Pregled razširjenosti vrste Pholiurus pannonicus (Host.) Trin. na Slovaškem

Pavol Eliáš jun., Daniel Dítě, Vít Grulich, Róbert Šuvada

Povzetek

Preučili smo pojavljanje obligatne halofitske vrste Pholiurus pannonicus v Podunajski nížini in Východoslovenski nížini v letih od 2003 do 2009. Vrsta se je pojavljala. Našli smo 30 rastišč. V zadnjem času se je število rastišč močno zmanjšalo in jih najdemo samo še v Podunajski nížini. Med raziskavo smo dokumentirali le sedem nahajališč. Vrsta Pholiurus pannonicus zato sodi med kritično ogorožene vrste flore Slovaške.

Ključne besede

Pholiurus pannonicus, halofiti, razširjenost, Slovaška

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bogoly, J. 1994: Podkladové materiály pre potreby štátneho orgánu ochrany prírody z južnej časti Východoslovenskej nížiny na základe floristického a čiastočne aj zoologického mapovania. 124 pp, Manuscript.

Clayton, W.D., Harman, K.T. & Williamson, H. 2006: Grassbase – The Online World Grass Flora. Http://www.kew.org/data/grasses-db.html. Accessed 8. November 2008.

Conert, H. J. 1998: Pholiurus Trin. In: Hegi, G. (ed.): Illustrierte Flora von Mitteleuropa 1/3, Parey Buchverlag, Berlin, pp. 768–770.

Dostál, J. 1989: Nová květena ČSSR, Academia, Praha, 1563 pp.

Dostál, J. & Červenka, M. 1992: Veľký kľúč na určovanie vyšších vyšších rastlín II . Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1561 pp.

Fehér, A. 2007: Origin and development of the salt steppes and marshes in SW Slovakia. Flora Pannonica 5: 67–94.

Feráková, V., Maglocký, Š. & Marhold, K. 2001: Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (december 2001). Ochrana prírody, Banská Bystrica, 20 (Suppl.): 44–77.

Futák, J. & Domin, K. 1960: Bibliografia k flóre ČSR. Vyd. SAV, Bratislava, 884 pp.

Futák, J. 1980: Fytogeografické členenie SSR (1 : 1 000 000). In: Mazúr E. (ed.): Atlas Slovenskej socialistickej republiky. Bratislava, p. 81.

Humeňanský, Š. 1984: Maloplošné chránené územia vo Východoslovenskom kraji. Pamiatky Príroda 1, p. 35.

Ivezić, J., Merkulov, L. & Knežević, A. 1995: Ecomorphologic Investigations of the Species Pholiurus pannonicus Trin. 1820 (Poales, Poaceae). Zbornik radova prirodno-matematičkog fakulteta Univerzitet u Novom Sadu, seria Biologia, 24: 81–88.

Kästner, A. & Fischer, M. A. 2008: Porträts ausgewählter seltener österreichischer Gefäßpflanzenarten (III ) (16) bis (30). Neilreichia 5: 131–172.

Klika, J. & Vlach, V. 1937: Pastviny a louky na szikách jižního Slovenska. Sborník Československé Akademie Zemědělské 12: 407–417.

Knežević, A. S. 1994: Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, (Jugoslavija). Matica srpska 122 pp.

Krippelová, T. 1965: Soľné stepi na Žitnom ostrove. In: Janota, D. (ed.): Česko-slovenská ochrana prírody 2. Obzor, Bratislava, pp. 121–134.

Krist, V. 1940: Halofytní vegetace jihozápadního Slovenska a severní části Malé Uherské nížiny. Práce moravské přírodovědecké společnosti (Brno) 12(10): 1–100.

Matušicová, B. & Černušáková, D. 2005: Chránené a ohrozené druhy cievnatých rastlín z okolia obcí Hájske, Horná Kráľová a Močenok na Podunajskej nížine. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 27: 71–76.

Marhold, K. & Hindák, F. (eds.) 1998: Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. VEDA, Bratislava, 688 pp.

Niklfeld, H. & Schratt-Ehrendorfer, L. 1999: Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. In: Niklfeld, H. (ed.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs, ed. 2, Grüne Reihe des Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien, pp. 33–151.

Popescu, A. 2005: Comunităţi vest-pontice Pholiurus pannonicus i Plantago tenuiflora. In: Doniłă N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S. & Biris, I. A. (eds.): Habitatele din România, Edit. Tehnică Silvică, Bucuresti, pp. 43–44.

Řehořek, V. & Maglocký, Š. 1999: Pholiurus pannonicus (Host) Trin. In: Čeřovský, J., Feráková, V., Holub, J., Maglocký, Š. & Procházka, F. (eds.): Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Vol. 5. Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava, 281 pp.

Sádovský, M. 2003: Pholiurus pannonicus. [Report]. In: Mráz, P. (ed.): Zaujímavejšie floristické nálezy. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti, Bratislava, 25: 252.

Schmidt, D. 2007: A Győr környéki szikesek növényzete. Flora Pannonica 5: 95–104.

Slavnić, Ž. 1948: Slatinska vegetacija Vojvodine. Arhiv za poljoprivredne nauke i tehniku 3: 1–80.

Soó, R. 1929: Die Vegetation und die Entstehung der ungarischen Puszta. Journal of Ecology 17: 329–350.

Svobodová, Z. 1989: Nové nálezy cievnatých rastlín na Slovensku II . Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 11: 16–24.

Svobodová, Z. & Řehořek, V. 1992: Príspevok k flóre slanísk Podunajskej nížiny. Spravodaj Oblastného podunajského múzea Komárno, Sci. Natur. 10: 49–69.

Šmarda, J. 1952: Příspěvek k poznání fytocenos slaných půd na jz. Slovensku. Preslia 24: 95–104.

Trávníček, B. 1996: Příspěvek k rozšíření některých ohrožených a zajímavých taxonů slovenské flóry. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti 18: 66–76.

Vicherek, J. 1964: K rozšíření halofytní Kveteny na jihovýchodním slovensku. Biologia 19 (7): 556.

Vicherek, J. 1973: Die Pflanzengesellschaften der Halophyten und Subhalophyten-vegetation der Tschechoslowakei. Vegetace ČSSR, ser. A, Praha, 5: 79–90.

Wendelberger, G. 1950: Zur Soziologie der kontinentalen Halophytenvegetation Mitteleuropas. Abhandlungen Akademie der Wissenschaften, Math.-Nat. Klasse 108: 1–180.
Avtorske pravice (c) 2019 Hacquetia

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Hacquetia   http://www.degruyter.com/view/j/hacq   urban@zrc-sazu.si

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.