Bioarheološke raziskave rimskodobnega grobišča Marof na Igu: antropologija, arheozoologija, arheobotanika

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/AV.73.08

Ključne besede:

Slovenija, Ig, Marof, rimska doba, grobišče, antropologija, arheozoologija, arheobotanika

Povzetek

V prispevku so objavljeni rezultati bioarheoloških (tj. antropoloških, arheozooloških in arheobotaničnih) raziskav grobišča Marof na Igu, kjer je bilo odkritih 28 grobov iz časa od druge polovice 1. st. do konca 3. oziroma začetka 4. st. Izsledki ponujajo vpogled v nekatere populacijske parametre in v pogrebne običaje antičnih Ižancev. Antropološka analiza je postregla z ugotovitvami o starostni in spolni strukturi pokojnikov, pa tudi o načinu sežiganja trupel. Analiza živalskih ostankov je pokazala domnevne primere obredno žrtvovanih in/ali pridanih (delov) živali, tako v smislu grobne popotnice/grobnega pridatka kot morda tudi stavbne daritve. Rezultati arheobotanične študije nedvoumnih sledi obrednih praks niso pokazali (razen morda prisotnosti ostankov fig), so pa ponudili vpogled v nabor tedanjih gojenih rastlin in v naravno rastje v okolici najdišča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Borut Toškan

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Mateja Kovač

Gosposka ulica 17
SI-3000 Celje

Tjaša Tolar

Znanstvenoraziskovalni center SAZU
Inštitut za arheologijo
Novi trg 2
SI-1000 Ljubljana

Literatura

ANDERBERG, A.-L. 1994, Atlas of seeds and small fruits of Northwest-European plant species with morphological descriptions 4. Resedaceae - Umbelliferae. − Uddevalla.

ANDRIČ, M., T. TOLAR, B. TOŠKAN 2016, Okoljska ar- heologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija. – Ljubljana.

ARMITAGE, P., H. CHAPMAN 1979. Roman mules. – The London Archaeologist 3, 339–346, 359.

BAKELS, C., S. JACOMET 2003, Access to luxury foods in Central Europe during the Roman period: the archaeo- botanical evidence. – World Archaeology 34/3, 542–557.

BARTOSIEWICZ, L., Zs. E. KOVÁCS, B. FARKAS 2013, Pass the Skeleton Key... Animals in a Copper Age inhumation burial from Pusztataskony-Ledence I, Hun- gary. – V: E. Starnini (ur.), Unconformist Archaeology. Papers in honour of Paolo Biagi, BAR. International Series 2528, 77–88.

BEIKE, M. 2012, Die Geschichte der Kormoranfischerei in Europa. – Vogelwelt 133, 1–21.

BERGGREN, G. 1969, Atlas of Seeds and small fruits of Nortwest-European plant species (Sweden, Norway, Denmark, East Fennoscandia and Iceland) with morpho- logical descriptions 2. Cyperaceae. − Stockholm.

BERGGREN, G. 1981, Atlas of Seeds and small fruits of Nor- twest-European plant species (Sweden, Norway, Denmark, East Fennoscandia and Iceland) with morphological descriptions 3. Saliacaceae - Cruciferae. − Stockholm.

BINZ, A., C. HEITZ 1990, Schul- und Exkursionsflore für die Schweiz, mit Berücksichtigung angrenzender Gebiete. − Basel.

BOESSNECK, J., H.-H. MÜLLER, M. TEICHERT 1964, Osteologische Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf (Ovis aries Linné) und Ziege (Capra hircus Linné). – Kühn-Archiv 78, 1–129.

BÖKÖNYI, S. 1984, Animal husbandry and hunting in Tác-Gorsium. The vertebrate fauna of a Roman town in Pannonia. – Budapest.

BÖKÖNYI, S. 1994, Analiza živalskih kosti / Die Tierknochenfunde. – V: S. Gabrovec, Stična 1. Naselbinska izkopavanja / Stična 1. Siedlungsausgrabungen, Katalogi in monografije 28, 190–213.

BOSCHIN, F. 2013, Živalski ostanki. – V: T. Fabec, T. Žerjal (ur.), Odstrta Bukovica. Življenje ob cesti Akvileja – Emona v rimskem času, Odstiranja 3, 85–88, Bukovica.

BUIKSTRA, J. E., M. SWEGLE 1989, Bone modification due to burning: experimental evidence. – V: R. Bonni- chsen, H. Sorg (ur.), Bone modification, 247–258, Orono.

CAPELLE, T. 1987, Eisenzeitlichte Bauopfer. – Frühmitte- lalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für Frühmit- telalterforschung der Universität Münster 21, 182–205.

CAPPERS, R., R. M. BEKKER, J. E. A. JANS 2006, Digitale Zadenatlas van Nederland (Digital Seed Atlas of the Netherlands). − Groningen.

DAVIS, S. J. 1980, Late Pleistocene and Holocene equid remains from Israel. – Zoological Journal of the Linnean Society 70, 289–312.

DE GROSSI MAZZORIN, J., C. MINNITI 2006, Dog sacrifice in the ancient world: A ritual passage? – V: E. A. Moore, L. M. Snyder (ur.), Dogs and People in Social, Working, Economic or Symbolic Interaction, 62–66, Oxford.

DE GROSSI MAZZORIN, J., C. MINNITI 2012, L‘uso degli astragali nell‘antichità tra ludo e divinazione / Ancient Use of the Knuckle-bone as Ritual and Gaming

Piece. – V: J. De Grossi Mazzorin, D. Sacca, C. Tozzi (ur.), Atti 6° Convegno Nazionale di Archeozoologia, San Romano in Gaefagnana – Lucca, 21-24 maggio 2009, 213–220, Lecce.

DIRJEC et al. 2012 = J. Dirjec, T. Tomazo Ravnik, M. Topličanec, B. Toškan 2012, Zaščitna arheološka izkopavanja na lokaciji SNG Opera (Ljubljana). – V: I. Lazar, B. Županek (ur.), Emona med Akvilejo in Panonijo / Emona between Aquileia and Pannonia, 27–47, Koper.

DRIESCH, A. von den 1976, A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. – Peabody Museum Bulletin 1, 1–136.

EISENMANN, V. 1986, Comparative osteology of mo- dern and fossil horses, half-asses and asses. – V: R. H. Meadow, H.-P. Uerpmann (ur.), Equids in the Ancient World, 67–116, Weisbaden.

FAIRGRIEVE, S. I. 2008, Forensic cremation recovery and analysis. – Boca Raton.

FRAS, M. 2017, Zgodba o antični Gosposvetski cesti / The Story about one of the cemeteries from the 4th Century AD. [http://www.skupinastik.si/zgodba-o-anticni-go- sposvetski-cesti-the-story-about-one-of-the-cemeteries- -from-the-4th-century-ad/ (3. 5. 2022)].

GILL, N. T., K. C. VEAR 1966, Agricultural Botany. − London, Duckworth.

GIOVANNINI, A. 2016, “Parva petunt Manes” (Ov. Fast. II, 535). Cibo e bevande nelle necropoli di Aquileia. – Antichità Altoadriatiche 84, 323–349.

GRAHEK, L. 2017, Nova odkritja grobov iz starejše in mlajše železne dobe na Viru pri Stični / Newly disco- vered graves from the Early and Late Iron Age at Vir pri Stični. – Arheološki vestnik 68, 197–244.

GRAHEK, L., A. RAGOLIČ 2020, Ig. – V: J. Horvat, I. Lazar, A. Gaspari (ur.), Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40, 173–186 [DOI https://doi.org/10.3986/9789610502586].

GRAHEK, L., J. HORVAT 2022, Rimsko grobišče Marof na Igu / Roman cemetery Marof in Ig (Slovenia). – Arheološki vestnik 73, 199–280.

GRÄSLUND, A.-S. 2004, Dogs in graves – a question of symbolism? – V: B. Santillo Frizell (ur.), PECUS. Man and animal in antiquity. Proceedings of the conference at the Swedish Institute in Rome, September 9-12, 2002, Projects and Seminars 1, 167–176, Roma.

GRAYSON, D. K. 1984, Quantitative zooarchaeology: topics in the analysis of archaeological faunas. – Orlando.

GREEN, M. 1992, Mammals in Celtic Life and Myth. – London, New York.

GROOT, M. 2008, Animals in ritual and economy in a Roman frontier community. Excavations in Tiel-Passe- waaij. – Amsterdam.

HINCAK, Z., M. GUŠTIN 2011, Anthropological analysis of Celtic graves from Brežice and Dobova (Slovenia). – V: M. Guštin, M. Jevtić (ur.), The Eastern Celts: the communities between the Alps and the Black Sea, 241–254, Koper.

HORVAT, J., P. PETERLE UDOVIČ 2006, Vrhnika. – Var- stvo spomenikov. Poročila 42, 88–190.

HORVAT, M., M. NOVŠAK 2011, Pisanje zgodbe o Kongresnem trgu. Od prazgodovinskih grobov in najstarejšega rimskega groba do italijanskih zaklonišč in podzemnih garaž. [https://www.delo.si/kultura/dediscina/pisanje--zgodbe-o-kongresnem-trgu.html (3. 5. 2022)].

HORVAT et al. 2017 = M. Horvat, A. Gaspari, M. Fras, R. Masaryk 2017, Gosposvetska cesta. – V: Arheologija v letu 2017. Dediščina za javnost. Zbornik povzetkov, Strokovno srečanja Slovenskega arheološkega društva, 7.−8. marec, Ljubljana, 23, Ljubljana [http://arheologija.splet.arnes.si/files/2018/02/Arheologija-v-letu-2017.pdf (10. 5. 2022)].

ISTENIČ, J. 2014, Rimske zgodbe s stičišča svetov. – Lju- bljana (= J. Istenič, Roman stories from the Crossroads, Ljubljana 2015).

JACOMET, S. 2006, Bestimmung von Getreidefunden aus archäologischen Ausgrabungen. Identification of cereal remains from archaeological sites. − Basel.

JOHNSTONE, C. J. 2004, A Biometric Study of Equids in the Roman World. – Doktorska disertacija, University of York, Department of Archaeology, York.

KRYŠTUFEK, B. 1991, Sesalci Slovenije. – Ljubljana. KUJUNDŽIĆ, Z. 1982, Petovijske nekropole. – Katalogi in monografije 20.

KUNST, G. K., N. DONEUS 2013, Roman graves and rural rubbish. Animal remains from the Roman cemetery of Halbturn, Austria. – Anthropozoologica 48/2, 391–408.

LAUWERIER, R. C. G. M. 1983, A meal for the dead. Animal bone finds in Roman graves. – Palaeohistoria 25, 183–193.

LAUWERIER, R. C. G. M. 1993, Bird remains in Roman graves. – Archaeofauna 2, 75–82.

LESKOVAR, T., V. BOSILJKOV 2016, Laboratory research on the effects of heavy equipment compaction to the in situ preserved archaeological remains. – Conservation and Management of Archaeological Sites 18/1–3, 40–58.

LEVINE, M. A. 1982, The use of crown height measurements and eruption-wear sequences to age horse teeth. – V: B. Wilson, C. Grigson, S. Payne (ur.), Ageing and sexing animal bones from archaeological sites, BAR. British series 109, 223–250.

LOVEJOY, C. O., R. S. MEINDL 1985, Ectocranial Suture Closure. A revised method for determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures. – American Journal of Physical Anthropology 68/1, 57–66.

MARTINČIČ et al. 1990 = A. Martinčič, T. Wraber, N. Jogan, V. Ravnik, A. Podobnik, B. Turk, B. Vreš 1990, Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in semenk. − Ljubljana.

McKINLEY, J. 1993, Bone fragment size and weights of bone from British cremations and the implications for the interpretation of archaeological cremations. – International Journal of Osteoarchaeology 3, 283–287.

NOVŠAK, M., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, T. ŽERJAL 2019, Križišče pri Spodnjih Škofijah. – Arheologija na avtocestah Slovenije 81. [https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/aas86_-_skola- rice_1.del_s.pdf ].

NOY, D. 2000, Half-burnt on an emergency Pyre: Roman cremations which went wrong. – Greece & Rome 47/2, 186–196.

OUTRAM, A. K. 2001, A new approach to identifying bone marrow and grease exploitation: why the ‘inde- terminate’ fragments should not be ignored. – Journal of Archaeological Science 28, 401–410.

OUTRAM, A. K. 2002, Bone fracture and within-bone nutrients: an experimentally based method for investi- gating levels of marrow extraction. – V: P. T. Miracle (ur.), Consuming passions and patterns of consumption, 51–65, Cambridge.

PAULSSON-HOLMBERG, T. 1997, Iron Age building offerings. A contribution to the analysis of a die-hard phenomenon in Swedish preindustrial agrarian society. – Fornvännen 92(3/4), 163–175.

PAYNE, S. 1991, Early Holocene equids from Tall-I-Mushki (Iran) and Can Hasan III (Turkey). – V: R. H. Meadow, H.-P. Uerpmann (ur.), Equids in the Ancient World 2, 132–164, Wiesbaden.

PAYNE, S., G. BULL 1988, Components of variation in measurements of pig bones and teeth, and the use of measurements to distinguish wild from domestic pig remains. – Archaeozoologia 2(1,2), 27–65.

PETERS, J. 1998, Römische Tierhaltung und Tierzucht: eine Synthese aus archäozoologischer Untersuchung und schriftlich-bildlicher Überlieferung. – Passauer Univer- sitätsschriften zu Archäologie 5.

PETRU, S. 1972, Emonske nekropole (odkrite med leti 1635- 1960). – Katalogi in monografije 7.

PLETERSKI, A., D. VUGA 1987, Rimski grobovi pri Sv. Mihaelu v Iški vasi (Die römischen Gräber bei der Kirche des Sv. Mihael in Iška vas). – Arheološki vestnik 38, 137—160.

RAGOLIČ, A. 2016, The funerary stele of Petto from Ig / Nagrobna stela za Petona z Iga. – Arheološki vestnik 67, 277–296.

RAGOLIČ, A., B. TOŠKAN 2021, The Master and His Best Friend. The Role of the Dog in Human Life and Beyond in the South-Eastern Alpine Region During Roman Times. – V: E. Piskin (ur.), Archaeological, biological and historical approaches in archaeozoological research, Proceedings of the 13th International Council of Archaeozoology Conference, 2018, BAR. International Series 3028, 111–122.

REED et al. 2021 = K. Reed, T. Leleković, L. Lodwick, R. Fenwick, R. Pelling, H. Kroll 2021, Food, farming and trade on the Danube frontier: plant remains from Roman Aelia Mursa (Osijek, Croatia). – Vegetation History and Archaeobotany [https://doi.org/10.1007/ s00334-021-00858-7].

REPANŠEK, L. 2016, Quiemonis and the epichoric anthro- ponymy of Ig (Quiemonis v luči avtohtonih ižanskih osebnih imen). – Arheološki vestnik 67, 321–357.

RIEDEL, A. 1977, I resti animali della Grotta delle Ossa (Škocjan). – Atti del Museo Civico di Storia Naturale, Trieste 30/2, 125–208.

ROTTOLI, M., E. CASTIGLIONI 2011, Plant offerings from Roman cremations in northern Italy: a review. – Vegetation History and Archeobotany 20, 495−506.

SHIPMAN, P., G. FOSTERB, M. SCHOENINGE 1984, Burnt Bones and Teeth: an Experimental Study of Color, Morphology, Crystal Structure and Shrinkage. – Journal of Archaeological Science 11, 301–325.

STRMČNIK-GULIČ, M. 1981, Antično grobišče v Starem trgu pri Slovenj Gradcu (Roman cemetery at Stari trg near Sloveni Gradec). – Arheološki vestnik 32, 348–389.

ŠERCELJ, A. 1990, Interessante karpologische Funde in Zwei römischen Gräbern in Ptuj (Poetovio). − Arheološki vestnik 41, 309−312.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., B. TOŠKAN 2018, Ritual use of dogs and wolves in the Late Bronze and Early Iron Age in the South-Eastern Alpine region. New evidence from the archaeo(zoo)logical perspective. – V: S. Costamagno, L. Gourichon, C. Dupont, O. Dutour, D. Vialou (ur.), Animal symbolisé, animal exploité: du Paléolithique à la Protohistoire, 249–278, Paris.

ŠOŠTARŠIĆ et al. 2006 = R. Šoštaršić, M. Dizdar, D. Kušan, V. Hršak, S. Mareković 2006, Comparative Analysis of Plant Finds from Early Roman Graves in Ilok (Cuccium) and Šćitarjevo (Andautonia), Croatia – A Contribution to Understanding Burial Rites in Southern Pannonia. – Collegium Antropologicum 30/2, 429–436.

ŠTERBENC ERKER, D. 2002, Quid lacrimis ... Rimska ženska pred obličjem smrti med 2. stol. pr. n. št. in 2. stol. n. št. – Ljubljana.

TOLAR, T. 2016, Arheobotanika. – V: M. Andrič, T. To- lar, B. Toškan, Okoljska arheologija in paleoekologija: palinologija, arheobotanika in arheozoologija, 43–79, Ljubljana.

TOŠKAN, B. 2011, Analiza živalskih kostnih ostankov / Analysis of animal bone remains. – V: M. Mlinar, T. Gerbec, Keltskih konj topòt: najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu / Hear the horses of Celts: the Bizjakova hiša site in Kobarid, 43–50, Tolmin.

TOŠKAN, B. 2013, Domače govedo v romaniziranem jugovzhodnoalpskem prostoru: arheozoološki pogled. – Keria 15/1, 35–72.

TOŠKAN, B. 2017a, Rimskodobni živalski ostanki. – V: T. Fabec, Ajdovščina. Mestno jedro in arheološko najdišče Castra, Monografije CPA 4, 20–29.

TOŠKAN, B. 2017b, Pometeno pod preprogo: zbir žival- skih ostankov na pragu rimske kolonije Emone / Swept under the carpet: Animal remains on the doorstep of the Roman town of Emona (Slovenia). – V: B. Vičič, B. Županek (ur.), Emona MM. Urbanizacija prostora – nastanek mesta / Emona MM. Urbanisation of space – beginning of a town, 145–158, Ljubljana.

TOŠKAN, B. 2021, Faunal remains. – V: A. Miškec, B. Županek, Š. Karo, G. Tica, Northern Cemetery of Emona – the Kozolec site, Situla 45 en, 244–261.

TOŠKAN, B., J. DIRJEC 2012, Sesalska makrofavna z ob- močja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi (Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava). – Arheološki vestnik 63, 139–157.

TRANTALIDOU, K. 2006, Companions from the oldest Times: Dogs in Ancient Greek Literature, Iconography and Osteological Testimony. – V: E. A. Moore, L. M. Snyder (ur.), Dogs and People in Social, Working, Eco- nomic or Symbolic Interaction, 96–120, Oxford.

TRATNIK, V. 2014, Rimsko grobišče na Laurinovi ulici v Vipavi (The Roman cemetery at Laurinova ulica in Vipava). – Arheološki vestnik 65, 255–322.

TURK, I. 1992, Živalski pridatki iz žganih keltsko-rimskih grobov na grobišču Novo mesto – Beletov vrt (Tier- knochenfunde und Beigabensitten). – V: T. Knez, Novo mesto 2. Keltsko-rimsko grobišče Beletov vrt (Novo mesto 2. Keltisch-römisches Gräberfeld Beletov vrt), Carniola Archaeologica 2, 103–105.

UBELAKER, D. H. 1989, Human skeletal remains. Excava- tion, analysis, interpretation. – Washington.

VALLOIS, H. V. 1937, La durée de la vie chez I›homme fossile. – L‘Anthropologie 47, 499–532.

VANDORPE, P. 2019, Food for the afterlife? Contribution of the archaeobotanical evidence in Roman cremation graves to burial practices in Switzerland. – V: Program and abstracts. 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany - IWGP 2019, Lecce 3rd-8th June 2019, 150, Lecce.

VAN VARK, G. N. 1970, Some statistical procedures for the investigation of prehistoric human skeletal material. – Doktorska disertacija, Rijksuniversiteir te Groningen, Groningen.

VOJAKOVIĆ, P., I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, B. TOŠKAN 2019, Poznorepublikanski Navport: območje Stare pošte (Late Republican Nauportus: the Stara pošta site). – Arheološki vestnik 70, 93–126.

WALKER, P. L., K. W. P MILLER, R. RICHMAN 2008, Time, temperature, and oxygen availability: an experimental study of the effects of environmental conditions on the color and organic content of cremated bone. – V: C. Schmid, S. Symes (ur.), The Analysis of Burned Human Remains, 129–135, Amsterdam.

WILKENS, B. 2006, The Sacrifice of Dogs in Ancient Italy. – V: E. A. Moore, L. M. Snyder (ur.), Dogs and People in Social, Working, Economic or Symbolic Interaction, 131–136, Oxford.

WILSON, H. D., C. B. HEISER 1979, The origin and evo- lutionary relationships of »hauazontle« (Chenopodium nuttalliae Safford), domesticated chenopod of Mexico. − American Journal of Botany 66, 198−206.

WOLFF, V. P., B. HERZIG-STRASCHIL, K. BAUER 1980, Rattus rattus (Linné 1758) und Rattus norvegicus (Ber- kenhout 1769) in Österreich und deren Unterscheidung an Schädel und postcranialem Skelett. – Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum in Graz 9, 141–188.

WOODWARD, P., A. WOODWARD 2004, Dedicating the town: urban foundation deposits in Roman Britain – World Archaeology 36/1, 68–86.

ZAVARONI, A. 2004, Bruxelles Neptunus e Cupido (il Dagda ed Oengus Óc ?) nel mosaico di Frampton (Dorset). – Latomus 63/4, 911–929.

ZEDER, M. A., S. E. PILAAR 2010, Assessing the riability of criteria used to identify mandibles and mandibular teeth in sheep, Ovis, and goats, Capra. – Journal of Archaeological Science 37, 225–242.

ZOHARY, D., M. HOPF 2000, Domestication of plants in the Old World. − Oxford.

TOLAR, T. 2009, Arheobotanična analiza vzorcev z arheološkega najdišča Kočevarjev vrt na Vrhniki, izkopavanja 2005 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOLAR, T. 2012, Arheobotanična analiza rastlinskih ma- kroostankov z grobov na Kongresnem trgu v Ljubljani, izkopavanja 2009 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOLAR, T. 2014, Identifikacija žit iz depojev Narodnega muzeja Slovenije (Emona, Hrušica) (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOLAR, T. 2016a, Analiza sedimenta iz grobov na Slovenski cesti v Ljubljani, izkopavanja 2015 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOLAR, T. 2016b, Poročilo o arheobotaničnih analizah se- dimenta iz grobišča v Cerknici, izkopavanja 2012 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOLAR, T. 2016c, Poročilo o arheobotanični analizi izko- pavanj na parceli št. 34/10, k.o. Drnovo, Mustar 2010. Izkopavanja 2010-2011 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOLAR, T. 2017a, Rastlinski makroostanki z najdišča Školarice, izkopavanja 2002 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOLAR, T. 2017b, Poročilo arheobotaničnih raziskav vzorcev s Slovenske ceste, izkopavanja 2015 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOMAŽINČIČ, Š., D. ČEŠAREK 2013, Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah ob gradnji plinovodnega omrežja na območju tovarne Kig na Igu, parc. št. 1856/16, 1825/2, 1824/2, 1823/2, 1858/1 in 1819/3 k.o. Ig (hrani: Skupina Magelan d.o.o., Kranj).

TOŠKAN, B. 2009, Sesalska favna z najdišča Križišče (AC Koper – Lendava). Poročilo za izkopavanja iz let 2002 in 2003 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOŠKAN, B. 2013, Živalski ostanki iz pozne bronaste in starejše železne dobe z lokacije Ljubljana – stanovanjska soseska Tribuna. Izkopavanja iz let 2007 in 2008 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

TOŠKAN, B. 2016, Živalski ostanki z območja tovarne Kig na Igu. Izkopavanja iz let 2012 in 2013 (hrani: Arhiv IZA ZRC SAZU, Ljubljana).

Prenosi

Objavljeno

2022-07-07

Kako citirati

Toškan, B., Kovač, M., & Tolar, T. (2022). Bioarheološke raziskave rimskodobnega grobišča Marof na Igu: antropologija, arheozoologija, arheobotanika. Arheološki Vestnik, 73, 281–312. https://doi.org/10.3986/AV.73.08

Številka

Rubrike

Rimska doba