Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju

  • Jerica Snoj Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana

Povzetek

Besednovrstna označenost leksikalnih enot v slovarju je sestavina slovarskega pomenskega opisa, ki temelji v slovničnem opisu danega jezika, v leksikografski izvedbi pa se prilagaja določenemu slovarskemu konceptu. V besednovrstni teoriji znotraj slovnice slovenskega jezika je razviden razvoj, ki se mu slovaropisje mora prilagajati ob hkratnem upoštevanju leksikoloških danosti (leksikalna enota, slovarski pomen, kategorialne pomenske sestavine) in siceršnjih slovaropisnih zahtev. Obstoječi slovarji slovenskega jezika v besednovrstnem označevanju niso enotni; od prihodnjega slovaropisja se pričakuje, da oskrbi besednovrstno označenost slovenskega besedja, ki bo izkazovala čim bolj enovito utemeljeno razumevanje posameznih besednih vrst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Attkins, B. T. Sue, Rundell, Michael. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: Oxford University Press.

Černelič-Kozlevčar, Ivanka. 1988. Reševanje besednovrstnih vprašanj v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Obdobja 8, 289–300. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Korošec, Tomo. 2009. K izboljšanju redakcije členkov v SSKJ. (Ob pripravah za novi slovar slovenskega jezika) Strokovni posvet o novem slovarju slovenskega jezika. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 99–109.

Kozlevčar, Ivanka. 1968. O pomenskih kategorijah samostalnika v povedkovi rabi. Jezik in slovstvo 23/1, 11–16.

Kozlevčar, Ivanka. 1970. O pridevniku v povedni rabi. Jezik in slovstvo 15/7–8, 210–215.

Landau, Sidney I. 19892. Dictionaries. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge: Cambridge University Press.

Rigler, Jakob. 1981. Naglas, pravorečje in oblikoslovje v SSKJ. Splošne informacije za redaktorje SSKJ. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik SAZU, 169–189.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Ljubljana: DZS.

Slovenski pravopis. 2001. Ur. Jože Toporišič idr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stramljič Breznik, Irena. 1999. Oblikovanje poimenovanj za besedne vrste v slovensko pisanih slovnicah med leti 1791-1854. Jezik in slovstvo 44, 103–110.

Stramljič Breznik, Irena. 2014. Medmeti v slovenskem jeziku. Maribor: Založba Pivec.

Toporišič, Jože. 1974. Besednovrstna vprašanja slovenskega knjižnega jezika. Jezik in slovstvo 20, 33–39.

Toporišič, Jože. 1975. Esej o slovenskih besednih vrstah. Jezik in slovstvo 20, 295–305.

Toporišič, Jože. 1980. Še k teoriji besednih vrst, posebno predikativa. Jezik in slovstvo 25, 201–205.

Toporišič, Jože 1988. Jezikoslovje s simpozija Obdobja 8. Slavistična revija 36, 437–449.

Toporišič, Jože. 2004. Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja Maribor.

Vidovič Muha, Ada. 1992. Slovnična obvestilnost SSKJ. Zbornik Slavističnega društva 3, 35–49.

Vidovič Muha, Ada. 20132. Slovensko leksikalno pomenoslovje.

Žele, Andreja. 2003. Slovarska obravnava povedkovnika. Jezik in slovstvo 58, 3–15.

Žele, Andreja. 2014. Slovar slovenskih členkov. Ljubljana: Založba ZRC.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Snoj J. Od definicije besedne vrste v slovnici do besednovrstne oznake v slovarju. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 2. december 2021.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7364
Rubrike
Članki