PRETEKLOST V SODOBNIH PRIREDITVAH NARODNIH PARKOV KOZARA IN SUTJESKA
USAGES OF THE PAST IN CONTEMPORARY EVENTS IN KOZARA AND SUTJESKA NATIONAL PARKS

Mateja Habinc

DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470306

Abstract

V članku je obravnavano, kako (so)organizatorji prireditev, ki potekajo v Narodnem parku Kozara in Narodnem parku Sutjeska v Bosni in Hercegovini, v sodobnosti pojmujejo njihovo tradicionalnost. Avtorico zanima, s katerim časom povezujejo tradicijo, kakšno mesto tu pripada jugoslovanski socialistični preteklosti in takrat poudarjenim vrednotam, ki so bile pomembne v razvoju obeh parkov. Pred desetletji sta bila oba pomembna kraja ideološkega turizma, kar opravičuje raziskavo sodobnih rab preteklosti s pozornostjo na obdobje socializma. Na primeru prireditev se sprašuje, ali so sodobne rabe različnih preteklosti v BiH res vedno nacionalistično prilagojene in, če niso, kakšne so in komu oziroma čemu so namenjene.

***

The article analyses how (co-)organizers perceive the traditionality of contemporary events that take place in Kozara National Park and Sutjeska National Park, both located in Bosnia and Herzegovina. In particular, the author examines the historical periods that are linked to tradition and the place accorded to the Yugoslav socialist past and its values, which played an important role in these parks’ development. Decades ago, both parks were important sites of ideological tourism, which warrants the study of contemporary usages of various pasts, with a focus on the socialist period. Are these contemporary appropriations of the past in the case of these events really always nationalistic, and if not, how else is the past also defined, to whose benefit and for what purpose?

Keywords

tradicija; prireditve; (post)socializem; narodni parki; Bosna in Hercegovina // tradition; events; (post)socialism; national parks; Bosnia and Herzegovina

Full Text:

PDF

References

Baskar, Bojan. 2005. Avstro-ogrska zapuščina: Ali je možna nacionalna dediščina multinacionalnega imperija? V: Jože Hudales in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 41–52.

Bergholz, Max. 2007. Među rodoljubima, kupusom, svinjama i varvarima: Spomenici i grobovi NOR 1947–1965. godine. Godišnjak za društvenu istoriju 1–3: 61–82.

Boissevain, Jeremy. 1992. Introduction. V: Jeremy Boissevain (ur.), Revitalising European Rituals. London: Routledge, 1–19.

Burghardt, Robert in Gal Kirn. 2013. Yugoslavian Partisan Memorials: Hybrid Memorial Architecture and Objects of Revolutionary Aestetics. Manifesta Journal: Around Curational Practices 15: 84–91.

Dizdarević, Leila in Alma Hudović. 2012. The Lost Ideology – Socialist Monuments in Bosnia. V: [B. n. a.], 1st International Conference on Architecture & Urban Design, Proceedings 19–21 April. Tirana: Department of Architecture, EPOKA University, 455–464.

Erdei, Ildiko. 2011. »Rocky made in Serbia«: Globalne ikone i lokalni razvoj. V: Ines Prica in Tea Škokić (ur.), Horror-porno-ennui. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 273–298.

Gavrilović, Ljiljana. 2012. Nepostojeće nasleđe zemlje koje nema. V: Ivan Kovačević (ur.), Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu: Zbornik radova sa naučnog skupa Okviri konstruisanja jugoslovenskog kulturnog nasleđa. Beograd: Odelenje za etnologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 39–55.

Habinc, Mateja. 2013. Tradicionalnost prireditev Kravji bal, Vasovanje in Kmečka ohcet v Bohinju s perspektive njihovih organizatorjev. Traditiones 42 (2): 85–104. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2013420205

Habinc, Mateja. 2014. Intangible Culture as Tradition: The Cows Ball, The Village Serenade and The Country Wedding in Bohinj. Narodna umjetnost 51 (1): 113–129. DOI: https://doi.org/10.15176/vol51no106

Hasić, N. 2013. Tjentište: Oživljena Dolina heroja. Slobodna Bosna: nezavisni informativni portal, 1. julij 2013. Dostopno na: https://www.slobodna-bosna.ba/vijest/8929/tjentiste_ozivljena_dolina_heroja.html (4. 4. 2016).

Horvatinčić, Sanja. 2014. Spomenici posvećeni radu i radničkom pokretu u socijalističkoj Jugoslaviji. Etnološka tribina 44 (37): 153−168. DOI: https://doi.org/10.15378/1848-9540.2014.37.06

Jauković, Marija. 2014. To Share or to Keep: The Afterlife of Yugoslavia's Heritage and the Contemporary Heritage Management Practices. Politička misao 5: 80–104.

Jezernik, Božidar. 2005. Preteklost in dediščina. V: Jože Hudales in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 11–24.

Karačić, Darko. 2012. Od promoviranja zajedništva do kreiranja podjela: Politike sjećaja na partizansku borbu u Bosni i Hercegovini nakon 1990. godine. V: Darko Karačić, Tamara Banjeglav in Nataša Govedarica (ur.), Re:Vizija prošlosti: Politike sjećanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji od 1990. godine. Sarajevo: Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), 15–88.

Karge, Heike. 2009. Mediated Rememerance: Local Practices of Remembering the Second World War in Tito’s Yugoslavia. European Review of History 16 (1): 49–62. DOI: https://doi.org/10.1080/13507480802655394

Karge, Heike. 2014. Sećanje u kamenu - okamenjeno sećanje? Beograd: Biblioteka XX. vek.

Kirn, Gal. 2011. Antifašistična spominska obeležja: L'art pour l'art ali mitologizacija socialistične Jugoslavije? V: Tanja Petrović (ur.), Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 228–256.

Kirn, Gal. 2012. Transformation of Memorial Sites in the Post-Yugoslav Context. V: Daniel Šuber in Slobodan Karamanić (ur.), Retracing Images: Visual Culture After Yugoslavia. Leiden: Brill, 251–281.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. 1995. Theorizing Heritage. Ethnomusicology 39 (3): 367–380. DOI: https://doi.org/10.2307/924627

Kockel, Ullrich. 2007. Reflexive Traditions and Heritage Production. V: Ullrich Kockel in Máiréad Nic Craith (ur.), Cultural Heritages as Reflexive Traditions. New York: Palgrave Macmillan, 19–33.

Kockel, Ullrich in Máiréad Nic Craith (ur.). 2007. Cultural Heritages as Reflexive Traditions. New York: Palgrave Macmillan.

Kovačević, Ivan. 2012. Jugoslovensko kulturno nasleđe – od jugoslovenske ideje do jugonostalgije. V: Ivan Kovačević (ur.), Ogledi o jugoslovenskom kulturnom nasleđu: Zbornik radova sa naučnog skupa Okviri konstruisanja jugoslovenskog kulturnog nasleđa. Beograd: Odelenje za etnologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 7–19.

Mijić, Emilija. 2012. Promena spomeničke kulture u postsocijalističkim zamljama. V: Emilija Mijić, Recentna spomenička kultura zapadnog Balkana: Pop-heroji i tradicija. Beograd: Odelenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 103–122.

Musabegović, Senadin. [B. n. l.]. Symbolic Significance of Monuments in Bosnia and Herzegovina. V: Daniel Brumund in Christian Pfeifer (ur.), MOnuMENTI: The Changing Face of Rememberance. Beograd: Forum Ziviler Friedensdienst, 20–21.

Musabegović, Senadin. 2009. Mit o pobjedi kao mit o revoluciji. V: Sulejman Bosto in Tihomir Cipek (ur.), Kultura sjećanja: 1945: Povjesni lomovi i svaldavanje prošlosti. Zagreb: Biblioteka Srednji put, 37–56.

Poljak Istenič, Saša. 2012. Aspects of Tradition. Traditiones 41 (2): 77–89. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410206

Popović, Dragan. 2013. Omladinske radne akcije kao ideološki (udarnički) turizam. V: Hannes Grandits in Karin Taylor (ur.), Sunčana strana Jugoslavije: Povijest turizma u socializmu. Zagreb: Srednja Europa, 289–312.

Prešeren, Polona. 2013. Sutjeska, legenda neke zgodovine in biser sedanjosti. Delo, 5. 9. 2013. Dostopno na: http://www.delo.si/druzba/trip/sutjeska-legenda-neke-zgodovine-in-biser-sedanjosti.html (23. 1. 2018).

Radović, Srđan. 2011. History, Memory, and Representations of Jajce’s Heritage – a Biography of a Town Revisited. Ethnologia Balkanica 15: 143–158.

Sahovic, Dzenan in Dino Zulumovic. 2012. Obsolete Cultural Heritage in Post-Conflict Environments: The Case of AVNOJ Museum in Jajce, Bosnia Herzegovina. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 14 (2): 245–262. DOI: https://doi.org/10.1080/19448953.2012.681933

Sahovic, Dzenan in Dino Zulumovic. 2015. Changing Meaning of Second World War Monuments in Post-Dayton Bosnia Herzegovina: A Case Study of the Kozara Monument and Memorial Complex. V: Stig Sørensen, Marie Louise in Dacia Viejo-Rose (ur.), War and Cultural Heritage: Biographies of Place. Cambridge: Cambridge University Press, 208–224.

Sims, Martha C. in Martine Stephens. 2005. Traditon. V: Martha C. Sims in Martine Stephens, Living Folklore: An Introduction to the Study of People and Their Traditions. Logan: Utah State University Press, 64–93.

Sokol, Anida. 2014. War Monuments: Instruments of Nation-Building in Bosnia-Herzegovina. Croatian Political Science Review 51 (5): 105–126.

Velikonja, Mitja. 2011. Med kolektivnim spominom in političnim delovanjem: Jugonostalgija v Bosni in Hercegovini. Časopis za kritiko znanosti 39 (243): 131–144.

Vidmar, Simona (ur.). 2017. Heroes We Love: Ideology, Identity and Socialist Art in the New Europe. Maribor: Umetnostna galerija.

Williams, Raymond. 1977. Marxism and Literature. Oxford in NewYork: Oxford University Press.

Williams, Raymond. 1998. The Analysis of Culture. V: John Storey, Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. Athens: The University of Georgia Press, 48–56.

Zakon o nacionalnom parku Kozara. Dostopno na: http://aarhus.ba/sarajevo/images/docs/Zakon_o_Nacionalnom_parku_Kozara_%20121_12.pdf (11. 1. 2018).DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2018470306

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Traditiones

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

SCImago Journal & Country RankSaveSaveSave