Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja

  • Metod Čepar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana

Povzetek

V prispevku obravnavam odraze praslovanske akcentske paradigme a samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Izhajam iz popolnega izpisa, ki je na voljo v Sekciji za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Skušam podati sliko splošnega stanja in nakazati smer razvoja posameznih odrazov. Podrobneje predstavim stanje pri 11 samostalnikih: brat, čas, človek, ded, kamen, kraj, mraz, prijatelj, rak, svet ‘nasvet’, vnuk. Predstavljen je nabor končnic in znakov (odrazi jata, diakritična znamenja), ki kažejo, kje bi lahko bilo mesto naglasa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič, Kozma idr. 2011. Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Bezlaj, France. 1976–2005. Etimološki slovar slovenskega jezika. I–IV. Ljubljana: Mladinska knjiga, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Dybo, Vladimir Antonovič Dybo. 2000. Morfonologizovannye paradigmatičeskie akcentnye sistemy. Tipologija i genezis. Tom I. Moskva: Jazyki russkoj kuľtury.

Greenberg, Marc L. 2002. Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika. Maribor: Aristej.

Merše, Majda. 2009. Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Merše, Majda, Jakopin, Franc, Novak, France. 1992. Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov. Slavistična revija 40. 321–340.

Oblak, Vatroslav. 1890. Zur Geschichte der nominalen Declination in Slovenischen. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.

Olander, Thomas. 2001. Common accentological word list. Copenhagen: Editiones Olander.

Pleteršnik, Maks. 2006. (1894–95). Slovensko-nemški slovar. Elektronska izdaja, ur. M. Furlan, H. Dobrovoljc in H. Jazbec. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Pohl, Heinz Dieter. 1985. Paradigmatischer Ausgleich und Funktionswandel in der Frühgeschichte des slavischen Deklinationssystems. Grammatische Kategorien, Funktion und Geschichte. Akten der VII. Fachtagung der Indogermanischen. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. 371–376.

Ramovš, Fran. 1952. Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Ramovš, Fran. 1971. Zbrano delo 1. Ur. T. Logar in J. Rigler Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Ramovš, Fran. 1997. Zbrano delo 2. Ur. J. Toporišič. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

Rigler, Jakob. 1968. Začetki slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Rigler, Jakob. 2001. Zbrani spisi 1. Ur. Vera Smole. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stang, S. Christian. 1957. Slavonic accentuation. Oslo: I Kommisjon hos H. Aschehoug & co. (W. Nygaard).

Šekli, Matej. 2006. Tonemski naglasni tipi samostalnikov srednje o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. Varia XIV. 23–39.

Škrabec, Stanislav. 1994–98. Jezikoslovna dela 1–4. Ur. J. Toporišič. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica.

Zamjatina, Galina Igorevna. 1992. Staroslovenskaja akcentnaja sistema i ee otraženie v biblii Ju. Dalmatina (1584 g.). Avtoreferat. Moskva: Institut slavjanovedenija i balkanistiki Rossijskoj akademii nauk.

Objavljeno
2019-03-14
Kako citirati
1.
Čepar M. Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. SJ-SLS [Internet]. 14. marec 2019. [citirano 28. januar 2022.];100. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7360
Rubrike
Članki