Poselitev Bele krajine v prvi polovici 1. tisočletja pr. n. št. v luči novih raziskav

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.71.14

Ključne besede:

Bela krajina, Črnomelj, Dragatuško polje, Mali Nerajec, pozna bronasta doba, starejša železna doba, poselitev, lidar

Povzetek

Arheološke raziskave v zadnjih petnajstih letih dopolnjujejo naše poznavanje poselitve in razumevanje pokrajine v Beli krajini v pozni bronasti in starejši železni dobi. Raziskave vključujejo več pristopov, predvsem terenske preglede in pedološke analize ter radiokarbonsko datiranje vzorcev z izkopavanj. Opravljene so bile tudi analize podatkov zračnega lidarskega snemanja, slednje ponuja velik potencial za razkrivanje razsežnosti poselitve na pogozdenih območjih hribovitih obronkov ter nižinskega krasa v Beli krajini, pa tudi nove poglede na že znana arheološka najdišča.

V prispevku je posebna pozornost posvečena pomenu omenjenih pristopov pri terenskih raziskavah, opravljenih v mestnem jedru Črnomlja (1995–2008), na zahodni črnomaljski obvoznici (2004–2009) ter Dragatuškem polju (2000– 2019), ki so razkrili vzorce in podrobnejšo sliko poselitve v pozni bronasti in starejši železni dobi ter prazgodovinske rabe prostora na območju Črnomlja in Dragatuškega polja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Philip Mason

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Katarina Udovč

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije Center za preventivno arheologijo
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

Literatura

DULAR, J. 1973, Bela Krajina v starohalštatskem obdobju (Bela Krajina in der frühen Hallstattzeit). – Arheološki vestnik 24, 544–592.

DULAR, J. 1978, Podzemelj. – Katalogi in monografije 16. DULAR, J. 1979, Žarno grobišče na Borštku pri Metliki (Das Urnenfeld auf Borštek in Metlika). – Arheološki vestnik 30, 65–100.

DULAR, J. 1983, Gomilno grobišče v Loki pri Črnomlju (Die Hügelgräbernekropole in Loka bei Črnomelj). – Arheološki vestnik 34, 219–245.

DULAR, J. 1985, Topografsko področje XI (Bela krajina). – Arheološka topografija Slovenije, Ljubljana.

DULAR, J. 1993, Začetki železnodobne poselitve v osre- dnji Sloveniji. Beginn der eisenzeitlichen Besiedlung in Zentralslowenien. – Arheološki vestnik 44, 119–170.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement – economy – society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. – Opera Instituti Archaeologici

Sloveniae 12.

DULAR, J., S. CIGLENEČKI, A. DULAR, 1995, Kučar. Železnodobno naselje in zgodnjekrščanski stavbni kom- pleks na Kučarju pri Podzemlju / Eisenzeitliche Siedlung und frühchristlicher Gebäudekomplex auf dem Kučar bei Podzemelj. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 1.

GRAHEK, L., O. KOVAČ 2019, Arheološka izkopavanja na Pezdirčevi njivi v Podzemlju. – Arheologija v letu 2018 dediščina za javnost. Zbornik povzetkov, 18, Ljubljana.

HORVAT, M. 1999, Keramika. Tehnologija keramike, tipo- logija lončenine, keramični arhiv. – Razprave filozofske fakultete, Ljubljana.

KNEZ, T., P. PETRU 1975, Veliki Nerajec. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 241, Ljubljana.

MASON, P. 2001, Griblje in problem nižinskih arheoloških kompleksov v Sloveniji / Griblje and the Problem of Lo- wland Archaeological Complexes in Slovenia. – Varstvo spomenikov 39, 7–27.

MASON, P. 2007, Črnomelj – A complex late prehistoric setlement and its hinterland. – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.), Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 357–368.

MASON, P. 2008a, Bela krajina v prazgodovini in rimskem obdobju / Die Region Bela krajina in der Urgeschichte und in der Römerzeit. – V: J. Weiss (ur.) Črnomaljski zbornik. Zbornik historičnih razprav ob 780 obletnici prve omembe naselja in 600 obletnici prve omembe Črnomlja kot mesta, 17–47, Črnomelj.

MASON, P. 2008b, Arheološka podoba Črnomlja / Das archäologische Profil Črnomelj. – V: J. Weiss, (ur.) Črnomaljski zbornik. Zbornik historičnih razprav ob 780 obletnici prve omembe naselja in 600 obletnici prve omembe Črnomlja kot mesta, 49–70, Črnomelj.

MASON, P., M. ANDRIČ 2009, Neolithic/eneolithic set- tlement patterns and holocene environmental changes in Bela krajina (south-eastern Slovenia). – Documenta Praehistorica 36, 327–335.

MASON, P., K. UDOVČ, D. MLEKUŽ 2018, Dokumentiranje in preverjanje stanja ter odkrivanje novih arheoloških najdišč v gozdnatem in hribovitem terenu – primeri iz Bele krajine / Documentation and monitoring of state of archeological sites and detection of new sites in forested hilly terrain- examples from Bela Krajina. – Varstvo spomenikov 50, 176–191.

MLEKUŽ, D. 2013, Messy landscapes: lidar and practices of landscaping. – V: R. Opitz, D. Cowley (ur.), Interpreting Archaeological Topography: airborne laser scanning, 3D data and ground observation, 88–99, Oxford, Oakville.

OMAHEN, M. 2019, Arheološke raziskave na najdišču Čr- nomelj – Čardak. – V: Arheologija v letu 2018 dediščina za javnost. Zbornik povzetkov, 40, Ljubljana.

OPITZ, R. 2013, An overview of airborne and terrestrial laser scanning in archaeology. – V: R. Opitz, D. Cowley (ur.), Interpreting Archaeological Topography: airborne laser scanning, 3D data and ground obvservation, 13–31, Oxford, Oakville.

SAKARA SUČEVIĆ, M. 2007, Konjički na kolesih. Izvor, namembnost in simbolika. – V: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebel- sick (ur.) Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Situla 44, 753–759.

SPITZER, G. 1973, Ein hallstattzeitlicher Tumulus von Dragatuš. – Arheološki vestnik 24, 780–831.

ŠINIGOJ, J., A. LAPAJNE, M. POLJAK 2012, Geologija območja zaledja Dobličice. –Dolenjski kras 6, 46–52.

ŠINKOVEC, I. 1995, Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe / Catalogue of individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages. –V: B. Teržan, (ur.), Depojske in posamezne kovinske najdbe Bakrene in Bronaste dobe na Slovenjskem / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I, Katalogi in monografije 29, 86–87.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2011, Starejšeželeznodobno grobišče Veliki Nerajec pri Dragatušu v Beli krajini / The Early Iron Age cemetery of Veliki Nerajec near Dragatuš in Bela krajina. – Arheološki vestnik 62, 165–230.

ŠRIBAR, V. 1961, Staroslovensko grobišče v Črnomlju. – Situla 4, 81–90.

TERŽAN, B. 1974, Halštatske gomile iz Brusnic na Do- lenjskem (Die halstattzeitlichen Grabhügel aus Brusnice bei Novo mesto). – V: Varia archaeologica 1, 31–67.

TURK, P., I. MURGELJ 2010, Ponovno najdeni apulski kraterji iz Stične / Die wiederaufgefundenen apulischen Kratere aus Stična. – V: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit, Katalogi in monografije 38, 2008 (2010),159–172.

VINSKI-GASPARINI, K. 1987, Grupa Martijanec –Kap- tol. – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba,182–232, Sarajevo.

Prenosi

Objavljeno

2020-07-01

Kako citirati

Mason, P., Mlekuž Vrhovnik D., & Udovč K. (2020). Poselitev Bele krajine v prvi polovici 1. tisočletja pr. n. št. v luči novih raziskav. Arheološki Vestnik, 71. https://doi.org/10.3986/AV.71.14

Številka

Rubrike

Poseben sklop: Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije