Jezik in neoliberalizem

  • Sabina Zorčič Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana

Povzetek

Prispevek poskuša osvetliti povezavo med jezikom in neoliberalno ideologijo, ki zaznamuje današnji čas. Interdisciplinaren pristop zahteva upoštevanje vidikov različnih družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved. V uvodu je neoliberalizem predstavljen z vidika politično-ekonomske zgodovine. Izpostavljeni so nekateri vzroki in vzvodi, ki so omogočili, da so neoliberalni principi v tako kratkem času postali svetovna ideologija, ali – kot bi ga poimenoval Gramsci – senso comune, torej pogled na svet, ki je nekritično absorbiran iz družbenega okolja, v katerem se kulturno razvijamo. Tudi jezik je pomemben, če ne najpomembnejši element kulture in socializacije, zato v osrednjem delu članka predstavim, kako se neoliberalna ideologija na različne načine kaže v jezikovni rabi. Kakšno vlogo ima jezik pri upovedovanju sveta, se kaže že na primeru poimenovanja obravnavane ekonomske doktrine, ki variira od neoliberalizma, neo-klasične ekonomije, nove ekonomije, postfordizma, vse do ekonomije prostega trga. V osrednjem delu so tako predstavljeni trije različni jezikoslovni pristopi, ki obravnavajo jezik v povezavi z neoliberalizmom. Norman Fairclough in Eve Chiapello v okviru kritične analize diskurza analizirata menedžersko literaturo, njen žanr, stil ter diskurz v ožjem smislu. V primeru iz kognitivnega jezikoslovja George Lakoff z rabo metafor in uokvirjanja resničnosti razloži refleksivno rabo jezika in s tehniko mapiranja možganov potrdi posledične spremembe dojemanja sveta. Ruqaiya Hasan pa v primeru iz semantičnih študij pokaže proces spreminjanja pomena besed (nova opomenitev besed), ki jo zaradi intenzivne rabe v kratkem časovnem obdobju povzročijo ljudje, ki imajo za to interes. S sintezo predstavljenih jezikoslovnih primerov želim pokazati na ideološkost v rabi jezika ter jo osvetliti tudi s primeri iz slovenščine. Poznati implikacije rabe besed, kot so stranka oziroma potrošnik, davkoplačevalci, demokracija in svobodni trg, se zdi odločilno za identifikacijo časa in prostora, ki nas opredeljuje: refleksivna pismenost je pri tem ključna. Sklepna faza članka je namenjena razmišljanju o vrednosti jezika in vrednotenju znanja jezika oziroma jezikov. Ali je jezik kapital, ali smo s takšnim poimenovanjem že sami zapadli v ideološki govor? Izpostavljeno je neoliberalno komodificiranje jezika, kar je posledica usmeritve v storitveno produkcijo ter spremenjenega dojemanja dela, ki je sedaj izrazito komunikacijsko zaznamovano ter s popolnoma nedoločenim časom in prostorom dela. Obenem pa se jezik in kapital povezujeta – kot ugotavlja Mazzini – tudi na najbolj osnovni ravni: s tem, ko Ameriška zakladnica na dvajset dolarski bankovec zapiše: »Ta bankovec je plačilno sredstvo za vse javne in zasebne dolgove,« je opravljeno performativno dejanje (z dolgoročnimi posledicami). S poudarjanjem pomena zavedanja jezika, kritično interpretacijo pomenov besed in odkrivanjem (ne) refleksivne rabe jezika v današnjem neoliberalnem senso comune opozarjamo, da je jezik sredstvo za nastanek in obstoj ideologij. Zavedanje tega pa omogoča njihovo prepoznavanje ter opozarjanje na spreminjanje dejanskosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Block, David, Gray, John in Holborow, Marnie. 2012. Neoliberalism and Applied Linguistics. Abingdon, New York: Routledge.

Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood.

Carlucci, Alessandro. 2014. Gramsci and Languages: Unification, Diversity, Hegemony. Chicago: Haymarket Books.

Chiapello, Eve in Fairclough, Norman. 2002. Understanding the New Management Ideology: A Transdisciplinary Contribution from Critical Discourse Analysis and New Sociology of Capitalism. Discourse & Society: An International Journal for the Study of Discourse and Communication in Their Social, Political and Cultural Contexts 13/2: 185–208.

Gorter, Durk. 2005–2010. Sustainable Development in a Diverse World (SUS.DIV). Proposition paper on Research Task 1.2 “Cultural diversity as an asset of human welfare and development”. Benefits of Linguistic Diversity and Multilingualism. http://www.ebos.com.cy/susdiv/uploadfiles/RT1.2_PP_Durk.pdf (15. 9. 2016).

Grin, François. 2001. English as economic value: facts and fallacies. World Englishes 20/1: 65–78.

Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Hasan, Ruqaiya. 2003. Globalization, literacy and ideology. World Englishes 22/4: 433–448.

Holborow, Marnie. 2007. Language, ideology and neoliberalism. Journal of Language and Politics, 6/1: 51–73.

Holborow, Marnie. 2015. Language and Neoliberalism. Abingdon, New York: Routledge.

Klein, Naomi. 2008. The Shock Doctrine. London: Penguin Books.

Lakoff, George. 2009. The Political Mind: A Cognitive Scientist’s Guide to Your Brain and Its Politics (2nd ed.). New York: Penguin Books.

Marazzi, Christian. 2008. Capital and Language: from the New Economy to the War Economy. Los Angeles: Semiotext(e).

Massey, Doreen. 2015. Vocabularies of the economy. After Neoliberalism?: The Kilburn Manifesto, 3–17. London, United Kingdom: Lawrence and Wishart Ltd.

Merton, Robert K. 1948. The Self-Fulfilling Prophecy. The Antioch Review 8/2: 193–210.

Mirowski, Philip. 2014. Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown. London, New York: Verso.

Mirowski, Philip in Plehwe, Dieter. 2009. The Road From Mont Pèlerin. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Rizman, Rudi. 2008. Globalizacija in avtonomija: prispevki za sociologijo globalizacije. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete.

Salecl, Renata. 2011. Izbira. Ljubljana: Cankarjeva založba. Schwartz, Barry. 2004. The paradox of choice: why more is less. New York: Ecco.

Vološinov, Valentin Nikolajevič in Kržan, Marko. 2008. Marksizem in filozofija jezika: temeljni problemi sociološke metode v znanosti o jeziku.: Ljubljana: Studia humanitatis.

Objavljeno
2019-03-11
Kako citirati
1.
Zorčič S. Jezik in neoliberalizem. SJ-SLS [Internet]. 11. marec 2019. [citirano 30. november 2021.];110. Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/7341
Rubrike
Članki