Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini

  • Andreja Žele Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Prispevek predstavlja in komentira vezljivost in družljivost ter z njima povezane določene pomensko- in strukturnoskladenjske pojave kot kookurenca/sopojavljanje, koreferenca/soodnos in disjunkcija/ločevanje v slovenščini. Hkrati opozarja na njihove pomenske, skladenjske in izrazne lastnosti v slovenskih povedih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Karolak, Stanisław. 2001. Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw. Warszawa: Instytucia Slawistyki PAN.

Korpus Nova beseda: http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda3.html.

Orešnik, Janez. 1994. Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica. Ljubljana: SAZU.

Vidovič Muha, Ada. 1993. Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom). Slavistična revija 41/1: 161–192.

Vidovič Muha, Ada. 2000. Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Wierzbicka, Anna. 1972. Semantic Primitives. Frankfurt: Athäneum.

Žele, Andreja. 2013. Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi. Visokošolski učbenik. 1. natis. Ljubljana: samozal. 129 str.

Žele, Andreja. 2014. Medpropozicijskost z vidika družljivosti glagolov oz. povedkov. Slavia Centralis 7/2. 5–17.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Žele A. Vezljivost in družljivost kot dopolnjujoča se besedilna pojava v slovenščini. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 17. januar 2022.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7361
Rubrike
Članki