Slovenci, slovenski jezik in reformacija na Dravskem polju: nekaj paberkov

  • Žiga Oman Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Ljubljana

Povzetek

Čeprav smo bili še donedavna prepričani, da je bila reformacija na severovzhodu današnje slovenske Štajerske izključno »nemška«, lahko to ovržemo z modernimi metodološkimi pristopi. Pri reformaciji na Dravskem polju je bilo udeleženo tudi slovensko oziroma slovensko govoreče prebivalstvo vseh družbenih slojev, čeprav je liturgično in upravno tukajšnja občina augsburške veroizpovedi delovala pretežno oziroma izključno v nemškem jeziku. Obenem je tukaj krožila tudi slovenska protestantika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič, Kozma. 2007. Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Amon, Karl, Liebmann, Maximilian. 1993. Kirchengeschichte der Steiermark. Graz, Wien, Köln: Verlag Styria.

Baš, Franjo. 1939. Winkelmann Erich: Zur Geschichte des Luthertums im Untersteirischen Murund Draugebiet. Časopis za zgodovino in narodopisje 34, 1–2: 117–118.

Hozjan, Andrej. 1993. Slovenjgraški meščani v 16. stoletju v knjigah izdatkov Štajerske: referat na zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Slovenjem Gradcu 28. septembra 1992. Zgodovinski časopis 47, 1: 53–56.

Hozjan, Andrej. 2006. Mariborsko mesto med 16. in 18. stoletjem. Studia Historica Slovenica: časopis za humanistične in družboslovne študije 6, 2–3: 309–323.

Koropec, Jože. 1966. Ob urbarju gospoščine Slivnice pri Mariboru iz leta 1608. Zgodovinski časopis: Zwitterjev zbornik 19/20: 235–241.

Koropec, Jože. 1983. Svet okoli Slovenske Bistrice do leta 1700, Zbornik občine Slovenska Bistrica I, 91– 161. Urednik Janko Čarni et al. Slovenska Bistrica: Skupščina občine in Kulturna skupnost občine Slovenska Bistrica.

Kovačič, Franc. 1928. Zgodovina lavantinske škofije (1228–1928). Maribor: Lavantinski kn. šk. ordinariat.

Loserth, Johann. 1906. Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Erster Theil: Die Zeiten der Regentschafft und die Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums in Innerösterreich 1590–1600. Fontes Rerum Austriacarum: Österreichische Geschichts-Quellen. Diplomataria et Acta, Band 58. Wien: Historische Kommission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Makarovič, Gorazd. 2008. Ko še nismo bili Slovenci in Slovenke: novoveške etnične identitete pred slovensko narodno zavestjo. Ljubljana: Slovenska matica.

Mlinarič, Jože. 1973. Mariborska župnija do leta 1600. Časopis za zgodovino in narodopisje 44, 2: 234–262.

Mlinarič, Jože. 2009. Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1588–1600, I. Gradivo za zgodovino Maribora, XXXIV. zvezek. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Mlinarič, Jože. 2010. Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1589–1602, II. Gradivo za zgodovino Maribora, XXXV. zvezek. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Oman, Žiga. 2011. Mariborska »postaja« v protokolu deželnoknežje vizitacije in inkvizicije na Štajerskem leta 1528: prvi zapisi o prisotnosti reformacijskih idej v mestu in njegovi bližnji okolici. Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije 34, 1: 21–32.

Oman, Žiga. 2012. Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 1589–1607. Kritična objava arhivskih dokumentov. Gradivo za zgodovino Maribora, XXXVII. zvezek. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Oman, Žiga. 2013. Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1582–1600, III. Kritična objava arhivskih dokumentov. Gradivo za zgodovino Maribora, XXXVIII. zvezek. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Oman, Žiga. 2014. Reformacija na Dravskem polju: zgodnjenovoveške skupnosti augsburške veroizpovedi med Mariborom in Ptujem. Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma 19–20: 348–365, 442–443.

Pirchegger, Hans. 1962. Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte. Buchreihe der Südostdeutschen Historischen Kommission, Band 10. München: Verlag R. Oldenburg.

Posch, Fritz. 1959. Gesamtinventar des Steiermärkischen Landesarchives. Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchives, Band 1. Graz: Steiermärkisches Landesarchiv.

Radovanovič, Sašo. 2007. Zakupniki in lastniki mariborskega mestnega gradu od leta 1483 do 2006. Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 6, 11: 157–166.

Richter, Jakob. 1974. Maribor v reformacijski dobi. Časopis za zgodovino in narodopisje 45, 1: 89–105.

Rupel, Mirko. 1934. Slovenski protestantski pisci. Ljubljana: Tiskovna zadruga v Ljubljani.

Semlič Rajh, Zdenka, Oman, Žiga, Mlinarič, Lučka. 2012. Maribor: mesto, hiše, ljudje: stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

Slekovec, Matej. 1889. Škofija in nadduhovnija v Ptuji: zgodovinska črtica. Maribor: samozaložba.

Slovenski zgodovinski atlas. 2011. Ljubljana: Nova revija.

Winkelmann, Erich. 1933. Zur Geschichte des Luthertums im untersteierischen Mur- und Draugebiet. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich 54: 98–117.

Zadravec, Dejan. 2013. Prispevek k zgodovini imenja in dvorca Turn pod Rajhenburgom v zgodnjem novem veku. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 61, 3: 541–552.

Žontar, Josip. 1939. Zgodovina mesta Kranja. Ljubljana: Muzejsko društvo za Slovenijo.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Oman Žiga. Slovenci, slovenski jezik in reformacija na Dravskem polju: nekaj paberkov. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 2. december 2021.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7369
Rubrike
Članki