Urbančič, M. & Wraber, A. 2000: Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem (Omphalodo-Fagetum rhododendrosum hirsuti) v Trnovskem gozdu (Zahodna Slovenija). Zbornik gozdarstva in lesarstva 62: 5–52.

Dakskobler, I. 2002: Jelovo-bukovi gozdovi na Bovškem (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija). Razprave IV. razreda SAZU 43(2): 109–155.

Dakskobler, I. 2002a: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Kneže, Zadlaščice in Tolminke (Južne Julijske Alpe, zahodna Slovenija). Razprave IV. razreda SAZU 43(3): 111–165.

Dakskobler, I. 2002b: Jelovo-bukovi gozdovi v zgornji Baški dolini (Julijske Alpe, zahodna Slovenija. Hacquetia 1(1): 35–88.

Dakskobler, I. 2004: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija). Gozdarski vestnik 62(7/8): 299–315.

Ehrendorfer, F. 1973: (ed.): Liste der Gefässpflanzen Mitteleuropas. 2. Aufl., Gustav Fischer Verl., Stuttgart.

Franjić, J., Škvorc, Ž. & Čarni, A. 2001: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. lat.) u Hrvatskoj. Šumarski list 125(1–2): 19–26.

Frey W., Frahm, J.-P., Fischer, E. & Lobin, W. 1995: Die Moos- und Farnpflanzen Europas. 6. Aufl., Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Horvat, I. 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasnik za šumske pokuse 6: 127–279.

Horvat, I., Glavač, V. & Ellenberg, H. 1974: Vegetation Südosteuropas. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 767 pp.

Kordiš, F. 1993: Dinarski jelovo bukovi gozdovi v Sloveniji. Strokov. znan. dela 112, 139 pp.

Košir, Ž., Zorn, M. & Robič, D. 1968: Gozdne združbe gospodarske enote Jelendol. Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana (Elaborat, legenda vegetacijskih kart in fitocenološke preglednice).

Maarel, van der, E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effect on community similarity. Vegetatio 39: 97–114.

Marinček, L. 1973a: Gozdna vegetacija Loškega pogorja. Loški razgledi, 20: 208–226.

Marinček, L. 1973b: Gozdne združbe Zgornje Selške doline. Biro za gozdarsko načrtovanje, Ljubljana.

Marinček, L.1978: Vegetacijska in rastiščna analiza za območje gozdnogospodarske enote Jelendol. GG Kranj, Kranj.

Marinček, L. 1983: Visokogorsko acidofilno bukovje v Sloveniji. Akademija nauka i umjetnosti BiH. Radovi 72(21): 405–415.

Marinček, L. 1987: Bukovi gozdovi na Slovenskem. Delavska enotnost, Ljubljana, 153 pp.

Marinček, L. 1995: Contribution to the demarcation and phytogeographic division of the Illyrian floral province, based on the vegetation and flora. Gortania 16: 99–124.

Marinček, L. & Dakskobler, I. 1988: Acidofilni jelovo-bukovi gozdovi predalskega sveta Slovenije – Luzulo-Abieti-Fagetum praealpinum var. geogr. nova. Razprave 4. razr. SAZU 29: 29– 67.

Marinček, L., Poldini, L. & Zupančič, M. 1989: Beitrag zur Kenntnis der Gesellschaft Anemono-Fagetum. Razprave 4. razr. SAZU 30(1): 2–64.

Marinček, L., Mucina, L., Zupančič, M., Poldini, L., Dakskobler, I. & Accetto, M. 1993 (1992): Nomenklatorische Revision der illyrischen Buchenwälder. Studia Geobotanica 12: 121–135.

Martinčič, A. 2003: Seznam listnatih mahov (Bryopsida) Slovenije. Hacquetia 2(1): 91–166.

Mekinda-Majaron, T. 1995: Klimatografija Slovenije: temperature zraka: obdobje 1961–1990. Hidrometeorološki zavod Slovenije, Ljubljana.

Ovsenik-Jeglič, T. 2000: Klimatografija Slovenije. Število dni s snežno odejo: 1961–1999. Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana.

Podani, J. 2001: SYN-TAX 2000. Computer program for data analysis in ecology and systematics, Scientia publishing, Budapest.

Praprotnik, N. 1987: Ilirski florni elementi v Sloveniji. Doctoral thesis. Biotehniška fakulteta. Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 243 pp.

Puncer, I. 1979: Ekološke in floristične značilnosti združbe Abieti-Fagetum na Trnovskem gozdu. Drugi kongres ekologa Jugoslavije 1, Zadar-Plitvice, p. 925–938.

Puncer, I. 1980: Dinarski jelovo-bukovi gozdovi na Kočevskem. Razprave 4. razr. SAZU, 22(6): 407–561.

Puncer, I., Wojterski, T. & Zupančič, M. 1974: Der Urwald Kočevski Rog in Slowenien (Jugoslawien). Fragmenta floristica et geobotanica 20(1): 41–87.

Seidl, F.1907–1908: Kamniške ali Savinjske Alpe, njih zgradba in njih lice. Matica Slovenska 1/2: 1–255, Ljubljana.

Surina, B. 2001: Fitocenološke raziskave jelovo-bukovega gozda (Omphalodo-Fagetum s. lat.) v zahodnem delu ilirske florne province. �

Surina, B. 2002: Phytogeographical differentiation in the Dinaric fir-beech forest (Omphalodo-Fagetum) of the western part of the Illyrian floral province. Acta Botanica Croatica 61: 145–178.

Tregubov, V. & Čokl, M. 1957 (ed.): Prebiralni gozdovi na Snežniku Vegetacijska in gozdnogospodarska monografija. Strokovna in znanstvena dela IGLGS 4, 165 pp.

Tregubov, V. 1962: Naravni sestoji macesna in gospodarjenje z njimi. Zborn. Inst. gozd. les. gospod. Slovenije 3: 29–143.

Weber, H.E., Moravec, J. & Theurillat, J.P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. 3rd edition. Journal of Vegetation Science 11: 739–768.

Wirth, V. 1995: Flechtenflora. Bestimmung und ökologische Kennzeichnung der Flechten Südwestdeutschlands und angrenzender Gebiete. 2. Aufl. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.

Wraber, M. 1960: Fitocenološka razčlenitev gozdne vegetacije v Sloveniji. Zbornik ob 150-letnici Botaničnega vrta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, p. 49–96.

Zukrigl, K. 1989: Die montanen Buchenwälder der Nordabdachung der Karawanken und Karnischen Alpen. Naturschutz in Kärnten 9: 1–116.

Zupančič, B. 1995. Klimatografija Slovenije. Količina padavin: obdobje 1961–1990. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.