Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe

Avtorji

  • Matic Zupan
  • Tomaž Fabec
  • Boštjan Laharnar

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.18

Ključne besede:

Lukovica pri Domžalah, Kopa in Reber nad Kompoljami, starejša železna doba, gradišče, grobišče

Povzetek

Na grebenasti vzpetini Reber nad vasjo Kompolje, vzhodno od Lukovice pri Domžalah, ležijo ostaline manjšega utrjenega naselja oz. gradišča. Odkritja s sondiranja leta 1879 datirajo gradišče v starejšo železno dobo. Greben Reber se na vzhodu konča z nekoliko višjo vzpetino, imenovano Kopa. Leta 2019 so na kolovozu, ki vodi po južnem pobočju Kope in Rebri, našli predmete iz starejše železne dobe. Na območju odkritja najdb so sledile arheološke raziskave Centra za preventivno arheologijo (2019) in Narodnega muzeja Slovenije (2021). Ugotovili smo, da najdbe izvirajo iz enega ali več skeletnih grobov. Razen dela zasutja grobne jame s keramičnim loncem in železnim nožem so bili pokopi uničeni, najdbe razmetane po nasutjih kolovoza, prav tako človeške kosti, ki so pripadale najmanj dvema osebama. Vse kaže, da so grob ali grobove razkopali ob gradnji kolovoza, morda že leta 1819, ko so najverjetneje prav tukaj našli bronasto negovsko čelado.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Matic Zupan

Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20
SI-1000 Ljubljana

Tomaž Fabec

Zavod za varstvo kulturne dediščine
Center za preventivno arheologijo
Poljanska 40
SI-1000 Ljubljana

Boštjan Laharnar

Narodni muzej Slovenije
Prešernova cesta 20
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ANSL 1975, Arheološka najdišča Slovenije. – Ljubljana. BINDING, U. 1993, Studien zu den figürlichen Fibeln der Frühlatènezeit. – Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 16.

BOŽIČ, D. 2018, Grave 20 in Tumulus IV: Hallstatt-period burial of a woman at Znančeve njive in Novo mesto / Halštatski ženski grob 20 iz gomile IV na Znančevih njivah v Novem mestu. – Arheološki vestnik 69, 179–207.

BOŽIČ et al. 2020 = D. Božič, A. Gaspari, D. Pirkmajer 2020, Poznohalštatska grobova s Kovka nad Hrastnikom v Zasavju (Late Hallstatt burials from Kovk above Hrastnik, in the Zasavje region, central Slovenia). – Arheološki vestnik 71, 499–527. (DOI: 10.3986/AV.71.18)

DESCHMANN, C. 1879, Die Würdigung Krains in prähistorischer Beziehung. – Laibacher Tagblatt 10. 9. 1879, 3.

DESCHMANN, K. 1888, Führer durch das Krainsche Landes-Museum Rudulfinum in Laibach. – Laibach.

DULAR, J. 1978, Podzemelj. – Katalogi in monografije 16.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji (Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien). – Dela 1. razreda SAZU 23, Ljubljana.

DULAR, J. 2003, Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. (DOI: 10.3986/9789610502944)

DULAR, J. 2021, Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/1. (DOI: 10.3986/9789610505105) EGG, M. 1986, Italische Helme. Studien zur den ältereisenze- itlichen Helmen Italiens und der Aplen. – Monographien Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte 11.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – V: Z. Verstovšek (ur.), Kamniški zbornik 10, 89–134.

GABROVEC, S. 1966, Zagorje v prazgodovini (Zagorje in der Vorgeschichte). – Arheološki vestnik 17, 19–49.

GABROVEC, S. 1987, Dolenjska grupa. – V: S. Gabrovec (ur.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, Željezno doba, 29–119, Sarajevo.

GRAHEK, L. 2016, Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32. (DOI: 10.3986/9789612549244)

HENCKEN, H. O. 1978, The Iron Age Cemetery of Mag- dalenska gora in Slovenia. – Mecklenburg Collection 2, Bulletin / American School of Prehistoric Research 32, Cambridge.

HOCHSTETTER, F. von 1879, Prähistorische Ansiedelungen und Begräbnissstätten in Niederösterreich und in Krain. – Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1, Abtheilung 80, 542–556.

HOHENWART, F. 1832, F. Hohenwart, Landes-Museum in Laibach. – Illyrisches Blatt 11. 2, 23–24.

KNEZ, T. 1986, Novo mesto 1, Halštatski grobovi / Hallstat- tzeitliche Gräber. – Carniola Archaeologica 1.

KRIŽ et al. 2009 = B. Križ, P. Stipančić, A. Škedelj Petrič 2009, Arheološka podoba Dolenjske. Katalog stalne arheološke razstave Dolenjskega muzeja Novo mesto / The archaeological image of Dolenjska. Catalogue of the permanent archaeological exhibition at the Dolenjski muzej Novo mesto. – Novo mesto.

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age stories from the crossroads. – Ljubljana.

PAVLIN, P., J. DULAR 2007, Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju (Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills). – Arheološki vestnik 58, 65–120.

PAVLIN, P., TURK, P. 2014, Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. – Arheološki vestnik 65, 35–78.

STARE, F. 1955, Vače. – Arheološki katalogi Slovenije 1. STARE, V. 1973, Gomile pod Koriti na Dolenjskem / Hügelgräber bei Korita in Dolenjsko (Unterkrain). – Arheološki vestnik 24 (1975), 744–779.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Magdalenska gora. Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. (DOI: 10.3986/9789612546007)

TECCO HVALA, S. 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36. (DOI: 10.3986/9789610503750)

TECCO HVALA et al. 2004 = S. Tecco Hvala, J. Dular, E. Kocuvan 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1976, Certoška fibula (Die Certosafibel). – Arheološki vestnik 27, 317–443.

TERŽAN, B. 2015, Zgodnje latenske prvine v poznem obdobju halštatske kulture na območju Slovenije – kazalci “diplomatskih stikov” v 5.–4. stol. pr. Kr.?. – V: P. Štih, B. Teržan, S. Splichal (ur.), Razprave 1. razreda 31, Zbornik ob stoletnici akademika Antona Vratuše, 59–87.

ŽELEZNIKAR et al. 2022 = J. Železnikar, M. Zupan, B. Laharnar, B. Križ, P. Stipančić 2022, Skrivnostne poti negovskih čelad: Halštatski knezi med Kamnikom in Novim mestom. – Kamnik.

FABEC et al. 2019 = T. Fabec, B. Laharnar, D. Božič, F. Cavalli 2019, Poročilo o izvedenih arheoloških raziskavah na območju odkritja arheoloških najdb parcele št. 176/3 (del), 177 (del), 178 (del) in 757/9 (del), vse k.o. Koreno. (Neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS CPA)

ZUPAN, M., B. LAHARNAR 2022, Kopa nad Kompoljami 2021. (Neobjavljeno poročilo, hrani ZVKDS)

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Zupan, M., Fabec, T., & Laharnar, B. (2023). Kopa nad Kompoljami pri Lukovici: gradišče in grobišče iz starejše železne dobe. Arheološki Vestnik, 74, 505–530. https://doi.org/10.3986/AV.74.18

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021