Vol 47, No 3 (2018)

SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE


Table of Contents

Editorial / Uredništvo

Jelka Vince Pallua PDF
INTRODUCTION
UVOD
7-12

SACRED SPACE AND PLACE AND THEIR SYMBOLIC ADOPTION / SVETI PROSTOR IN KRAJ IN NJUNO SIMBOLNO PRISVAJANJE

Katharina Eisch-Angus PDF
THE PLACELESS CHAPEL: MEMORY, MEANING AND DESTRUCTION IN SACRED SPACE
KAPELA BREZ KRAJA: SPOMIN, POMEN IN UNIČENJE V SVETEM PROSTORU
13-25

Jan Kapusta PDF
A SAINT ON THE RUN: THE DYNAMICS OF HOMEMAKING AND CREATING A SACRED PLACE
SVETNIK NA BEGU: DINAMIKA USTVARJANJA DOMA IN USTVARJANJA SVETEGA KRAJA
27-49

Jens Wietschorke PDF
MATERIAL RELIGION AND CHURCH ARCHITECTURE IN CULTURAL ANALYSIS: A THEORETICAL SHORTCUT
MATERIALNA RELIGIJA IN CERKVENA ARHITEKTURA V KULTUROLOŠKI ANALIZI: TEORETSKA BLIŽNJICA
51-61

Siria Kohonen PDF
COUNTERINTUITIVENESS AND RITUAL EFFICACY IN EARLY MODERN KARELIAN HEALING: AN APPLICATION OF THE RITUAL COMPETENCE THEORY
PROTIINTUITIVNOST IN RITUALNA UČINKOVITOST V ZGODNJEMODERNEM KARELIJSKEM ZDRAVLJENJU UPORABA TEORIJE RITUALNE KOMPETENCE
63-82

RAZPRAVI / ARTICLES

Mateja Habinc PDF
PRETEKLOST V SODOBNIH PRIREDITVAH NARODNIH PARKOV KOZARA IN SUTJESKA
USAGES OF THE PAST IN CONTEMPORARY EVENTS IN KOZARA AND SUTJESKA NATIONAL PARKS
85-102

Barbara Ivančič Kutin, Monika Kropej Telban PDF
OHRANJANJE NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE Z LOKALNIMI PRIPOVEDMI V PROSTORU
PRESERVATION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE THROUGH LOCAL LEGENDS OF PLACE
103-115

In memoriam

Monika Kropej Telban PDF
ZMAGO ŠMITEK (29. NOVEMBER 1949 – 15. SEPTEMBER 2018) 117-118