O reviji

Namen in cilji

Arheološki vestnik ureja in izdaja Inštitut za arheologijo ZRC SAZU v založništvu Založbe ZRC (sozaložnik: SAZU). Že od ustanovitve je slovenska znanstvena revija za področje arheologije z interdisciplinarno in mednarodno usmeritvijo, deluje kot forum za razprave o arheoloških temah ter z njimi povezanih znanstvenoraziskovalnih področij (antična grška in rimska zgodovina, epigrafika, numizmatika, antropologija, arheozoologija, arheobotanika, arheoastronomija, paleookolje ipd.). Revija je geografsko osredotočena na vzhodnoalpski, severnojadranski, panonski in zahodnobalkanski prostor, kronološko pa na obdobja od prazgodovine do konca srednjega veka. Odprta je za diskusije in različne teoretske poglede. Objavlja tudi tematske sklope razprav s posameznih znanstveno-strokovnih posvetov in srečanj.

Indeksi

Arheološki vestnik je vključen v naslednje indekse: AHCI (Arts and Humanities Citation Index), EBSCOERIH (European Reference Index for the Humanities), Scopus, ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca).

Pogostost izhajanja

Letno izide ena številka revije, običajno v mesecu maju.

Naročila

Tiskane izvode revije lahko naročite prek spletne strani Založbe ZRC.

Zgodovina revije

Revija izhaja od leta 1950, ustanovila jo je Sekcija za arheologijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU). Prva številka je izšla pod okriljem Univerze v Ljubljani, od druge naprej (2/1951) sta bila izdajatelja SAZU (Razred za zgodovinske in družbene vede) in Sekcija za arheologijo, ta se je leta  1972 preoblikovala v Inštitut za arheologijo SAZU in leta 1981 v Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. Do leta 1991 je bil založnik revije Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), ki je nato postala sozaložnik z izdajateljem, Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU oziroma od 2002 z Založbo ZRC.

Prvotno ime revije je bilo Arheološki vestnik/Acta archaeologica, leta 1991 je bilo njeno drugo ime (Acta archaeologica) opuščeno. Izhaja enkrat letno v tiskani obliki, od leta 2004 pa je tudi na spletu. Na spletu so od leta 2017 dostopne vse izdane številke revije.