Koblarska jama na Kočevskem - prazgodovinsko grobišče in kultni prostor

Antropološka analiza skeletnih ostankov z opisom pridatkov

  • Pavel Jamnik
  • Petra Leben-Seljak
  • Janez Bizjak
  • Brane Horvat

Povzetek

V članku avtorji opišejo površinske arheološke najdbe in podajo antropološko analizo skeletnih ostankov najmanj 13 oseb iz Koblarske jame na Kočevskem. V jami so bili brez izkopavanja pridobljeni novi podatki o prazgodovinskem grobišču, v katerem so pokojnike izpostavljali v skalne niše ob jamskih stenah ali jih pokopavali v gomile. Avtorji zapišejo domnevo, da je bila jama izbrana za grobišče zaradi rova C1 in skalnih niš, ki spominjajo na vulvo in vzbujajo predstavo, da je to vhod v Mater-Zemljo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ACSÁDI, Gy. in J. NEMESKÉRI 1970, History of HumanLife Span and Mortality. - Budapest.

ARTHEN, W. W. 1997, The magic of caves. - http://www.earthspirit.org/fireheart/fhcav.html

BOAS, F. 1982, Um primitivnog čoveka. - Beograd (prevod knjigeThe mind of primitive man).

BRIARD, J. 1987, Mythes et symboles de l’Europe preceltique. - Paris.

BROTHWELL, D. R. 1972, Digging up Bones. - London.

BROWN, P. J. 1997, Sacred places. - http:// belinus.co.uk/doorsofplace/Naturesacredplaces.htm

BUKOVEC, M. 1929, Weitws Loch pri Koblerjih. - Zapisnik terenskegaogleda z dne20. 5. 1929 v arhivu DZRJS, kat št. 94.

CHIARELLI, B. (ur.) 1980, Recommendations for Age andsex Diagnoses of Skeletons. - Jour. Hum. Evol. 9, 517-549. DIXON, J. X. jr. 1977, Reflections on the Spaces of the Imagination. - http://www.svare.com/johndixon/DixonTF7.htm

ELIADE, M. 1982, Kovači i alkemičari. - Biblioteka Zora, Zagreb (prevod knjige Forgerons et Alchimistes, Paris 1977).

ELIADE, M. 1983, Okultizam, magija i pomodne kulture. -Biblioteka Zora, Zagreb (prevod knjige Occultism, witchcraft, and cultural fashions, Chicago 1976).

FRELIH, M. 1998, Škocjanske jame in mitični vhod v HadovoKraljestvo. - Naše jame 40, 81-108.

GABROVEC, S. 1965, Ciganska jama pri Željnah. - Va r. spom. 10, 191.

GIMBUTAS, M. 1996, Die Sprache der Göttin. - Frankfurt.

HORVAT, M. 1989, Ajdovska jama pri Nemški vasi. - Ljubljana.

JAMNNIK, P. 1997, Željnske jame. - Var. spom. 36, 160.

KOROŠEC, J. 1981-1982, Ajdovska jama. - Por. razisk. pal. neol. eneol. Slov. 9-10, 21-28.

KROGMAN, W. M. in M. Y. IŞCAN 1986, The human skeletonin forensic medicine. - Springfield.

LEBEN, F. 1970, Arheološka podoba dolenjskih jam.- Našejame 11, 25-40.

LEBEN, F. 1971, Kulturna pripadnost jamskih najdb na področjujugovzhodnih alp v prazgodovinskem obdobju. - Doktorskadisertacija - neobjavljeno.

LEBEN, F. 1978, Osteološke in kultne najdbe prazgodovinskegačloveka iz kraških jam Slovenije in mejnega ozemlja. -Arh. vest. 29, 13-35.

LEBEN, F. 1979, Progress and achievements of thirty yearsof research in to early prehistory in Slovenia. - Arh. vest. 30, 29-40.

MARTIN, R. in K. SALLER 1957, Lehrbuch der Anthropologie1. - Stuttgart.

OSOLE, F. 1983, Epigravitien iz Lukenjske jame pri Prečni. - Por. razisk. pal. neol. eneol. Slov.11, 7-25.

PUŠ, I. 1988-1989, Bronastodobna naselbina pri Žlebiču. -Arh. vest. 39-40, 345-366.

ROGERS, J. in T. WALDRON 1995, A Field Guide to JointDisease in Archaeology. - Chichester.

Objavljeno
2002-01-01
Kako citirati
JamnikP., Leben-SeljakP., BizjakJ., & HorvatB. (2002). Koblarska jama na Kočevskem - prazgodovinsko grobišče in kultni prostor: Antropološka analiza skeletnih ostankov z opisom pridatkov. Arheološki Vestnik, (53). Pridobljeno od https://ojs.zrc-sazu.si/av/article/view/8400
Rubrike
Prazgodovinske dobe