Biritualna nekropola iz starejše železne dobe v Mengšu

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.74.17

Ključne besede:

Mengeš, starejša železna doba, gorenjsko-ljubljanska halštatska skupina, biritualnost, skeletni pokop, žgani pokop, pokop kobile, radiokarbonske (14C) analize

Povzetek

Mengeš je s številnimi grobišči in utrjeno naselbino na Gobavici ter poselitvenim arealom neposredno ob vznožju gradišča eno pomembnejših najdišč gorenjsko-ljubljanske halštatske skupine. V članku so predstavljeni rezultati arheoloških izkopavanj iz leta 2003 na grobišču Zavrti, kjer so bili odkriti skeletni in žgani grob ter pokop kobile iz mlajšehalštatskega obdobja. Arheološka datacija je bila potrjena z radiokarbonsko analizo. Gre za izjemno odkritje, saj pokop celega konja v okviru pogrebnega obreda in kulta do zdaj iz gorenjsko-ljubljanske skupine še ni bil znan, prav tako je na Gorenjskem v tem času izjemen skeletni pokop. Analiza vseh skeletnih grobov iz starejše železne dobe iz Mengša je pokazala, da se je inhumacija pojavila že od konca 9./8. st. pr. n. št., tak način pokopa se je ohranil tudi v mlajšehalštatski čas. Nova odkritja potrjujejo, da je bil Mengeš v starejši železni dobi na meji interesnih območij posameznih skupnosti, še posebej svetolucijske in dolenjske halštatske skupine.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Brina Škvor Jernejčič

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Gregor Štibernik

Za gasilskim domom 6a
SI-1290 Grosuplje

Luka Gruškovnjak

Filozofska fakulteta UL
Oddelek za arheologijo
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40
SI-1000 Ljubljana

 

Literatura

CAPUIS, L., A. M. CHIECO BIANCHI 2006, Este 2. La necropoli di Villa Benvenuti. – Monumenti antichi 65, Serie monografica 7, Roma.

CHIECO BIANCHI, A. M., L. CALZAVARA CAPUIS 1985, Este 1. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi e Casa Altonsi. – Monumenti antichi 51, Serie monografica 2, Roma.

ČREŠNAR, M., M. VINAZZA (ur.) 2018, Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. – Ljubljana.

DROLC, T. 2022, V občini Mengeš so našli najstarejše drsalke v Sloveniji. – Mengešan 29/7, 8–12.

DULAR, J. 1982, Halštatska keramika v Sloveniji. Prispevek k proučevanju halštatske grobne keramike in lončarstva na Dolenjskem / Die Grabkeramik der älteren Eisenzeit in Slowenien. – Dela 1. razreda SAZU 23/12.

DULAR, J. 2021, Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. – E-Monographiae Instituti archaeologici Sloveniae 10/1, Ljubljana. (DOI: 10.3986/9789610505105)

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12, Ljubljana. (DOI: 10.3986/9789612545239)

DULAR, J., S. TECCO HVALA (ur.) 2018, Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34. (DOI: 10.3986/9789610501091)

EGG, M. 1979, Einige Fragmente eines zentralalpinen Negauer Helmes aus Laibach (Ljubljana). – Archäologisches Korrespondenzblatt 9, 199–202.

GABROVEC, S. 1954, Arheološka podoba Mengša. Prazgodovinska doba. – V: Mengeški zbornik 1 (1154–1954), 7–13. – Mengeš.

GABROVEC, S. 1956, Ilirska gomila v Volčjih Njivah (The Illyrian tumulus at Volčje Njive). – Arheološki vestnik 7, 62–130.

GABROVEC, S. 1960a, Prazgodovinski Bled (The Prehistoy of Bled). – Dela 1. razreda SAZU 12/8.

GABROVEC, S. 1960b, Mesto Kranja v prazgodovini slovenskega ozemlja (La position de Kranj dans la préhistoire du territoire Slovène). – V: 900 let Kranja. Spominski zbornik, 11–30. – Kranj.

GABROVEC, S. 1965, Kamniško ozemlje v prazgodovini. – Kamniški zbornik 10, 89–134. – Kamnik.

GABROVEC, S. 1966, Zagorje v prazgodovini (Zagorje in der Vorgeschichte). – Arheološki vestnik 17, 19–49.

GABROVEC, S. 1970, Dvozankaste ločne fibule. Doprinos k problematiki začetka železne dobe na Balkanu in v jugovzhodnih Alpah (Die zweischleifige Bogenfibeln. Ein Beitrag zum Beginn der Hallstattzeit am Balkan und in den Südostalpen). – Godišnjak 8, Centar za balkanološka ispitivanja 6, 5–67.

GABROVEC, S. 1974, Halštatske nekropole v Bohinju (Die Hallstattnekropolen in Bohinj). – Arheološki vestnik 25, 287–318.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapadnom Panonijom (Uvod, Dolenjska grupa, Svetolucijska grupa, Notranjska grupa, Ljubljanska grupa). – V: Praistorija jugoslavenskih zemalja 5, 25–182. – Sarajevo.

GABROVEC, S. 1999, 50 Jahre Ärchaologie der älteren Eisenzeit in Slowenien / 50 let arheologije starejše železne dobe v Sloveniji. – Arheološki vestnik 50, 145–188.

GRAHEK, L. 2018, Prispevek k poznavanju Selške doline v (starejši) železni dobi (A contribution to the study of the valley of the Selška dolina in the (Early) Iron Age). – V: M. Črešnar, M. Vinazza (ur.) 2018, 263–274.

GRUŠKOVNJAK, L. 2016, Grobovi z živalskimi kostmi v času starejše železne dobe v Sloveniji. – Diplomska naloga / Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Fi- lozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

GRUŠKOVNJAK et al. 2018 = L. Gruškovnjak, M. Omahen, B. Toškan 2018, Ostanki prazgodovinskega grobišča z Novega trga v Ljubljani (Prehistoric funerary remains from Novi trg in Ljubljana). – V: M. Črešnar, M. Vi- nazza (ur.), Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, 227–261. – Ljubljana.

HENCKEN, H. 1978, The Iron Age Cemetery of Magdalenska gora in Slovenia. – Mecklenburg Collection Part 2, American School of Prehistoric Research, Bulletin 32.

KRUH, A. 2014, Kobarid. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 615–627.

MARCHESETTI, C. 1893, Scavi nella necropoli di S. Lucia presso Tolmino (1885–1892). – Bollettino della Società Adriatica in scienze naturali in Trieste 15, 3–334.

METERC, J. 2000, Prihod prednikov. – V: J. Dežman (ur.), Med Jelovico in Karavankami. Radovljiški zbornik 2000, 67–79. – Radovljica.

MÜLLNER, A. 1898, Prähistorische Stahl von Mannsburg. – Argo 6, 56.

PAVLIN, P., P. TURK 2014, Starejšeželeznodobna depoja z Gobavice nad Mengšem / Two Early Iron Age hoards from Gobavica above Mengeš. – Arheološki vestnik 65, 35–78.

PUŠ, I. 1971, Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani. Izkopavanja v letih 1964–1965 / Nekropole der Urnenfelderkultur im Hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana. Ausgrabungen in den Jahren 1964–1965. – Razprave 1. razreda SAZU 7/1.

PUŠ, I. 1982, Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani / Das vorgeschichtliche Urnengräberfeld in Ljubljana. – Razprave 1. razreda SAZU XIII/2.

SAGADIN, M. 1989, Mengeš – Gobavica. – Varstvo spo- menikov 31, 228–230.

SAGADIN, M. 1994–1995a, Mengeš – osnovna šola. – Varstvo spomenikov 36, 172–173.

SAGADIN, M. 1994–1995b, Gradišče pri Lukovici. – Varstvo spomenikov, Poročila 36, 148.

SAGADIN, M. 1995, Mengeš v antiki / Mengeš in the Roman Period. – Arheološki vestnik 46, 217–245.

SAGADIN, M. 1999, Rimsko obdobje. – V: J. Železnikar (ur.) 1999a, 39–46.

SAGADIN, M. 2004, Arheološka preteklost občine Lukovica. – V: P. Stanko, F. M. Dolinar, G. Kocijan, A. Kos, M. Kotnik, S. Stopar (ur.), Zbornik Občine Lukovica 2004: ob 700-letnici prve pisne omembe Šentvida in Lukovice, 41–50. – Ljubljana, Lukovica.

SAGADIN, M. 2006, Mengeš – poznoantično grobišče na Zavrteh. – Varstvo spomenikov. Poročila 39/41, 101.

SAGADIN, M. 2020, Mengeš. – V: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 36, 187–200. (DOI: 10.3986/9789610503750)

SPITZER, G. 1973, Ein hallstattzeitlicher Tumulus von Dragatuš (Halštatska gomila iz Dragatuša). – Arheološki vestnik 24 (1975), 780–830.

STARE, F. 1954a, Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani (Illyrische Funde aus der Eisenzeit in Ljubljana). – Dela 1. razreda SAZU 9/7.

STARE F. 1954b, Dva ilirska grobova iz Kranja. – Arheološki vestnik 5/1, 112–122.

STRAŽAR, S. 1993, Mengeš in Trzin skozi čas. – Mengeš, Trzin. SVOLJŠAK, D., B. ŽBONA TRKMAN 1985, Načini pokopa

v prazgodovini Posočja. – V: N. Tasić (ur.), Sahranjivanje pokojnika sa aspekta ekonomskih i društvenih kretanja u praistoriji i antici / Enterrement des défunts de l’aspect des mouvements sociaux et économiques dans la préhistoire et l’antiquité, Materiali XX, 87–89.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2011, Starejšeželeznodobno grobišče Veliki Nerajec pri Dragatušu v Beli krajini (The Early Iron Age cemetery of Veliki Nerajec near Dragatuš in Bela krajina). – Arheološki vestnik 62, 165–230.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2014, Žarna nekropola v Ljubljani in preobrazba ljubljanske skupine na prehodu iz bronaste v železno dobo. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017a, Grobovi iz starejšega halštatskega obdobja na Molniku / Graves from the Early Hallstatt period at Molnik. – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2017, 89–108, 140–153.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2017b, Starejšeželeznodobne gomile na Gorenjskem. Žgani grobovi pri Vili Prah in na Koroški cesti v Kranju / Early Iron Age tumuli in the Gorenjska region. Cremation burials at Vila Prah and Koroška cesta in Kranj. – Arheološki vestnik 68, 117–196.

ŠTIBERNIK, G. (ur.) 2003, Depoja z gradišča Gobavica nad Mengšem in drugi depoji starejše železne dobe. Katalog razstave. – Mengeš.

ŠTIBERNIK, G. 2006a, Mengeš – arheološko območje Gobavica. – Varstvo spomenikov. Poročila 39/41, 98–99.

ŠTIBERNIK, G. 2006b, Mengeš – grobišče na Zadružniški ulici. – Varstvo spomenikov. Poročila 39/41, 99–100.

ŠTIBERNIK, G. 2006c, Mengeš – arheološko najdišče Zavrti. – Varstvo spomenikov. Poročila 39–41, 101–102.

TECCO HVALA, S. 2007, Women from Magdalenska gora. – V: M. Blečič, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (ur.) 2007, Scripta Prae- historica in Honorem Biba Teržan, Situla 44, 477–490.

TECCO HVALA, S. 2012, Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Magdalenska gora. Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. (DOI: 10.3986/9789612546007)

TECCO HVALA, S. 2014, Kačaste fibule z območja Slovenije / Serpentine fibulae from Slovenia. – Arheološki vestnik 65, 123–186.

TECCO HVALA, S. (ur.) 2017, Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The iron age site at Molnik near Ljublja- na. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 36. (DOI: 10.3986/9789610503750)

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004, Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitli- che Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 2022, Svetolucijska halštatska kulturna skupi- na. Uvodnik in kratek oris / The Sveta Lucija Hallstatt cultural group. An introduction and brief outline. – Arheološki vestnik 73, 347–396. (DOI: 10.3986/AV.73.10)

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR (ur.) 2014a, Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia. – Katalogi in monografije 40.

TERŽAN, B., M. ČREŠNAR 2014b, Poskus absolutnega datiranja starejše železne dobe na Slovenskem / Attempt at an absolute dating of the Early Iron Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.) 2014a, 703–724.

TERŽAN, B., N. TRAMPUŽ 1973, Prispevek h kronologiji svetolucijske skupine (Contributo alla cronologia del gruppo preistorico di Santa Lucia). – Arheološki vestnik 24, 416–456.

TERŽAN, B., F. LO SCHIAVO, N. TRAMPUŽ-OREL 1984–1985, Most na Soči (S. Lucia) 1–2. Szombathyjeva izkopavanja / Die Ausgrabungen von J. Szombathy. – Katalogi in monografije 23/1–2.

TOŠKAN, B. 2017, Sežgani konjski ostanki v grobu 6 gomile 17 z Grmade na Molniku / Burnt horse remains in Grave 6, Tumulus 17, from Grmada at Molnik. – V: S. Tecco Hvala (ur.) 2017, 187–203.

TOŠKAN, B. 2018, Ritual burials of animals in th south- -eastern Alpine region from Prehistory to the Middle Ages. – Quaderni Friuliani di Archeologia XXVIII/1, 55–71.

TOŠKAN, B. 2020, Živalski ostanki železnodobnega grobišča Most na Soči: ledini Pucarjev rob in Repelc / Archaeozoological evidence from the Iron Age cemetery at Most na Soči: the Pucarjev rob and Repelc sites. – V: M. Mlinar 2020, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, 191–242. (DOI: 10.3986/9789610504887)

TURK, P. 1999, Starejša železna doba – halštatsko obdobje. – V: J. Železnikar (ur.) 1999a, 31–37.

URLEB, M. 1974, Križna gora pri Ložu. Halštatska nekropola / Hallstattzeitliches Gräberfeld Križna gora. – Katalogi in monografije 11.

VALIČ A. 1988, Črnivec, Brezje. – Varstvo spomenikov 30, 213. VOJAKOVIĆ, P. 2013, Prazgodovinska Emona: novo odkrita naselbina na Prulah in njeno mesto v času in prostoru. – Doktorska disertacija / PhD thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (neobjavljeno / unpublished).

ZAGHETTO, L. 2017, I cavalli del sole. Il sacrificio del cavallo nel contesto indoeuropeo. Nuove evidenze archeologiche e iconografiche dall’areale alto-adriatico. – V: V. Mariotti, D. Neri, P. Pancaldi (ur.), Uomini e Dei. Forme di religiosità tra Archeologia, Antropologia, Storia e Folklore 1, 71–129. – Bologna.

ZUPANČIČ, M. 1979, Arheološki najdišči Trojane in Mengeš. – V: Zbornik Občine Domžale, 15–22. – Domžale.

ŽELEZNIKAR, J. 1999a (ur.), Poselitvena podoba Mengša in okolice. Od prazgodovine do srednjega veka. – Mengeš.

ŽELEZNIKAR, J. 1999b, Mlajša železna doba – latensko obdobje. – V: J. Železnikar (ur.) 1999a, 37–39.

ŽELEZNIKAR, J. 1999c, Katalog razstavljenega gradiva. – V: J. Železnikar (ur.) 1999a, 52–74.

OLIĆ, S. 2010, Poročilo o zaščitnem arheološkem izkopavanju na arheološkem najdišču Mali Mengeš 1, Mali Mengeš 2 in Mrzlo polje pri Mengšu. – Hrani: arhiv ZVKDS OE Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

2023-07-14

Kako citirati

Škvor Jernejčič B., Štibernik G., & Gruškovnjak L. (2023). Biritualna nekropola iz starejše železne dobe v Mengšu. Arheološki Vestnik, 74, 483–503. https://doi.org/10.3986/AV.74.17

Številka

Rubrike

Gabrovčev dan 2021