Komitativne zgradbe (sopostavitev slovenščine z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino)

  • Младен Ухлик [Mladen Uhlik] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Андрея Желе [Andreja Žele] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ključne besede: komitativne zgradbe

Povzetek

Naše izhodišče so slovenske komitativne zgradbe z dvema človeškima udeležencema, ki sta vključena v isto situacijo: prvi udeleženec je v vlogi jedra komitativne zgradbe najpogosteje izražen z imenovalniško samostalniško zvezo, drugi ali spremljevalni udeleženec pa je izražen z orodniško predložno zvezo. Vsi slovenski primeri rabe komitativnih zgradb so predstavljeni vzporedno z možnimi ustreznicami v ruščini in štokavščini.  Za slovenščino so značilne predvsem komitativne zgradbe v osebkovi vlogi, z osebkom pa je poudarjeno predikacijsko razmerje. Predikacijsko razmerje odpira soodvisnost udeležencev in povedkov, zato izbira oblike povedka pogosto določa število referenčnih udeležencev.  V prvem delu sta predstavljeni dve komitativni zgradbi: prva z udeležencema, ki sta najpogosteje v medsebojno nestičnem položaju, in povedkom v edninski obliki (slvn. Anton je gledal film z Ano); druga z udeležencema, ki sta medsebojno stična, in nastopata kot celovita samostalniška zveza, ki določa needninsko obliko povedka (slvn. Midva z Ano gledava film).  Razlike med slovanskimi jeziki se kažejo pri drugi komitativni zgradbi: tako na primer slovenščina dopušča zgolj zgradbe z osebnimi zaimki v dvojini (midva z Ano), pri čemer mora zaimek zaradi stične rabe vključevati soudeleženca v orodniku (t. i. inkluzivna interpretacija). Po tej lastnosti se slovenščina razlikuje od štokavščine, v kateri stične konstrukcije z inkluzivnim spremljajočim udeležencem in množinsko obliko povedka (*mi s tobom pišemo) niso mogoče.  V slovenskih zgledih inkluzivnost udeležencev v komitativni zgradbi potrjuje tudi dvojinska oblika povedka še posebej v primerih, ko prvi udeleženec ostaja neizražen (Z Ano piševa pismo). S povedkovo dvojinsko obliko je povezana tudi razlika med slovenščino in štokavščino. V slovenskem stavku S profesorjem se lepo imejta / Lepo se imejta s profesorjem ima lahko neizraženi zaimek vidva, ki označuje naslovljenca, najverjetnejšo inkluzivno interpretacijo, ki vključuje spremljevalnega udeleženca. V štokavskem stavku z množinskim povedkom L(ij)epo se provedite s profesorom pa neizraženi zaimek vi glede na profesorja nikakor ni v vključevalnem razmerju. Profesor ima v štokavskem primeru vlogo okoliščine, torej ni del komitativne zgradbe. Primerjava s štokavščino kaže na to, da v slovenščini ravno dvojina (dvojinska oblika povedka z dvojinskim osebnim zaimkom) omogoča in hkrati napoveduje možnost inkluzivne komitativne zgradbe.  V povezavi z zgornjimi ugotovitvami je treba poudariti, da komitativne stične zgradbe s prvim udeležencem, izraženim z lastnim ali občim imenom in needninskim povedkom (rus. Павел с Евой пришли) za južnoslovanske jeziku niso značilne; v teh jezikih se namreč zveza dveh lastnoimenskih vršilcev izraža s koordinacijo in veznikom (slvn. Pavel in Eva sta prišla, štok. Pavel i Eva su došli).  V slovenščini in štokavščini je v nasprotju z ruščino raba vključevalne stične komitativne konstrukcije v neimenovalniških sklonih dokaj neobičajna in omejena zlasti na glagole zaznavanja.  V drugem delu so predstavljene razlike med povedki, ki obvezno implicirajo skupno dejanje, in povedki, ki šele sobesedilno lahko izražajo pomene skupnega dejanja. Ugotavljamo, da se vzajemnost pri prvem tipu povedkov v slovenščini in štokavščini pogosteje kot v ruščini izraža s povratnoоsebnimi glagoli (slvn. prepirati se, štok. svađati se vs. rus. спортить).  Velja še pripomniti, da se ruščina bistveno razlikuje od južnoslovanskih jezikov po tem, da komitativno konstrukcijo uporablja tudi za izražanje skupne svojine (rus. твоя с Машей книга). Ponujene so različne možnosti smiselnega prevajanja te svojilne zgradbe v slovenščino. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benić, Mislav. 2020. Komitativ, instrumental i karitiv u kukljičkom govoru. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (в печати).

Brozović, Dalibor, Ivić, Pavle. 1988: Jezik srpskohrvatski, hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža.

Dyła, Stefan, Feldman, Anna 2008. On comitative constructions in Polish and Russian. Gerhild Zybatow, Luka Szucsich, Uwe Junghanns, Roland Meyer (eds.) Formal description of Slavic languages: the fifth conference (Leipzig 2003). Frankfurt am Main: Lang. 288–299.

Fran = Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. URL: www. fran.si, вход 20. 3. 2019.

GigaFida, korpusna besedilna zbirka, http://www.gigafida.net, вход 20. 3. 2019.

Ivić, Pavle. 1957: O govoru Galipoljskih Srba. Srpski dijalektološki zbornik 12. Beograd.

Ravnikar, Andreja Legan. 2017. Issues regarding the influence of a contact language: German influence on semantic change and stylistic values of the oldest Slovenian literary lexica (16th century). [K problematiki vpliva stičnega jezika - Nemščine na semantične spremembe in stilno vrednost najstarejše slovenske knjižne leksike (16. Stoletje)]. Slovenski Jezik 11: 35–53.

Nomachi, Motoki, Heine, Bernd. 2011. On Predicting Contact-induced Grammatical Change: Evidence from Slavic Languages. Journal of Historical Linguistics 1/1: 48–76.

Reindl, Donald F. 2008: Language Contact: German and Slovenian. Bochum: Universität Dr. N. Brockmeyer.

Škrabec, Stanislav 1895. Nekoliko slovenske slovnice za poskušnjo. Cvetke z vertov sv. Frančiška. 3., 4, 5 zvezek. 208–210, 212–214, 216–218. Gorica: Hilarijanska tiskarna.

Uhlik, Mladen, Žele, Andreja. 2018. Impersonal constructions in Slovenian: A comparison with other south Slavic languages and Russian. [Brezosebne zgradbe v slovenščini: kontrastiva z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino]. Jezikoslovni zapiski 24/2: 99–112.

Zimmerling, Anton, Kosta, Peter. 2013. Slavic Clitics: A Typology. STUF – Sprachtypologie und Universalienforschung (STUF) 66/2: 178–214.

Zimmerling, Anton. 2015. 1P orders in 2P languages. Типология морфосинтакси- ческих параметров. E. A. Лютикова (ред.), А. В. Циммерлинг (ред.), М. Б.

Коношенко(ред.). Материалы международной конференции «Типология морфо- синтаксических параметров 2015» 2: 459–483. Москва: МПГУ.

[Zimmerling, Anton. 2015. 1P orders in 2P languages. Tipologija morfosintaksičeskih parametrov. E. A. Ljutikova (red.), A. V. Zimmerling (red.), M. B. Konošenko(red.). Materialy meždunarodnoj konferencii «Tipologija morfosintaksičeskih parametrov 2015»: 2. Moskva: MPGU. 459–483.]

Архипов, Aлександр В. 2005. К типологии комитативных конструкций: часть I.

Определение и формальная типология. Вопросы языкознания 4: 76–100.

[Arhipov, Aleksandr V. 2005. K tipologii komitativnyh konstrukcij: čast’ I. Opredelenie i

formal’naja tipologija. Voprosy jazykoznanija 4: 76–100.]

Архипов, Aлександр В. 2008. К типологии комитативных конструкций: часть II.

Полисемия комитативных конструкций. Вопросы языкознания 3: 22–50.

[Arhipov, Aleksandr V. 2008. K tipologii komitativnyh konstrukcij: čast’ II. Polisemija komitativnyh konstrukcij. Voprosy jazykoznanija 3: 22–50.]

Зализняк, Андрей А. 2008: Древнерусские энклитики. Мoсква: Языки славянских

культур.

[Zaliznjak, Andrej A. 2008: Drevnerusskie ènklitiki. Moskva: Jazyki slavjanskih kul’tur.]

Зализняк, Aнна А., Шмелев, Алексей Д. 1999. O том, чего нельзя сделать вместе. Рахилина, Екатерина В., Тестелец, Яков Г. (ред.). Сборник научных статей к 60-летию Александра Евгеневича Кибрика. Москва: Языки русской культуры. 450–457.

[Zaliznjak, Anna A., Šmelev, Aleksej D. 1999. O tom, čego nel’zja sdelat’ vmeste. Rahilina, Ekaterina V., Testelec, Jakov G. (red.). Sbornik naučnyh statej k 60-letiju Aleksandra Evgeneviča Kibrika. Moskva: Jazyki russkoj kul’tury. 450–457.]

Юрий П. Князев. 2007: Грамматическая семантика: русский язык в типологической перспективе. Москвa: Языки славянских культур.

[Jurij P. Knjazev, 2007: Grammatičeskaja semantika: russkij jazyk v tipologičeskoj perspektive. Moskva: Jazyki slavjanskih kul’tur.]

Копчевская-Тамм, Мария, Шмелев, Алексей Д. 1994. Aлешина с Машей статья (о

некоторых свойствах русских «притяжательных прилагательных». Scando-Slavica 40: 209–228.

[Kopčevskaja-Tamm, Marija, Šmelev, Aleksej D. 1994. Alešina s Mašej stat’ja (o nekotoryh svojstvah russkih «pritjažatel’nyh prilagatel’nyh». Scando-Slavica 40: 209–228.]

Национальный корпус русского языка (НКРЯ), http://www.ruscorpora.ru/, вход 20. 3. 2019.

[Nacional’nyj korpus russkogo jazyka (NKRJa), http://www.ruscorpora.ru/, vhod 20. 3. 2019.]

Подлесская, Вера И. 2012. Структурно и линейно-просодическая целостность именных групп по данным корпусного исследования: сочнинение и комитативные группы с личным местоимением первого лица в русском языке. Вопросы языкознания 1: 42–65.

[Podlesskaja, Vera I. 2012. Strukturno i linejno-prosodičeskaja celostnost’ imennyh grupp po dannym korpusnogo issledovanija: sočninenie i komitativnye gruppy s ličnym mestoimeniem pervogo lica v russkom jazyke. Voprosy jazykoznanija 1: 42–65.]

Kako citirati
1.
Ухлик [Mladen Uhlik]М, Желе [Andreja Žele]А. Komitativne zgradbe (sopostavitev slovenščine z drugimi južnoslovanskimi jeziki in ruščino). SJ-SLS [Internet]. 1 [citirano 23. julij 2021.];120:135-56. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7630
Rubrike
Članki