Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov

  • Andrej Perdih ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
  • Nina Ledinek ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Povzetek

V članku obravnavamo tipologijo večbesednih leksikalnih enot v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih petih slovanskih jezikov (slovenskem, hrvaškem, slovaškem, poljskem in ruskem) in njihovo umestitev v slovarsko makro- oz. mikrostrukturo. Analiza je pokazala, da so večbesedne leksikalne enote v teh slovarjih najpogosteje obravnavane na mikrostrukturni ravni, izjema je le najnovejši poljski enojezični splošni razlagalni slovar, tipološko enake ali podobne večbesedne leksikalne enote pa so opisane v različnih mikrostrukturnih razdelkih slovarjev, najpogosteje med slovarskimi zgledi in v specializiranih mikrostrukturnih razdelkih. Razlike v opisu večbesednih leksikalnih enot se kažejo tudi z vidika medija, za katerega je slovar primarno oblikovan – v novejših slovarjih, namenjenih rabi v spletnem okolju in drugih digitalnih okoljih, ki temeljijo na strukturiranih računalniško berljivih podatkovnih bazah, so večbesedne leksikalne enote razumljene kot enobesednim leksikalnim enotam enakovredne enote, ki potrebujejo sistematičen in celovit slovarski opis. Pri njihovem opisu so zato načeloma navedeni vsi tisti slovarski podatki, ki jih dodajamo tudi enobesednim leksikalnim enotam. To spremembo je obenem mogoče pripisati tudi razvoju leksikologije, leksikografije in metaleksikografije. Seveda na obravnavo večbesednih leksikalnih enot zlasti v najnovejših slovarjih vplivajo tudi uporabniške zahteve in možnost vključitve slovarskih virov v večje jezikovne portale, celovita obravnava teh enot pa je smiselna tudi z vidika uporabe slovarskih podatkov za jezikoslovne raziskave in za razvoj jezikovnih tehnologij oz. pri procesiranju naravnih jezikov. Članek se osredotoča tudi na večbesedne leksikalne enote v eSSKJ: tretji izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika, najnovejšem enojezičnem razlagalnem slovarju slovenščine, v katerem so te enote obravnavane kot relativno samostojne enote, opisane na podoben način kot enobesedne leksikalne enote. 

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič, Kozma, Ledinek, Nina, Perdih, Andrej. 2015. Fran: The Next Generation Slovenian Dictionary Portal. In K. Gajdošová, A. Žáková (eds.) Proceedings of the 8th International Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography Conference, 9-16. Accessed at: http://korpus.sk/~slovko/2015/Proceedings_Slovko_2015.pdf [31/03/2018].

Anić, Vladimir. 2004. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.

Atkins, Sue B.T., Rundell, Michael. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.

Černivec, Manca et al. 2019. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2018. Ljubljana: ZRC SAZU. Accessed at: https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/sskj-2018.pdf. [31/03/2019].

Fran, slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014–, version 5.0. Accessed at: www.fran.si [31/03/2018].

Gliha Komac, Nataša et al. 2015. Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Accessed at: http://www.fran.si/novi-sskj [31/03/2018].

Gliha Komac, Nataša et al. 2016. Novi slovar slovenskega knjižnega jezika – predstavitev temeljnih konceptualnih izhodišč. In Marušič, Franc, Mišmaš, Petra, Žaucer, Rok (eds.) Zbornik prispevkov s simpozija 2015. Nova Gorica: Založba Univerze, 16-33. Accessed at: http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2016/10/21/13/45/01/ Zbornik-%C5%A0D9_okt.16_splet.pdf [31/03/2018].

Gliha Komac, Nataša et al. 2017. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016. Ljubljana: ZRC SAZU. Accessed at: https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/sskj2016-20-6-2017_0. pdf [29/03/2018].

Gliha Komac, Nataša et al. 2018. Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. Accessed at: https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/ sskj_2017.pdf [29/03/2018].

Hausmann, Franz Josef, Wiegand, Herbert Ernst, 1989. Component Parts and Structures of General Monolingual Dictionaries: A Survey. V: HAUSMANN, Franz Josef idr. (ur.): Wörterbücher / Dictionaries / Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie / An International Encyclopedia of Lexicography / Encyclopédie internationale de lexicographie. Handbücher zur Sprach und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of linguistics and communication science / Manuels de linguistique et des sciences de communication, Band 5.1. Berlin, New York: W. de Gruyter. 328–360.

Kochová, Pavla, Opavská Zdeňka, Holcová Habrová, Martina. 2014. At the Beginning of a Compilation of a New Monolingual Dictionary of Czech (A Report on a New Lexicographic Project). Abel, Andrea et al. (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism. 1145-1151.

Kržišnik, Erika. 2009. Kam in kako s frazeologijo v novem slovarju. In A. Perdih (ed.) Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika, 23. in 24. oktober 2008. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 53-56.

Ledinek, Nina. 2016. Novi Slovar slovenskega knjižnega jezika: temeljna konceptualna izhodišča. In: Ristić, Stana et al. (eds.) Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa: zbornik naučnih radova. Beograd: Institut za srpski jezik SANU. 119-130.

Legan Ravnikar, Andreja. 2017. K problematiki vpliva stičnega jezika – nemščine na semantične spremembe in stilno vrednost najstarejše slovenske knjižne leksike (16. stoletje). In Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 11: 35-53.

Lew, Robert. 2012. How can we make electronic dictionaries more effective?. In S. Granger, M. Paquot (eds.) Electronic Lexicography. Oxford: Oxford University Press. 343-363.

Nová, Jana. 2018. Terms Embraced by the General Public: How to Cope with Determinologization in the Dictionary?. Čibej, Jaka et al. (eds.): Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani / Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 387-398.

Oppentocht, Lineke, Schutz, Rik. 2003. Developments in electronic dictionary design. In van Sterkenburg, Piet (ed.) A practical guide to lexicography, Terminology and Lexicography. Amsterdam: John Benjamins. 215-227.

Perdih, Andrej. 2016. Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana.

Perdih, Andrej, Snoj, Marko. 2015. SSKJ2. In Slavia Centralis 8/1: 5-15.

Petric, Špela. 2018a. Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana.

Petric, Špela. 2018b. Slovaropisni vidik samostalniških nefrazeoloških večbesednih leksemov. In Philological studies 16/1: 214-229.

Shvedova, N. Yu. 2008. Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka s vkljucheniem svedenij o proishozhdenii slov. Moskva: Rossijskaja akademija nauk.

Silvester, Marta. 1978. Priročnik za tehnično stran redakcije gesel. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU. Leksikološka sekcija. Tipkopis.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Accessed at: www.fran.si [29/03/2018].

Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava: VEDA. I. (2006): A–G. II. (2011): H–L. (2015): III. (M–N).

Slovar slovenskega knjižnega jezika, I–V (1970–1991). Ljubljana: SAZU, DZS.

Snoj, Jerica. 2019. Leksikalna sinonimija v sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Svensén, Bo. 1997. Practical Lexicography. Principles and Methods of Dictionary Making. Oxford/New York: Oxford University Press.

Vrbinc, Alenka. 2011. Macrostructural Treatment of Multi-word Lexical Items. In ELOPE: English language overseas perspectives and enquiries 8: 51-61.

Vrbinc, Alenka, Vrbinc, Marjeta. 2004. Language Learners and Their Use of Dictionaries: The Case of Slovenia. In Erfurt Electronic Studies in English, 3. Accessed at: http:// webdoc.gwdg.de/edoc/ia/eese/artic24/marjeta/3_2004.html [29/03/2018].

Wielki słownik języka polskiego PAN. Accessed at: http://www.wsjp.pl [29/03/2018].

Žagar, Mojca. 2005. Determinologizacija (na primeru terminologije fizike). In Jezik in slovstvo 50/2: 35-48.

Żmigrodzki, Piotr. 2014. Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish [Wielki słownik języka polskiego PAN]. In Slovenščina 2.0 2 (2): 37-52.

Żmigrodzki, Piotr. 2018. Geneza słownika i historia projektu. In P. Żmigrodzki et al. (eds.) Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. 9-16.

Žugić, Radmila V. 2016. Leksikografska interpretacija višečlanih leksičkih jedinica u rečnicima prizrensko-timočkih dijalekata i pitanje njihovog statusa kao posebnih odrednica. In Jezikoslovni zapiski 22/1: 153-169.

Kako citirati
1.
Perdih A, Ledinek N. Večbesedne leksikalne enote v splošnih enojezičnih razlagalnih slovarjih slovanskih jezikov. SJ-SLS [Internet]. 1 [citirano 23. julij 2021.];120:113-34. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7629
Rubrike
Članki