Strategije in sredstva leksikalnega kritja v radijskih intervjujih

  • Tina Lengar Verovnik Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana

Povzetek

Prispevek prinaša analizo govora novinarjev v intervjujih z dveh programov slovenskega javnega radijskega servisa z vidika rabe strategij in sredstev leksikalnega kritja. Pri tem so upoštevane žanrske in diskurzivne okoliščine, ki tudi sicer določajo novinarjev govor. Rezultati so zaradi ugotavljanja (ne)tipičnosti posameznih skupin sredstev leksikalnega kritja za radijske intervjuje primerjani z gradivom iz korpusa pisnih besedil Gigafida in korpusa govorjenega jezika GOS. Razvoj koncepta leksikalnega kritja in oris dosedanjih raziskovanj sta predstavljena v začetnem delu prispevka, prav tako tudi utemeljitev slovenskega prevoda izvornih izrazov hedging in (to) hedge.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adams, Sally. 2005. Interviewing for Journalists. London, New York: Routledge.

Bradac, James J., Anthony Mulac in Sandra A. Thompson. 1995. Men‘s and Women‘s Use of Intensifiers and Hedges in Problem-Solving Interaction: Molar and Molecular Analyses. Research on Language and Social Interaction 28 (2): 93–116.

Crompton, Peter. 1997. Hedging in Academic Writing: Some Theoretical Problems. English for Specific Purposes 16 (4): 271–287.

Farr, Fiona in Anne O’Keeffe. 2002. Would as a hedging device in an Irish context: An intra-varietal comparison of institutionalised spoken interaction. V Randi Reppen in dr. (ur.), Using Corpora to Explore Linguistic Variation, 25–48. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Fetzer, Anita. 2010. Hedges in Context: Form and Function of Sort of and Kind of. V Kaltenböck in dr. (ur.), New Approaches to Hedging, 49–72. Bingley: Emerald.

Fraser, Bruce. 2010a. Pragmatic Compeence: The Case of Hedging. V Kaltenböck in dr. (ur.), New Approaches to Hedging, 15–34. Bingley: Emerald.

Fraser, Bruce. 2010b. Hedging in political discourse: The Bush 2007 press conferences. V Urszula Okulska in Piotr Cap (ur.), Perspectives in Politics and Discourse, 201–214. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing.

Gabrovšek, Dušan in dr. 2005. Veliki angleško-slovenski slovar. Knjiga 1: A–K. Ljubljana: DZS.

Gries, Stefan Th. in Caroline V. David. 2007. This is kind of / sort of interesting: variation in hedging in English. Studies in Variation, Contacts and Change in English 2: Towards Multimedia in Corpus Studies. Dostopno prek: www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/02/gries_david/ (12. 2. 2015).

Jalilifar, A. R. in M. Alavi. 2011. Power and Politics of Language Use: A Survey of Hedging Devices in Political Interviews. The Journal of Teaching Language Skills 3 (3): 43–66.

Kaltenböck, Gunther, Wiltrud Mihatsch in Stefan Schneider. 2010. Introduction. V Kaltenböck in dr. (ur.), New Approaches to Hedging, 1–14. Bingley: Emerald.

Kärkkäinen, Elise. 2010. Position and Scope of Epistemic Phrases in Planned and Unplaned American English. V Kaltenböck in dr. (ur.), New Approaches to Hedging, 203–236. Bingley: Emerald.

Korošec, Tomo. 1998. Stilistika slovenskega poročevalstva. Ljubljana: Kmečki glas.

Korpus Gigafida = http://www.gigafida.net

Korpus govorjene slovenščine GOS = http://www.korpus-gos.net

Košir, Manca. 1988. Nastavki za teorijo novinarskih vrst. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Laban, Vesna. 2007. Televizijsko novinarstvo: hibridizacija žanrov in stilov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Lakoff, George. 1972. Hedges: A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts. V Paul M. Peranteau in dr. (ur.), Papers from the 8th Regional Meeting, 183–228. Chicago: Chicago Linguistics Society.

Lakoff, Robin. 1975. Language and Women‘s Place. New York: Harper and Row.

Lengar Verovnik, Tina. 2012. Radijska dvogovornost: jezikovne izbire novinarjev. Elektronski vir. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

McVittie, Chris, Rahul Sambaraju in Andy McKinlay. 2011. “There Will Only Be Lots of Chit-Chat”: How Hamas Leaders and Media Interviewers Handle Controversial Topics. Research on Language & Social Interaction 44 (1): 92–105.

Pisanski Peterlin, Agnes. 2010. Hedging devices in Slovene-English translation: a corpus-based study. Nordic journal of English studies 9 (2): 171–193.

Pisanski Peterlin, Agnes. 2007. Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju: pregled področja in predstavitev raziskovalnega dela za slovenščino. Jezik in slovstvo 52 (3/4): 7–19.

Poos, Deanna in Rita Simpson. 2002. Cross-disciplinary comparisons of hedging: Some findings from the Michigan Corpus of Academic Spoken English. V Randi Reppen in dr. (ur.), Using Corpora to Explore Linguistic Variation, 3–24. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Smolej, Mojca. 2006. Vpliv besedilne vrste na uresničitev skladenjskih struktur (primer narativnih besedil v vsakdanjem spontanem govoru. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Verdonik, Darinka. 2007. Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru. Maribor: Slavistično društvo.

Verdonik, Darinka, Andrej Žgank in Agnes Pisanski Peterlin. 2007: Diskurzni označevalci v dveh pogovornih žanrih. Jezik in slovstvo 52 (6): 19–33.

Verschueren, Jef. 2000. Razumeti pragmatiko. Ljubljana: Založba *cf.

Žele, Andreja. 2014. Slovar slovenskih členkov. Ljubljana: Založba ZRC.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Lengar VerovnikT. Strategije in sredstva leksikalnega kritja v radijskih intervjujih. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 2. december 2021.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7367
Rubrike
Članki