Nova spoznanja o veliki semiurbani poznoantični utrjeni naselbini Sv. Pavel nad Vrtovinom

Avtorji

  • Slavko Ciglenečki

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.75.10

Ključne besede:

Slovenija, Sv. Pavel nad Vrtovinom, Vipavska dolina, pozna antika, zgodnjebizantinsko obdobje, utrjene višinske naselbine, terenski pregled, LiDAR

Povzetek

Utrjena višinska naselbina na Sv. Pavlu nad Vrtovinom je znana že vse od leta 1866, a je bila dolgo razumljena zgolj kot prazgodovinsko gradišče. Sondiranja v letu 1966 so potrdila obstoj poznoantične utrjene naselbine in nakazala gosto poselitev v njenem severnem delu. Lidarsko skeniranje površja, terenski obhodi in različni zračni posnetki so v zadnjem času razkrili poleg številnih manjših enoprostornih hiš na severni polovici platoja še veliko različno oblikovanih bivalnih zgradb na južni polovici. Predstavljen je pregled na najdišču vidnih obrambnih in bivalnih struktur ter pod naselbino stoječega vodnega stolpa. Pod sedanjo cerkvijo Sv. Pavla se nakazuje večja dvojna zgodnjekrščanska cerkev z dobro prepoznavnima prezbiterijema, enoladijska cerkev z narteksom in baptisterijem pa je vidna tudi na južni strani naselbine. Bivalna, sakralna in obrambna arhitektura kaže na veliko semiurbano naselbino z osrednjimi upravno-religioznimi funkcijami. V drugi polovici 5. in 6. st. se je vanjo zateklo romansko prebivalstvo Vipavske doline.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Slavko Ciglenečki

Švabičeva 7
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ANAMALI, S. 1993, Architettura e decorazione tardoantica in Albania. – Corso di cultura sull arte Ravenate e bizantina XL, 447–474.

BAÇE, A. 1976, Fortifications de la basse antiquite en Albanie. – Monumentet 11, 69–75.

BERBUČ, I. 1885, Školj sv. Pavla pod Čavnom. – Soča 39, 26. septembra 1885.

BERBUČ, I. 1887, Na školji Sv. Pavla v Vipavski dolini. – Ljubljanski zvon 7, 394– 397.

BIERBRAUER, V. 1987, Invillino-Ibligo in Friaul 1, Die römische Siedlung und das spätantik-frühmittelalterliche Castrum. – Münchner Beiträge zur Vor- u. Frühgeschi- chte 33, 1987.

BITENC, P., T. KNIFIC 2013–2014, Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini. – Goriški letnik 37–38 (2015), 151–166.

CHEVALIER, P. 1988, Les baptisteres paleochretiens de la province romaine de Dalmatie. – Diadora 10, 111–163.

CIGLENEČKI, S. 1979, Kastel, utrjeno naselje ali refugij? (Kastell, befestigte Siedlung oder Refugium?) – Arheološki vestnik 30, 459–472.

CIGLENEČKI, S. 1987, Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum. – Dela 1. Razreda SAZU 31.

CIGLENEČKI, S. 2000, Tinje nad Loko pri Žusmu: poznoantična in zgodnjesrednjeveška naselbina / Tinje oberhalb von Loka pri Žusmu: Spätantike und frühmittelalterliche Siedlung. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 4. https://doi.org/10.3986/9789610503279

CIGLENEČKI, S. 2006, Zur Chronologie frühchristlicher Gebäude in Slowenien. – V: R. Harreither (ur.), Frühes Christentum zwischen Rom und Konstantinopel, Studi di antichita cristiana 62. Archäologische Forschungen 14, 293–300.

CIGLENEČKI, S. 2016, Claustra Alpium Iuliarum, tractus Italiae circa Alpes and the defence of Italy in the final part of the Late Roman period. – Arheološki vestnik 67, 409–424.

CIGLENEČKI, S. 2021, Poznoantična semiurbana utrjena naselbina Sv. Pavel nad Vrtovinom – 55 let pozneje (Late Antique Fortified Semi-Urban Settlement Sv. Pavel above Vrtovin – 55 Years Later). − Goriški letnik 45, 193−214.

CIGLENEČKI, S. 2023, Between Ravenna and Constantinople. Rethinking Late Antique Settlement Patterns. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 46. https://doi.org/10.3986/9789610507369

CIGLENEČKI et al. 2011 = S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu: naselbinski ostanki in interpretacija = Late antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid: settlement remains and interpretation. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 23. https://doi.org/10.3986/9789612545840

CIGLENEČKI et al. 2020 = S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec 2020, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum. − Opera Instituti archaeologici Sloveniae 39. https://doi.org/10.3986/9789610502555

CLAUDE, D. 1969, Die Byzantinische Stadt im 6. Jahrhun- dert. – München.

CURK et al. 1986 = I. Curk, N. Osmuk, M. Slabe, D. Vuga 1986, Vzroki in posledice utrjevanja na posameznih točkah v Sloveniji v antičnem in postantičnem času (Die Ursachen und Folgen der Befestigungsarbeiten in der römischen Zeit Sloweniens). – Materijali 22, 170–175.

CURK et al. 1993 = I. Curk, S. Ciglenečki, D. Vuga 1993, Po poteh rimskih vojakov v Sloveniji / In the footsteps of Roman soldiers in Slovenia. – Ljubljana.

ĆURČIĆ, S. 2010, Architecture in the Balkans from Diocletian to Süleyman the Magnificent. – Yale.

DINCHEV, V. 1999, Classification of the Late Antique Cities in the Dioceses of Thracia and Dacia. – Archaeologia Bulgarica 3/3, 39–73.

DINCHEV, V. 2007, The Fortresses of Thrace and Dacia in the Early Byzantine Period. – V: A. G. Poulter (ur.) 2007, The Transition to Late Antiquity. On the Danube and Bey- ond, Proceedings of the British Academy 141, 479–546.

GASPARI et al. 2000 = A. Gaspari, M. Guštin, I. Lazar, B. Žbona Trkman 2000, Late Roman tool finds from Celje Gradišče at Zbelovska gora and Sv. Pavel above Vrtovin (Slovenia). – V: M. Feugère, M. Guštin (ur.), Monographies instrumentum 12, 187–203.

GLASER, F. 1997, Frühes Christentum im Alpenraum: Eine archäologische Entdeckungsreise. – Graz, Wien, Köln.

HAREJ, Z. 1988−89, Kozmac pri Gojačah - prazgodovinsko in poznorimsko gradišče. – Zbornik Goriškega muzeja 15–16, 3–6.

HIRSCHFELD, Y. 2001, Habitat. – V: W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar (ur.), Interpreting Late Antiquity. Essays on the Postclassical World, 258−271.

IVANIŠEVIĆ 2017, Caričin grad – Justiniana Prima – (ne)vidljiva teritorija grada (Caricin grad – Justiniana Prima – (In)visible Territory of a city). – V: S. Bakić (ur.), Održivi razvoj arheoloških lokaliteta, Konferencija 20–21. april 2017, Novi Bečej, 175–186.

JEREMIĆ, M. 1995, Balajnac, aglomeration protobyzantine, fortifiee (Region de Niš, Serbie du Sud). – Antiquité Tardive 3, 193–207.

KARO, Š. 2007, Ozemlje današnje Slovenije med avarskimi vojnami in madžarskimi vpadi v luči arheoloških najdb. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

KASTELIC, J. 1949, Poročilo arheološkega referata za leto 1949. – Varstvo spomenikov 2, 85–88.

KASTELIC, J. 1952−53, Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici. – Zgodovinski časopis 6–7, 1952−53, 89–109.

KIRILOV, Ch. 2006, Die Reduktion der ummauerten Stadtfläche und die Frage nach dem Verfall der antiken Stadt. – Archaeologia Bulgarica 10, 55–104.

KNIFIC, T. 1994, Vranje near Sevnica. A Late Roman Settlement in the Light of Certain Pottery Finds. – Arheološki vestnik 45, 211–237.

KNIFIC, T. 2004, Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku (Al punto d‘incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell‘Alto Medio Evo). – Goriški letnik 29 (2002), 5–30.

KNIFIC, T., D. SVOLJŠAK 1991, Slovenska dediščina Arheološka najdišča. – Ljubljana.

KOKALJ, Ž., M. SOMRAK 2019, Why Not a Single Image? Combining Visualizations to Facilitate Fieldwork and On-Screen Mapping. – Remote Sensing 11/7, 747. https://doi.org/10.3390/rs11070747

KOS, P. 1988, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien I, II. – Ljubljana, Berlin.

KOS, P. 2011, Novčne najdbe / Coin Finds. – V: Z. Modrijan, T. Milavec 2011, 221–238.

KOS, P., A. ŠEMROV 1995, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien III. – Berlin.

LIEBESCHUETZ, J. H. W. G. 2001, The Decline and Fall of the Roman City. – Oxford.

MIKULČIĆ, I. 2002, Spätantike und frühbyzantinische Befestigungen in Nordmakedonien. Städte, Vici, Refugien, Kastelle. – Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 54.

MILAVEC, T. 2011, Steklene najdbe / Glass Finds. – V: Z. Modrijan, T. Milavec 2011, 83–119.

MILAVEC, T. 2018, The elusive early medieval glass: remarks on vessels from the Nin – Ždrijac cemetery, Croatia. – Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 35, 239–250.

MILAVEC, T. 2020, Early Medieval Finds and Contexts from the Hilltop Settlement of Tonovcov grad near Kobarid. – V: M. Diersenberger, S. Eochert, K. Winckler (ur.), Der Ostalpenraum im Frühmittelalter. Herrschaftsstrukturen, Raumorganisation und archäologisch-historischer Vergleich. – Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse 511. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 23, 177–184.

MILINKOVIĆ, M. 2007, Stadt oder “Stadt”: Frühbyzantinische Siedlungsstrukturen im nördlichen Illyricum. – V: J. Henning (ur.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium 2. Byzantium, Pliska, and the Balkans, 159–191.

MILINKOVIĆ, M. 2015, Ranovizantijska naselja u Srbiji i njenom okruđenju (Frühbyzantinische Siedlungen in Serbien und Umgebung). – Beograd.

MODRIJAN, Z. 2011, Keramika. – V: Z. Modrijan, T. Milavec 2011, 121–219.

MODRIJAN, Z. 2018, Early Christianity in Slovenia an Overview and some new data. – V: W. Spickermann (ur.), Frühes Christentum im Ostalpenraum. – Keryx 5, 157–171.

MODRIJAN, Z. 2020, Cerkev na Korinjskem hribu in poznoantična cerkvena arhitektura v Vzhodnih Alpah, Dalmaciji in na severnem Balkan / The church at Ko- rinjski hrib and late antique church architecture in the eastern Alps, Dalmatia, and the northern Balkans – V: Ciglenečki et al. 2020, 191–218.

MODRIJAN, Z., T. MILAVEC 2011, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Koba- rid. Finds. – Opera Instituti Archeologici Sloveniae 24. https://doi.org/10.3986/9789612545871

NOVICE 1866, Popis starega grada pod sv. Pavlom, in pa prošnja, naj pove, kdor o njem kaj več ve. – V: Novice 39, 26. 9. 1866

OKRŠLAR, Š. 2015, “Vodni stolp” pri Sv. Pavlu nad Vrtovinom. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (unpublished / neobjavljeno). https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=107276&lang=slv

OSMUK, N. 1977, Sv. Pavel nad Vrtovinom. – Varstvo spomenikov 21, 272–273.

OSMUK, N. 1979, Vrtovin. – Varstvo spomenikov 22, 317–318. OSMUK, N. 1982, Konservacija rimskega vodnega stolpa Sv. Pavel pri Vrtovinu. – Varstvo spomenikov 24, 31–41.

PAHIČ, S. 1980, Prvi podatki o grobi hišni lončenini z Brinjeve gore (Vorbericht über die grobe Hauskeramik von Brinjeva gora). – Arheološki vestnik 31, 89–132.

PETRU, P. 1969, Najnovija istraživanja Julijskih Alpa. – Osječki zbornik 12, 5–24.

PETRU, P. 1972, Novejše arheološke raziskave Claustra Alpium Iuliarum in kasnoantičnih utrdb v Sloveniji (Recenti ricerche archeologice delle Claustra Alpium Iuliarum e delle fortificazioni tardo antiche in Slovenia). – Arheološki vestnik 23, 343–366.

PETRU, P. 1978, Poznoantična poselitev Slovenije (Late Roman settlement in Slovenia). – Arheološki vestnik 29, 359–367.

PETRU, S. 1975, Vrtovin. – V: Arheološka najdišča Slovenije, 124. – Ljubljana.

PRINGLE, D. 1981, The Defence of Byzantine Africa from Justinian to the Arab Conquest. An account of the military history and archaeology of the African provinces in the sixth and seventh centuries. – BAR, International Series 99.

PRÖTTEL, Ph. M. 1996, Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. –7. Jahrhunderts n. Chr. im oberen Adriaraum und in Slowenien. – Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2.

RUTAR, S. 1885, Gradišče pri sv. Pavlu nad Gojačami. – Soča 52, 24. decembra 1885.

RUTAR, S. 1886, Ruine St. Paul im Wippacher Thale. – Mittheilungen der K. K. Central- Commission 12, 81–82.

SAGADIN, M. 2008, Od Karnija do Kranja. – Doktorska disertacija / Phd Thessis, Oddelek za arheologijo, Fi- lozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

SAGADIN, M. 2020, Carnium – Kranj. – V: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman Settlements in Slovenia. – Opera Instituti Arcaeologici Sloveniae 40, 201–212. https://doi.org/10.3986/9789610502586

SARADI, H. 2006, The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images and Historical Reality. – Athens.

SLABE, M. 1978, Govorica arheoloških ostalin o času selitve ljudstev na Slovenskem (Report on archaeological remains from the period of the migration of peoples on Slovene territory). – Arheološki vestnik 29, 379–391.

SLABE, M. 1989, O naselbinski strukturi ob zatonu antike na slovenskem (5.–6. stol.). – Lychnid 7, 213–217.

SLAPŠAK, B. 1999, Slovenski Kras v poznejši prazgodovini in rimski dobi. – V: Kras. Pokrajina, življenje, ljudje, 145–163. – Ljubljana.

SVOLJŠAK, D. 1966a, Sv. Pavel nad Vrtovinom. – Varstvo spomenikov 11 (1967), 129.

SVOLJŠAK, D. 1966b, Vrtovin, Sv. Pavle – kasnoantičko naselje i srednjevekovni grobovi. – Arheološki pregled 8, 151–152.

SVOLJŠAK, D. 1966c, Arheološka podoba gradišča pri Sv. Pavlu nad Planino. – Goriška srečanja 1, 46–49.

SVOLJŠAK, D. 1968, Zgodnjeantična plast na Sv. Pavlu (Une couche de la haute antiquité à Sv. Pavel). – Arheološki vestnik 19, 427–431.

SVOLJŠAK, D. 1985, Sv. Pavel nad Vrtovinom. Rezultati sondiranj leta 1966 (Sv. Pavel über Vrtovin. Ergebnisse der Sondierungen im J. 1966). – Arheološki vestnik 36, 195–236.

SVOLJŠAK, D. 1989, Posočje v bronasti dobi (Das Sočagebiet in der Bronzezeit). – Arheološki vestnik 39–40, 367–386.

SVOLJŠAK, D., T. KNIFIC 1976, Vipavska dolina. – Situla 17.

ŠEMROV, A. 1998, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien IV. – Berlin.

ŠEMROV, A. 2004, Die Fundmünzen der römischen Zeit in Slowenien V. – Mainz am Rhein.

ŠTEKAR, S. 1960a, Lozarji, Nova Gorica. – Varstvo spomenikov 7 (1958–1959), 331–332.

ŠTEKAR, S. 1960b, Lozarji, Nova Gorica. – Varstvo spomenikov 7 (1958–1959), 344–345.

ŠVAJNCER, J. J. 2016, Vojni muzej Logatec – zakladi zgodovine. – Logatec.

TORBATOV, S. 2000 Kasnoantičnijat grad Zaldapa (The Late Antique City of Zaldapa). – Sofia.

ULBERT , T. 1975, Der kirchliche Baukomplex auf dem Hügel von Vranje. – V: P. Petru, T. Ulbert, Vranje pri Sevnici. Starokrščanske cerkve na Ajdovskem gradcu. Katalogi in monografije 12, 21–77.

ULBERT, T. 1993, Resafa – Sergiupolis. Archäologische Forschungen in der nordsyrischen Pilgerstadt. – V: E. M. Ruprechtsberger (ur.), Syrien. Von den Aposteln zu den Kalifen, Linzer archäologische Forschungen 21, 112–127.

VALIČ, A. 1981, Ajdna nad Potoki. – Varstvo spomenikov 23, 266–269.

ŽERJAL, T., V. TRATNIK 2020, Fluvio Frigido, Castra – Aj- dovščina. – V: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman Settlements in Slovenia. – Opera Instituti Arcaeologici Sloveniae 40, 9–46. https://doi.org/10.3986/9789610502586

Prenosi

Objavljeno

2024-06-14

Kako citirati

Ciglenečki S. (2024). Nova spoznanja o veliki semiurbani poznoantični utrjeni naselbini Sv. Pavel nad Vrtovinom. Arheološki Vestnik, 75, 287–321. https://doi.org/10.3986/AV.75.10

Številka

Rubrike

Pozna antika in zgodnji srednji vek