Ženske, ovce in tekstil: družbeni pomen jagod v obliki ovnove glavice v starejši železni dobi na Slovenskem

  • Adrienne C. Frie
Ključne besede: jugovzhodna Slovenija, starejša železna doba, dolenjska halštatska kultura, jagode v obliki ovnove glavice, ikonografija, ženske, ovce, tekstil

Povzetek

Jagode v obliki ovnove glavice sodijo med dobro znane nakitne predmete dolenjske halštatske kulturne skupine. S 187 doslej odkritimi primerki so na tem območju najpogostejše zoomorfne najdbe, kot je pokazala nedavna analiza. V prispevku je posodobljen seznam tovrstnih jagod in kontekstualiziran njihov pomen v tej kulturni skupini. Predstavljeni so argumenti za tezo, da so upodobitve ovac/ovnov v obliki jagod in njihovo pojavljanje v ženskih grobovih povezani z lokalno tekstilno dejavnostjo. Pripisati jim je mogoče vlogo označevalca osebne in ekonomske identitete dolenjskih halštatskodobnih žensk, povezano z izdelovanjem visokokakovostnih tkanin. Poleg tega kaže razprostranjenost teh jagod na mrežo tesnih stikov med najdišči na zahodnem obrobju teritorija dolenjske železnodobne skupnosti, morda odslikava celo mobilnost žensk med lokalnimi skupnostmi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Adrienne C. Frie

University of Wisconsin-Oshkosh
Department of Anthropology, Global Religions, and Cultures
Harrington Hall 303b
800 Algoma Boulevard
Oshkosh, WI 54901

Literatura

ANGEL, J. L. 1968, Human Skeletal Material from Slovenia. – In: H. Hencken (ed.), Mecklenburg Collection, Part I, 73–108, Cambridge, MA.

ANSl = Arheološka najdišča Slovenije 1975. – Ljubljana.

ARAFAT, K., C. MORGAN 1994, Athens, Etruria and the Heuneburg: Mutual misconceptions in the study of Greek-barbarian relations. – In: I. Morris (ed.) Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies, 108–134, Cambridge.

ARNOLD, B. 2005, Mobile men, sedentary women? Material culture as a marker of regional and supra-regional interaction in Iron Age Europe. – In: H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (eds.), Celts on the margin: studies in European cultural interaction, 7th century BC-1st century AD dedicated to Zenon Woźniak, 17–26, Krakow.

BABIĆ, S. 2002, ‘Princely Graves’ of the Central Balkans – A Critical History of Research. – European Journal of Archaeology 5/1, 70–88.

BAKARIĆ, L., B. KRIŽ, M. ŠOUFEK 2006, Pretpovijesni jantar i staklo iz Prozora u Lici i Novog Mesta u Dolenj- skoj / Prehistoric Amber and Glass from Prozor in Lika and Novo Mesto in Dolenjska. – Zagreb.

BARBER, E. W. 1991, Prehistoric Textiles: The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages. – Princeton, NJ. BARBER, E. W. 1994, Women’s Work: The First 20,000 Years. Women, Cloth, and Society in Early Times. – New York. BARTH, F. E. 1969, Die hallstattzeitlichen Grabhügel im Bereiche des Kutscher bei Podsemel (Slowenien). – Antiquitas 3/5.

BARTOSIEWICZ, L. 1991, Faunal Material from Two Hallstatt Period Settlements in Slovenia (Živalski ostanki iz dveh halštatskodobnih naselbin v Sloveniji). – Arheološki vestnik 42, 199–206.

BARTOSIEWICZ, L. 1996, Continuity in the Animal Keeping of Hallstatt Period Communities in Slovenia. – In: E. Jerem, A. Lippert (eds.), Die Osthallstattkultur. Akten des internationalen Symposiums, Sopron, 10.–14. Mai 1994, 29–35, Budapest.

BARTOSIEWICZ, L. 1999, A Systematic Review of Astra- galus Finds from Archaeological Sites. – In: A. H. Vaday (ed.), Pannonia and beyond. Studies in honour of László Barkóczi, 37–44, Budapest.

BENDER JØRGENSEN, L. 2005, Hallstatt and La Tène Textiles from the Archives of Central Europe. – In: P. Bichler, K. Grömer, R. Hofmann-de Keijzer, A. Kern, H. Reschreiter (eds.), Hallstatt Textiles: Technical Analysis, Scientific Investigation and Experiment on Iron Age Textiles, BAR. International Series 1351, 133–150.

BICHLER et al. (eds.) 2005 = P. Bichler, K. Grömer, R. H. Hofmann-De Keijzer, A. Kern, H. Reschreiter (eds.) 2005, Hallstatt Textiles: Technical Analysis, Scientific Investigation and Experiment on Iron Age Textiles. – BAR. International Series 1351.

BILIĆ, T. 2016, The swan chariot of a solar deity: Greek narratives and prehistoric iconography. – Documenta Praehistorica 43, 445–465.

BOESSNECK, J. 1969, Osteological differences between sheep (Ovis aries Linné) and goat (Capra hircus Lin- né). – In: D. R. Brothwell, E. S. Higgs (eds.), Science in Archaeology: A Comprehensive Survey of Progress and Research, 311–358, London.

BÖKÖNYI, S. 1974, History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe. – Budapest.

BÖKÖNYI, S. 1994, Analiza živalskih kosti / Die Tierkno- chenfunde der Siedlung. – In: S. Gabrovec (ed.), Stična I. Naselbinska Izkopavanja / Siedlungsausgrabungen, Katalogi in monografije 28, 190–213.

BONFANTE, L. 1985, Amber, Women, and Situla Art. – Journal of Baltic Studies 16/3, 276–291.

BONFANTE, L. 2011, The Etruscan Impact on Ancient Europe. – In: G. R. Tsetskhladze (ed.), The Black Sea, Greece, Anatolia and Europe in the First Millennium BC, 203–231, Leuven, Paris, Walpole, MA.

BOŽIČ, D. 2009, A Hallstatt grave containing a cuirass, excavated near Stična by the Duchess of Mecklenburg in 1913. The reliability of grave groups from the Mecklenburg Collection / K halštatskemu grobu z oklepom, ki ga je leta 1913 pri Stični izkopala vojvodina Mecklenburška. O zanesljivosti grobnih celot Mecklenburške zbirke. – Arheološki vestnik 60, 63–95.

BOŽIČ, D. 2015, Die Situla von Vače gehörte einem Do- ppelkammhelmträger. – In: C. Gutjahr, G. Tiefengraber (eds.), Beiträge zur Hallstattzeit am Rande der Südostalpen. Akten des 2. Internationalen Symposiums am 10. und 11. Juni 2010 in Wildon [Steiermark / Österreich], Interna- tionale Archäologie. Arbeitsgemeinschaft, Symposium, Tagung, Kongress 19 (Hengist-Studien 3), 107–115.

BOŽIČ, D. 2018, Grave 20 in Tumulus IV: Hallstatt-period burial of a woman at Znančeve njive in Novo mesto / Halštatski ženski grob 20 iz gomile IV na Znančevih njivah v Novem mestu. – Arheološki vestnik 69, 179–207.

BREŠČAK, D. 1982, Veliki Gaber. – Varstvo spomenikov 24, 156–157.

BRUMFIEL, E. M. 2006, Methods in Feminist and Gender Archaeology: A Feeling for Difference - and Likeness. – In: S. M. Nelson (ed.), Handbook of Gender in Archa- eology, 31–58, Lanham, MD.

CALDER, L. 2011, Cruelty and Sentimentality: Greek At- titudes to Animals, 600-300 BC. – BAR. International Series 2225.

CASTOR, A. Q. 2016, Etruscan Jewelry and Identity. – In: S. Bell, A. A. Carpino (eds.), A Companion to the Etruscans, 275–292, Malden, MA.

CAUSEY, F. 2011, Amber and the Ancient World. – Los Angeles, CA.

CLUTTON-BROCK, J. 1999, A Natural History of Dome- sticated Mammals. – Cambridge.

CONKEY, M. W., J. D. SPECTOR 1984, Archaeology and the Study of Gender. – Advances in Archaeological Method and Theory 7, 1–38.

DIETLER, M. 1990, Driven by drink: the role of drinking in the political economy and the case of early Iron Age France. – Journal of Anthropological Archaeology 9, 352–406.

DOLINAR-OSOLE, Z. 1956, Ilirska okostja iz gomile v Volčjih njivah (The Illyrian Skeletons of Volčje njive). – Arheološki vestnik 7, 131–136.

DULAR, A. 1978, Okras živalskih glav na posodah hal- štatskega obdobja Slovenije / Tierkopfschmuck auf Gefassen der Hallstattzeit in Slowenien. – Arheološki vestnik 29, 85–94.

DULAR, J. 2003. Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610502944

DULAR, J. 2007, Pferdegräber und Pferdebestattungen in der hallstattzeitlichen Dolenjsko-Gruppe. – In: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (eds.), Scripta Praehistorica in Honorem Biba Teržan, Situla 44, 737–752.

DULAR, J. 2016, Der eisenzeitliche Zentralort Vače und seine kriegerische Elite / Železnodobno središče Vače in njegova bojevniška elita. – Arheološki vestnik 67, 73–104.

DULAR, J. 2020, Nova spoznanja o poselitvi Dolenjske v starejši železni dobi / On the Early Iron Age Settlement Pattern of Dolenjska. – Arheološki vestnik 71, 395–420.

DULAR, J., B. KRIŽ 1990, Železnodobno naselje in grobišče v Brezjah pri Trebelnem (Die eisenzeitliche Siedlung und Nekropole in Brezje bei Trebelno). – Arheološki vestnik 41, 531–556.

DULAR, J., S. TECCO HVALA 2007, South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age. Settlement – Economy – Society / Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi. Poselitev – gospodarstvo – družba. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 12. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612545239

DULAR, J., S. TECCO HVALA (eds.). 2018, Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Ige Settlement at Most na Soči. Treatises. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

DULAR, J., P. PAVLIN, S. TECCO HVALA 2003, Praz- godovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Umgebung von Dole pri Litiji). – Arheološki vestnik 54, 159–224.

EGG, M. 2010, Gläserne Widderkopfperlen aus der Eisen- zeit. – Archäologisches Korrespondenzblatt 40/4, 525–543. EIBNER, A. 1981, Darstellungsinhalte in der Kunst der Hallstattkultur: Gedanken zum ‘überhöhten’ Leben im Situlenbereich und Osthallstattkreis. – In: C. Eibner (ed.), Die Hallstattkultur. Bericht über das Symposium in Steyr 1980 aus Anlaß der Internationalen Ausstellung des Landes Oberösterreich, 261–296, Linz.

EIBNER, A. 1986, Die Frau mit der Spindel. Zum Aus- sagewert einer archäologischen Quelle. – In: L. Török (ed.), Hallstatt-Kolloquium Veszprém 1984. Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Beiheft 3, 39–48, Budapest.

EIBNER, A. 2005, Wie Wertvoll ist eine Frau? Gedanken zum Stellenwert des Spinnens und Webens in der Ge- sellschaft. – In: E. M. Feldinger (ed.), Scherben bringen Glück. Festschrift für Fritz Moosleitner zum 70. Geburtstag, 31–38, Salzburg.

EIBNER-PERSY, A. 1980, Hallstattzeitliche Grabhügel von Sopron (Ödenburg). Die Funde der Grabungen 1890-92 in der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien und im Burgenländischen Landesmu- seum in Eisenstadt. – Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 62.

FRANKENSTEIN, S., M. J. ROWLANDS 1978, The Inter- nal Structure and Regional Context of Early Iron Age Society in South-Western Germany. – Bulletin of the Institute of Archaeology 15, 73–112.

FRIE, A. C. 2017, Cultural Constructions of Nature: Animal Representation and Use in Early Iron Age Southeastern Slovenia. – PhD Thesis, Milwaukee, University of Wi- sconsin-Milwaukee (unpublished).

FRIE, A. C. 2018a, Horses and the embodiment of elite masculinity in the Dolenjska Hallstatt culture. – Oxford Journal of Archaeology 37/1, 25–44.

FRIE, A. C. 2018b, Insignia of power: bird imagery on artefacts of hierarchy and ritual in Iron Age Dolenjska (SE Slovenia). – Documenta Praehistorica 45, 166–178.

FRIE, A. C. 2019, Extraordinary Creatures: The Role of Birds in Early Iron Age Slovenia. – Environmental Archaeology 24/4, 400–410.

FRIE, A. C. 2020, Parts and Wholes: The Role of Animals in the Performance of Dolenjska Hallstatt Funerary Rites. – Arts 9/2, 1–25.

GABROVEC, S. 1956, Ilirska gomila v Volčjih njivah (The Illyrian tumulus at Volčje njive). – Arheološki vestnik 7, 62–130.

GABROVEC, S. 1966, Zur Halstattzeit in Slowenien. – Germania 44, 1–48.

GABROVEC, S. 1976, Zum Beginn der Hallstattzeit in Slowenien. – In: H. Mitscha-Märheim, H. Friesinger, H. Kerchler (eds.), Festschrift für Richard Pittoni zum siebzigsten Geburtstag, 588–600, Wien, Horn.

GABROVEC, S. 1987, Jugoistočnoalpska regija sa zapa- dnom Panonijom (Dolenjska grupa). – In: A. Benac (ed.), Praistorija jugoslavenskih zemalja 5. Željezno doba, 29–119, Sarajevo.

GABROVEC, S. (ed.) 2006, Stična II/1. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisenzeit. – Katalogi in monografije 37.

GASPARI, A. 2007, The Ljubljanica River. Evidence for a Late Iron Age Ritual Site in the South-eastern Alps (Slovenia). – In: S. Groh, H. Sedlmayer (eds.), Blut und Wein. Keltisch-römische Kultpraktiken. Akten des vom Österreichischen Archäologischen Institut und vom Archäologischen Verein Flavia Solva veranstalteten Kolloquiums am Frauenberg bei Leibnitz (Österreich), Mai 2006, 141–154, Montagnac.

GILLIS, C., M.-L. B. NOSCH (eds.) 2007, Ancient Textiles: Production, Craft and Society. – Oxford.

GLEBA, M. 2007, Textile Production in Proto-historic Italy: from Specialists to Workshops. – In: C. Gillis, M.-L. B. Nosch (eds.), Ancient Textiles: Production, Crafts and Society, 71–76, Oxford.

GLEBA, M. 2008, Textile Production in Pre-Roman Italy. – Oxford.

GLEBA, M. 2009, Textile tools and specialisation in Early lron Age female burials. – In: E. Herring, K. Lomas (eds.), Gender Identities in Italy in the First Millennium BC, BAR. International Series 1983, 69–78.

GLEBA, M. 2014a, Cloth Worth a King’s Ransom: Textile Circulation and Transmission of Textile Craft in the Ancient Mediterranean. – In: K. Rebay-Salisbury, A. Brysbaert, L. Foxhall (eds.), Knowledge Networks and Craft Traditions in the Ancient World Material Crossovers, 83–103, London, New York.

GLEBA, M. 2014b, Italian textiles from prehistory to Late Antique times. – In: S. Bergerbrant, S. H. Fossøy (eds.), A Stitch in Time: Essays in Honour of Lise Bender Jørgensen, 145–169, Gothenburg.

GLEBA, M., U. MANNERING (eds.) 2012, Textiles and Textile Production in Europe from Prehistory to AD 400. – Oxford.

GLEIRSCHER, P. 2009, Sopron – Nové Košariská – Frög. Zu den Bildgeschichten der Kalenderberg-Kultur. – Praehistorische Zeitschrift 84/2, 202–223.

GOSDEN, C. 1985, Gifts and kin in early Iron Age Europe. – Man 20, 475–493.

GREEN, M. 1992, Animals in Celtic Life and Myth. – Lon- don, New York.

GREENFIELD, H. J., E. R. ARNOLD 2008, Absolute age and tooth eruption and wear sequences in sheep and goat: determining age-at-death in zooarchaeology using a modern control sample. – Journal of Archaeological Science 35/4, 836–849.

GRIMALDI, D. A. 1996, Amber: Window to the Past. – New York.

GRÖMER, K. 2012, Austria: Bronze and Iron Ages. – In: M. Gleba, U. Mannering (eds.), Textiles and Textile Pro- duction in Europe from Prehistory to AD 400, Ancient Textile Series 11, 27–64.

GRÖMER, K. 2016, The Prehistoric Art of Textile Making: The development of craft traditions and clothing in Central Europe. – Vienna.

GRÖMER, K. 2017, Textiles as Early Iron Age prestige goods – a discussion of visual qualities. – In: R. Schu- mann, S. van der Vaart-Verschoof (eds.), Connecting elites and regions: Perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C pe- riod in Northwest and Central Europe, 221–236, Leiden.

GRÖMER et al. (eds.) 2013 = K. Grömer, A. Kern, H. Reschreiter, H. Rösel-Mautendorfer (eds.) 2013, Textiles from Hallstatt: weaving culture in Bronze Age and Iron Age salt mines / Textilien aus Hallstatt: gewebte Kultur aus dem bronze- und eisenzeitlichen Salzbergwerk. – Budapest.

GRÖMER, K., K. SALIARI 2018, Dressing Central Euro- pean prehistory – the sheep’s contribution. An inter- disciplinary study about archaeological textile finds and archaeozoology. – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, Serie A 120, 127–156.

GRÖMER, K., T. STÖLLNER 2011, Ein abgerissener Ärmel aus dem Salzbergwerk Dürrnberg. Neue erkenntnisse zur Brettchenwebtechnik in der Eisenzeit in Mitteleuropa. – Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 56 (2009), 105–157.

GRÖMER, K., T. TOLAR, K. KOSTAJNŠEK 2017, Ostanki tekstila in živalskih dlak (krzna) v grobu 6 gomile 1 v Pleški hosti na Molniku / Textile and fur remains in Grave 6, Tumulus 1, from Pleška hosta at Molnik. – In: S. Tecco Hvala (ed.), Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 211–223. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503750

GRÖMER et al. 2018 = K. Grömer, K. Kostajnšek, T. Tolar, G. Pajagič Bregar 2018, Tekstilna najdba iz železnodobne naselbine Most na Soči: konservacija, analiza, primerjava / Textile find from the Iron Age settlement at Most na Soči: Conservation, analysis and comparisons. – In: J. Dular, S. Tecco Hvala (eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 453–467. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

HAEVERNICK, T. E. 1974, Zu den Glasperlen in Slowe- nien. – Situla 14/15, 61–65.

HALSTEAD, P., V. ISAAKIDOU 2017, Sheep, sacrifices, and symbols: animals in Later Bronze Age Greece. – In: U. Albarella, M. Rizzetto, H. Russ, K. Vickers, S. Viner- -Daniels (eds.), The Oxford Handbook of Zooarchaeology, 113–126, Oxford.

HÄNSEL, B. 2012, Zum Aufkommen des Vogelsonnenbar- ken-Symbols vor der Urnenfelderzeit. – In: R. Kujovský, V. Mitáš (eds.), Václav Furmánek a doba bronzová: zborník k sedemdesiatym narodeninám, 109–117, Nitra.

HELMS, M. W. 1993, Craft and the Kingly Ideal: Art, Trade, and Power. – Austin, TX.

HENCKEN, H. 1978, The Iron Age Cemetery of Magdalen- ska Gora in Slovenia. – Mecklenburg Collection Papers. American School of Prehistoric Research, Bulletin 32.

HLADÍKOVÁ, K. 2018, Protection of Children? A Case Study from the Early Iron Age Cemetery of Quattro Fontanili, Veii. – Studia Hercynia 22/1, 56–76.

HOFFMANN, H. 1966, Tarentine Rhyta. – Mainz.

HUTH, C., M. KONDZIELLA 2017, Textile symbolism in Early Iron Age burials. – In: R. Schumann, S. van der Vaart (eds.), Connecting elites and regions: perspectives on contacts, relations and differentiation during the Early Iron Age Hallstatt C period in Northwest and Central Europe, 145–160, Leiden.

JOYCE, R. A. 2005, Archaeology of the Body. – Annual Review of Anthropology 34, 139–158.

KAUL, F. 1998, Ships on Bronzes: A Study in Bronze Age Religion and Iconography. – Copenhagen.

KMEŤOVÁ, P. 2013a, ‘Masters of Horses’ in the West, ‘Horse Breeders’ in the East? On the Significance and Position of the Horse in the Early Iron Age Communi- ties of the Pannonian Basin. – In: R. Karl, J. Leskovar (eds.), Interpretierte Eisenzeiten. Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbeiträge der 5. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie, 278–258, Linz.

KMEŤOVÁ, P. 2013b, The Spectacle of the Horse: On Early Iron Age Burial Customs in the Eastern-Alpine Hallstatt Region. – Archaeological Review from Cambridge 28/2, 67–81.

KMEŤOVÁ, P. 2018, ‘And four strong-necked horses he threw swiftly on the pyre...’ On human-horse relation- ship in the Early Iron Age Central Europe from the perspective of interregional contacts. – In: P. Pavúk, V. Klontza-Jaklová, A. Harding (eds.), ΕΥΔΑΙΜΩΝ. Studies in honour of Jan Bouzek. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis 18, 267–289.

KMEŤOVÁ, P., S. STEGMANN-RAJTÁR 2014, Zur sym- bolischen Bestattung von Pferdeschädeln in Gräbern der späten Urnenfelder- und älteren Hallstattzeit (K simboliki konjskih lobanj v grobovih iz poznega žar- nogrobiščnega in starejšega halštatskega obdobja). – In: S. Tecco Hvala (ed.), Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30, 149–166. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503651

KNEZ, T. 1986. Novo mesto I: Halštatski grobovi / Hallstat- tzeitliche Gräber. – Carniola Archaeologica 1.

KRIŽ, B. 1997a, Kapiteljska njiva: Novo mesto. – Novo mesto. KRIŽ, B. 1997b, Novo mesto IV. Kapiteljska njiva Gomila II in gomila III. – Carniola Archaeologica 4.

KRIŽ, B. 2000, Novo mesto V. Kapiteljska njiva Gomila IV in gomila V. – Carniola Archaeologica 5.

KRIŽ, B. (ed.) 2001, Kelti v Novem mestu / The Celts in Novo mesto. Exhibition catalogue 2002. – Novo mesto.

KRIŽ, B. 2012, Odsevi prazgodovine v bronu. Situlska umetnost Novega mesta / Reflections of Prehistory in Bronze. The Situla Art of Novo mesto. – Novo mesto.

KRIŽ, B. 2013, Novo mesto VII. Kapiteljska njiva. Gomile I, XIV in XV / Kapiteljska njiva. Barrows I, XIV and XV. – Carniola Archaeologica 7.

KRIŽ, B. 2017, Jantar – dragulji Baltika v Novem mestu / Amber-jewels of the Baltic in Novo mesto. – Novo mesto.

KRIŽ, B., M. GUŠTIN 2015, Prehistoric Glass from Novo mesto / Slovenia. – In: I. Lazar (ed.), Annales du 19e congrès de l’Association internationale pour l’histoire du verre, Piran, 2012, 48–54, Koper.

KRIŽ, B., P. TURK 2003, Bernstein- und Glasschmuck aus Novo Mesto Slowenien. Sonderausstellung vom 8.5.–2.11. 2003. – Hochdorf, Enz.

KRIŽ, B., P. STIPANČIĆ, A. ŠKEDELJ PETRIČ 2009, Arheološka podoba Dolenjske / The Archaeological Image of Dolenjska. – Novo mesto.

KROMER, K. 1959, Brezje. Halštatske gomile z Brezij pri Trebelnem / Hallstättische Hügelgräber aus Brezje bei Trebelno. – Arheološki katalogi Slovenije 2.

KRUH, A. 2008, Gomila 5 ali Tratarjeva Gomila / Grab- hügel 5 oder Tratar-Grabhügel. – In: S. Gabrovec, B. Teržan (eds.), Stična II/2. Gomile starejše železne dobe. Razprave / Grabhügel aus der alteren Eisenzeit. Studien,

Katalogi in monografije 38 (2010), 69–131. KUZMINA, E. 2006, Mythological Treatment of the Horse in Indo-European Culture. – In: S. L. Olsen, S. Grant, A. M. Choyke, L. Bartosiewicz (ed.), Horses and Hu- mans: The Evolution of Human-Equine Relationships, 263–270, Oxford.

LAHARNAR, B. 2018, Kovinske in steklene najdbe ter kamniti kalupi iz železnodobne naselbine na Mostu na Soči / Metal finds, glass finds and stone moulds from the Iron Age settlement at Most na Soči. – In: J. Dular, S. Tecco Hvala (eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 195–248. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

LAHARNAR, B., P. TURK 2017, Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. – Ljubljana.

LAHARNAR, B., P. TURK 2018, Iron Age Stories from the Crossroads. – Ljubljana.

LUCKE, W., O.-H. FREY 1962, Die Situla in Providence (Rhode Island). Ein Beitrag zur Situlenkunst des Osthall- stattkreises. – Römisch-Germanische Forschungen 26.

MARTIN, T. F., R. WEETCH 2017, Introduction: Dress and Society. – In: T. F. Martin, R. Weetch (eds.), Dress and Society: Contributions from Archaeology, 1–13. Oxford.

METZNER-NEBELSICK, C. 2007, Pferdchenfibeln. Zur Deutung einer frauenspezifischen Schmuchform der Hallstatt-und Frühlatènezeit. – In: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (eds.) Scripta Praehistorica in Honorem Biba Teržan, Situla 44, 707–735.

MLEKUŽ, D. 2013, The Birth of the Herd. – Society & Animals 21/2, 150–161.

MLINAR, M. 2020, Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610504887

MÜLLER-SCHEEßEL, H. C., P. TREBSCHE 2007, Das Schwein und andere Haustiere in Siedlungen und Gräbern der Hallstattzeit Mitteleuropas. – Germania 85, 61–94.

MURGELJ, I. 2020, Nove risbe figuralnih upodobitev na situlah z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi (Revised drawings of the situlae from Vače, Magdalenska gora and Valična vas). – Arheološki vestnik 71, 569–580.

NASH BRIGGS, D. 2003, Metals, Salt, and Slaves: Eco- nomic Links Between Gaul and Italy From the Eighth to the Late Sixth Centuries BC. – Oxford Journal of Archaeology 22/3, 243–259.

OELZE et al. 2012 = V. M. Oelze, J. K. Koch, K. Kupke, O. Nehlich, S. Zäuner, J. Wahl, S. M. Weise, S. Rieckhoff, M. P. Richards 2012, Multi-isotopic analysis reveals indivi- dual mobility and diet at the early Iron Age monumental tumulus of Magdalenenberg, Germany. – American Journal of Physical Anthropology 148/3, 406–421.

PALAVESTRA, A. 1993, Praistorijski ćilibar na centralnom i zapadnom Balkanu / Prehistoric Amber in central and western Balkans. – Posebna izdanja. Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti 52.

PALAVESTRA, A. 2007, Was there an Amber Route? – In: I. Galanaki, H. Tomas, Y. Galanakis, R. Laffineur (eds.), Between the Aegean and Baltic Seas: Prehistory Across Borders. Proceedings of the International Conference Bronze and Early Iron Age Interconnections and Con- temporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, Central and Northern Europe. University of Zagreb, 11-14 April 2005, 349–356, Liège, Austin.

PARE, C. F. E. 1989, From Dupljaja to Delphi: the cere- monial use of the wagon in later prehistory. – Antiquity 63/238, 80–100.

PAULI, L. 1975, Keltischer Volksglaube: Amulette und Sonderbestattungen am Dürrnberg bei Hallein und im eisenzeitlichen Mitteleuropa. – München.

PAVLOVIČ, D. 2014, Drnovo. – In: B. Teržan, M. Črešnar (eds.), Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia, Katalogi in monografije 40, 401–504.

PEIRCE, C. S. 2012 [1897], Logic as Semiotic: The Theory of Signs. – In: J. Buchler (ed.), The Philosophical Writing of Peirce, 98–119, New York.

POTREBICA, H. 2012, Religious Phenomena of the Hallstatt Communities of Southern Pannonia. – In: S. Berecki (ed.), Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureș. 7-9 October 2011, 9–29, Târgu Mureș.

PRIMAS, M. 2007, Spinnwirtel im Grab – zum Symbol- gehalt einer Beigabe. – In: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (eds.), Scripta Praehistorica in Honorem Biba Teržan, Situla 44, 301–312.

PRUMMEL, W., H.-J. FRISCH 1986, A Guide for the Distinction of Species, Sex, and Body Side in Bones of Sheep and Goat. – Journal of Archaeological Science 13, 567–577.

RAST-EICHER, A., L. BENDER JØRGENSEN 2013, Sheep wool in Bronze Age and Iron Age Europe. – Journal of Archaeological Science 40, 1224–1241.

REBAY-SALISBURY, K. 2016, The Human Body in Early Iron Age Central Europe: Burial Practices and Images of the Hallstatt World. – New York, London.

REYNOLDS, P. J. 1987, Ancient Farming. – Princes Ris- borough.

RYDER, M. L. 1990, Skin, and Wool-Textile Remains from Hallstatt, Austria. – Oxford Journal of Archaeology 9/1, 37–49.

SALVAGNO, L., U. ALBARELLA 2017, A morphometric system to distinguish sheep and goat postcranial bones. – PloS ONE 12/6, 1–37.

SLABE, M. 1982, Malo Hudo. – Varstvo spomenikov 24, 151–152. STARÈ, F. 1953, Trije prarzgodovinski grobovi iz Zasavja (Drei vorgeschichtliche Gräber aus dem Save-Anrain-gebiet). – Arheološki vestnik 4, 264–281.

STARE, V. 1964–1965, Železnodobne gomile na Vinkovem vrhu (Eisenzeitliche Grabhügel auf Vinkov vrh). – Arheološki vestnik 15/16, 215–257.

STARE, V. 1973, Prazgodovina Šmarjete (Der vorgeschichtliche Komplex von Šmarjeta). – Katalogi in monografije 10.

STÖLLNER, T. 2005, More than old Rags – Textiles from the Iron Age Salt-mine at the Dürrnberg. – In: P. Bichler, K. Grömer, R. Hofmann-de Keijzer, A. Kern, H. Reschreiter (eds.), Hallstatt Textiles – Technical Analysis, Scientific Investigation and Experiments on Iron Age Textiles, BAR. International Series 1351, 161–174.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., B. TOŠKAN 2018, Ritual use of dogs and wolves in the Late Bronze and Early Iron Age in the South-Eastern Alpine region. New evidence from the archaeo(zoo)logical perspective. – In: S. Costamagno, L. Gourichon, C. Dupont, O. Dutour, D. Vialou (eds.), Animal symbolisé, animal exploité: du Paléolithique à la Protohistoire, 249–278, Paris.

ŠMIT, Ž., B. LAHARNAR, P. TURK, 2020, Analysis of prehistoric glass beads from Slovenia. – Journal of Archaeological Science: Reports 29, 1–13.

TACLA, A. B. 2008, ‘Prestation Economy’: A model for Late Bronze Age and Early Iron Age burial deposition in Central-Western Europe. – Revista do Museo de Arqueologia e Etnologia 18, 133–153.

TANKO, K. 2005, ‘Horn-Handled’ Bowls of the Central Europe Iron Age. – In: H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska (eds.), Celts on the Margin: Studies in European Cultural Interaction 7th Century BC - 1st Century AD. Dedicated to Zenon Woźniak, 153–162, Kraków.

TECCO HVALA, S. 2007, Women from Magdalenska gora. – In: M. Blečić, M. Črešnar, B. Hänsel, A. Hellmuth, E. Kaiser, C. Metzner-Nebelsick (eds.), Scripta Praehistorica in Honorem Biba Teržan, Situla 44, 93–110.

TECCO HVALA, S. 2012. Magdalenska gora. Družbena struktura in grobni rituali železnodobne skupnosti / Social structure and burial rites of the Iron Age community. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 26. DOI: https://doi.org/10.3986/9789612546007

TECCO HVALA, S., B. ŠKVOR JERNEJČIČ 2017, Kulturna in družbena identiteta / Cultural and social identities. – In: S. Tecco Hvala (ed.), Molnik pri Ljubljani v železni dobi / The Iron Age Site at Molnik near Ljubljana, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36, 166–170. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610503750

TECCO HVALA, S., J. DULAR, E. KOCUVAN 2004. Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora. – Katalogi in monografije 36.

TERŽAN, B. 1973, Valična vas. – Arheološki vestnik 24, 660–699.

TERŽAN, B. 1985, Poskus rekonstrukcije halštatske družbene strukture v dolenjskem kulturnem krogu / Ein Rekonstruktionsversuch der Gesellschaftstruktur im Dolenjsko-Kreis der Hallstattzeit. – Arheološki vestnik 36, 77–106.

TERŽAN, B. 1996, Weben und Zeitmessen im südostalpinen und westpannonischen Gebiet. – In: E. Jerem (ed.), Die Osthallstattkultur: Akten des Internationalen Symposiums, Sopron, 10.-14. Mai 1994, 507–536, Budapest.

TERŽAN, B. 2004, L’aristocrazia femminile nella prima eta del Ferro. – In: F. Marzatico, P. Gleirscher (eds.), Guerrieri, principi ed eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo, 221–229, Trento.

TERŽAN, B. 2008, Stiške skice / Stična-Skizzen. – V / In: S. Gabrovec, B. Teržan, Stična II/2. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der älteren Eisnezeit, Katalogi in monografije 38 (2010) 189–325.

TERŽAN, B. 2012, Sfinga v situlski umetnosti ob severnem Jadranu in njegovem zaledju / The sphinx in Situla Art in the northern Adriatic region and its hinterland. – In: B. Migotti, P. Mason, B. Nadbath, T. Mulh (eds.), Scripta in Honorem Bojan Djurić, 170–196, Ljubljana.

TERŽAN, B. 2013, Wasservogelsymbolik in der älteren Hallstattzeit. – In: J. Kolendy, A. Mierzwińskiego, S. Moździocha, L. Żygadło (eds.), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogu- sławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów, 89–107, Wrocław.

TOŠKAN, B., L. BARTOSIEWICZ 2018, Živalski ostanki iz naselbine na Mostu na Soči: vpogled v družbeno kom- pleksnost železnodobne skupnosti v jugovzhodnoalpskem prostoru / Animal remains from the settlement at Most na Soči: Insights into social complexity of an Iron Age community in south-eastern Alps. – In: J. Dular, S. Tecco Hvala (eds.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Treatises, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 467–510. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501091

TUCK, A. 2006, Singing the Rug: Patterned Textiles and the Origins of Indo-European Metrical Poetry. – American Journal of Archaeology 110, 539–550.

TURK, P. 2005, Podobe življenja in mita (= Bilder aus Leben und Mythos) (= Images of life and myth). – Ljubljana.

WELLS, P. S. 1981, The Emergence of an Iron Age Econo- my: The Mecklenburg Grave Groups from Hallstatt and Stična. – Cambridge, MA.

WELLS, P. S. 1985, Socio-economic aspects of the amber trade in Early Iron Age Slovenia. – Journal of Baltic Studies 16/3, 268–275.

WYLIE, A. 20002, Thinking from Things: Essays in the Philosophy of Archaeology. – Berkeley, Los Angeles, CA. ZEDER, M. A., H. A. LAPHAM 2010, Assessing the reli- ability of criteria used to identify postcranial bones in sheep, Ovis, and goats, Capra. – Journal of Archaeological Science 37, 2887–2905.

ŽELEZNIKAR, J. (ed.) 1999, Poselitvena podoba Mengša in okolice: od prazgodovine do srednjega veka. – Mengeš.

Objavljeno
2021-06-13
Kako citirati
C. FrieA. (2021). Ženske, ovce in tekstil: družbeni pomen jagod v obliki ovnove glavice v starejši železni dobi na Slovenskem. Arheološki Vestnik, 72, 91-116. https://doi.org/10.3986/AV.72.04
Rubrike
Prazgodovinske dobe