Žarno grobišče Sumerje pri Gornji Bistrici (Črenšovci, SV Slovenija)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.16

Ključne besede:

Prekmurje, Sumerje pri Gornji Bistrici, pozna bronasta doba, kultura žarnih grobišč, ruška žarnogrobiščna skupina, žarno grobišče

Povzetek

V članku je predstavljeno grobišče Sumerje pri Gornji Bistrici, odkrito ob gradnji daljnovoda na trasi Cirkovce–Pince. Na izkopnem polju velikosti 40 × 40 m je bilo odkritih 80 žganih grobov. V pripravi je obširnejša monografija o grobišču, z nekaterimi analizami, ki še niso končane, zato je tu v celoti predstavljenih le nekaj izbranih grobov, dodana pa je tipološka opredelitev celotnega gradiva z osnovnimi podatki o grobišču. Uvrstimo ga lahko v čas mlajše in pozne kulture žarnih grobišč, v ruško žarnogrobiščno skupino (stopnje Ha B1 do Ha B3 po Müller-Karpejevi shemi). Ker se grobišče iz izkopnega polja širi na vse štiri strani, bi ga po velikosti domnevno lahko postavili ob bok velikim poznobronastodobnim grobiščem v Sloveniji, kot so Ruše, Pobrežje, Ljubljana, Dobova in Obrežje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Gojko Tica

Tica Sistem d.o.o.
Planina 45
SI-6232 Planina

PJP d.o.o.
Trga Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica

Teja Sagadin

PJP d.o.o.
Trga Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica 

Blaž Kumer

PJP d.o.o.
Trga Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica

Rok Bremec

PJP d.o.o.
Trga Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica

Primož Predan

PJP d.o.o.
Trga Alfonza Šarha 1
SI-2310 Slovenska Bistrica

Literatura

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini (Die neuen Urnengräberb aus Ruše und das Bestattungsritual in der Ruše-Gruppe der Urnenfelderkultur). – Arheološki vestnik 57, 97–162.

ČREŠNAR, M. 2010, New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia. A case study of Rogoza near Maribor. – Arheološki vestnik 61, 7–119.

DULAR, J. 2013, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27. https://doi.org/10.3986/9789612546038

DULAR, J., I. ŠAVEL, S. TECCO HVALA 2002, Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5. https://doi.org/10.3986/9789612544980

HORVAT-ŠAVEL. I. 1981, Rezultati sondiranj prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni. – Arheološki vestnik 32, 291–310.

KOPRIVNIK, V., B. TERŽAN 2021, Analiza sestavov grobnih pridatkov in družbena struktura / Analysis of the grave-good compositions and social structure. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2021, 279–297.

KRAMBERGER, B., M. ČREŠNAR 2021, Pobrežje v Mariboru – naselbina iz mlajše kulture žarnih grobišč / Pobrežje in Maribor – a settlement of the Late Urnfield Period. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2021, 55–107.

MASON, P., B. KRAMBERGER 2022, Obrežje. Prazgodovina. – Arheologija na avtocestah Slovenije 105/1. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/obrezje-prazgodovina

OLAS, L. 1989. Gornja Bistrica. – V: M. Javornik, D. Voglar, A. Dermastia (ur.) Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab), 293. – Ljubljana.

OROŽEN ADAMIČ, M., D. PERKO, D. KLADNIK 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. – Ljubljana.

PLESTENJAK, A. 2010, Gorice pri Turnišču. – Arheologija na avtocestah Slovenije 12. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/gorice-pri-turniscu

PLESTENJAK, A. 2014. 5, Turnišče. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40, 91–95.

SANKOVIČ, S. 2022, Tišina grobov. – Murska Sobota. ŠAVEL, I. 1994. Prazgodovinske naselbine v Pomurju. – Monumenta Pannonica.

ŠAVEL, I. 1996, Kulturni vplivi v prazgodovini v pokrajini ob Muri. – V: J. Balažič, L. Vándor (ur.), Ljudje ob Muri / Népek a Mura mentén / Völker an der Mur / Ljudi uz Muru. Zbornik referatov mednarodne znanstvene kon- ference v Lendavi, 10. – 12. maj 1995: 13–43. – Murska Sobota, Zalaegerszek.

ŠAVEL, I. 1997, O času, ki se mu pravi prazgodovina. – V: J. Balažic, B. Kerman (ur.), Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave, 13–22, – Murska Sobota.

TERŽAN, B. 1990, Starejša železna doba na Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria. – Katalogi in monografije 25.

TERŽAN, B. 2021. Gračič pod Brinjevo goro – nekropola kulture žarnih grobišč. III. Kronološki oris / Gračič below Brinjeva gora. III. Chronological outline. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2021, 299–328.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2021, Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji – Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three millennia ago – Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. – Katalogi in monografije 44.

VÁCZI, G. 2010, Keramik. – V: R. Kalicz-Schreiber, Ein Gräberfeld der Spätbronzezeit von Budapest-Békásmegyer, 244–264. – Budapest.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Tica, G., Sagadin, T., Kumer, B., Bremec, R., & Predan, P. (2024). Žarno grobišče Sumerje pri Gornji Bistrici (Črenšovci, SV Slovenija). Arheološki Vestnik, 75, 501–524. https://doi.org/10.3986/AV.75.16

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2022