K etimologiji laza

  • Simona Klemenčič ZRC SAZU, Ljubljana, Inštitut za slovenski jezik

Povzetek

Praslovansko *lzъ lza m. ‛polje, travnik na mestu, kjer je bil posekan gozd’ se razloži iz praindoevropskega *lo-ós, o-jevske stopnje korena *le- s podaljšanjem po Winterjevem zakonu. Iz korena *le- ‛upogibati, zvijati’ je morda tudi psl. *lězti, *loza in *lěsъ.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AfslPh. 1875–1929. Archiv für slavische Philologie.

Berneker, Erich Karl. 1908–1914. Slavisches etymologisches Wörterbuch (vols. 1–2). Heidelberg: Carl Winter.

Bezlaj, France. 1976–2007. Etimološki slovar slovenskega jezika (vols. 1–5). Ljubljana: Mladinska knjiga (1–3), Založba ZRC (4–5).

BTS. 1998. Bol′šoj tolkovyj slovar′ russkogo jazyka, ed. by S. A. Kuznecov. St. Petersburg: Norint.

Čop, Bojan. 1971. Notes d’étymologie et de grammaire hittites IV. Razprave/Dissertationes 8: 30–52.

Derksen, Rick. 2002. On the reception of Winter’s law. Baltistica 37: 5–13.

Dybo, Vladimir Antonovič. 1981. Slavjanskaja akcentologija: Opyt rekonstrukcii sistemy akcentnyh paradigm v praslavjanskom. Moscow: Nauka.

Dybo, Vladimir. 2002. Balto-Slavic accentology and Winter’s law. Studia Linguarum 3: 295–515.

ESSJ. 1974–. Etimologičeskij slovar′ slavjanskih jazykov: praslavjanskij leksičeskij fond, ed. by O. N. Trubačev. Moscow: Nauka.

Furlan, Metka. 2003. Podaljšava—praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede: Zbornik referatov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15–21 August 2003, 51 (2003), special issue: 13–26.

Gebauer, Jan. 1903–1913. Slovník staročeský (vols. 1–2). Prague: Unie.

HER. 2003. Hrvatski enciklopedijski rječnik. Zagreb: Novi liber.

HSSJ. 1991–2008. Historický slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Jungmann, Josef. 1834–1839. Slovník česko-německý (vols. 1–5). Prague.

Kortlandt, Frederik. 1988. Remarks on Winter›s law. Studies in Slavic and General Linguistics: Dutch Contributions to the 10th International Congress of Slavists (Sofia) 11: 387–396.

Kortlandt, Frederik. 2008. Balto-Slavic phonological developments. Baltistica 38 (1): 5–15.

Kortlandt, Frederik. 2011. Winter’s law again. Studies in Slavic & General Linguistics 37: 245–252.

Kroonen, Guus. 2011. False exceptions to Winter’s law. Accent matters: Papers on Balto-Slavic accentology, ed. by Tijmen Pronk and Rick Derksen, 251–61. Amsterdam: Rodopi.

LIV. 2001. Lexikon der indogermanischen Verben: Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen, 2nd ed., ed. by Helmut Rix. Wiesbaden: Dr Ludwig Reichert Verlag.

Mallory, J. P., and Douglas Q. Adams. 2006. The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world. Oxford: Oxford University Press.

Matasović, Ranko. 1995a. A re-examination of Winter’s law in Baltic and Slavic. Lingua Posnaniensis 37: 57–70.

Matasović, Ranko. 1995b. Winterov zakon i baltoslavensko jezično zajedništvo. Suvremena lingvistika 38: 5–22.

Patri, Sylvain. 2005. Observations sur la loi de Winter. Historische Sprachforschung 118: 269–293.

Pleteršnik, Maks. 1894–1895. Slovensko-nemški slovar (vols. 1–2). Transliterated edition, ed. by Metka Furlan. 2006. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Pokorny, Julius. 1959. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch (vols. 1–3). Bern: Francke Verlag.

Rasmussen, Jens Elmegård. 1992. Winter’s law of Balto-Slavic lengthening—An unnatural fact? Copenhagen working papers in Linguistiscs II, 63–77. Copenhagen: IAAS.

RHISJ. 1898–1903. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: JAZU.

RMJ. 1986. Rečnik na makedonskiot jazik: so srpskohrvatski tolkuvanja. Skopje: Makedonska kniga.

RSJ. 2007. Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska.

RSKJ. 1967–1976. Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (vols. 1–6). Novi Sad: Matica srpska, Zagreb: Matica hrvatska.

Schuster-Šewc, Heinz. 1980–1989. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen: Ludowe nakładnistwo Domowina.

SJP. 1958–1969. Słownik języka polskiego (vols. 1–11). (Ed. Witold Doroszewski). Warsaw: Polska Akademia Nauk.

Skok, Petar. 1971. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (vols. 1–4), ed. by Mirko Deanović and Ljudevit Jonke. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.

Sławski, Franciszek. 1975–1982. Słownik etymologiczny języka polskiego (vols. 1–4). Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.

Snoj, Marko. 1993. Ab redukcii praslavjanskaj kansanantnaj grupy zyčnych zd. Belarusika/ Albaruthenica 1, 163–71. Minsk: Navuka i tehnika.

Snoj, Marko. 2003. Slovenski etimološki slovar, 2nd ed. Ljubljana: Modrijan.

SSJ. 1959–1968. Slovník slovenského jazyka (vols. 1–6). Bratislava: Slovenská akadémia vied.

SSKJ. 2014. Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2nd ed. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Stang, Christian S. 1957. Slavonic accentuation. Oslo: Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo I. Hist.-Fil. Klasse 3.

Sukač, Roman. 2012. Consonantal blocking clusters in Winter’s law. Linguistica Brunensia 60(1–2): 3–12.

SUM. 1970–1980. Slovnyk ukrajins′koji movy (vols. 1–11) (Akademičnyj tlumačnyj slovnyk). Kyiv: Prosvita.

Toporov, Vladimir Nikolayevich. 1975– 1990. Prusskij yazyk. (vols. 1–). Moscow: Nauka.

Vaillant, André. 1974. Grammaire comparée des langues slaves IV: La formation des noms. Paris: Éditions Klincksieck.

Vasmer, Max. 1950–1958. Russisches etymologisches Wörterbuch (vols. 1–3). Heidelberg: Carl Winter.

Vermeer, Willem. R. 1987. In the beginning was the lengthened grade: On the continuity of Proto-Indo-European vowel quantity in Slavic. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft 65: 115–136.

Winter, Werner. 1978. The distribution of short and long vowels in stems of the type Lith. sti : vèsti : mèsti and OCS jasti : vesti : mesti in Baltic and Slavic languages. Recent developments in historical phonology, 431–46. The Hague: Mouton.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Klemenčič S. K etimologiji laza. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 28. januar 2022.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7368
Rubrike
Članki