O arhaični oksitonezi v slovenskem terskem narečju

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/15.1.04

Ključne besede:

tersko narečje, naglas, akcentologija, oksitoneza

Povzetek

Članek obravnava oksitonični naglas tipa mokȁ ‘moka’, bradȁ ‘brada’ v centralnem pasu terskega narečja, ki temelji na gradivu iz monografije Janoša Ježovnika (2022). Ta vrsta naglasa se v slovenski akcentologiji in dialektologiji pogosto tolmači kot inovacija, saj se umik kratkega naglasa iz končnega odprtega zloga na prejšnjo dolžino običajno šteje za splošnoslovensko inovacijo. Ta vrsta naglasa se pojavlja v naslednjih oblikih: besede kot mokȁ, besede kot gensg kjučȁ, besede kot vinȍ, pridevniki kot mladȁ, in participi kot treslȁ (se zdi da najstarejši govorci še ohranjajo neskladno dolžino v teh oblikah). Progresivni premik tipa *jùžina ‘kosilo’ > Porčinj južȅn̥ a je jasno ločen proces, in nasprotje infinitiva *pećȉ, vendar *rásti (s inovativnim naglasom v drugem obliku
z dolgim korenom) je povezano s tipičnim kajkavsko-čakavsko-zahodnoštokavskim ne-fonetičnim »umikom« naglasa v določenih oblikah (kot je infinitiv). Avtor sklene, da centralni del (Prosnid–Porčinj–Subid) terskega narečja (in nekatera druga slovenska narečja, kot kobariško) še vedno ohranjajo stari slovanski končni naglas v odprtih zlogih tudi po prvotno dolgem korenu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Greenberg, Marc L. 2000. A Historical Phonology of the Slovene Language. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter.

Hendriks, Pepijn. 2003. A Note on Stang's Law in Moscow Accentology. In: Dutch Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, August 15-21, 2003: Linguistics. 107–123. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004488366_005

Jedvaj, Josip. 1956. Bednjanski govor. Hrvatski dijalektološki zbornik 1: 279–330.

Ježovnik, Janoš. 2020. A further look at the progressive acute-accent shift in the Tersko dialect of Slovene. In: L. Repanšek, H. Bichlmeier, V. Sadovski. Vácām̐si miśrā́ kr̥ṇavāmahai. Proceedings of the international conference of the Society for Indo-European Studies and IWoBA XII, Ljubljana 4-7 June 2019, celebrating one hundred years of Indo-European comparative linguistics at the University of Ljubljana. Hamburg: Baar-Verlag. 665‒677.

Ježovnik, Janoš. 2022. Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610506430

Jurišić, Blaž. 1973. Rječnik govora otoka Vrgade, uspoređen s nekim čakavskim i zapadnoštokavskim govorima. II dio, Rječnik. Zagreb: JAZU.

Kalsbeek, Janneke. 1998. The Čakavian Dialect of Orbanići near Žminj in Istria. Amsterdam–Atlanta: Rodopi.

Kapović, Mate. 2009. Rising mobility in Slavic i-stems. In: R. Lühr, S. Ziegler (eds.). Protolanguage and Prehistory. Akten der XII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, vom 11. bis 15. Oktober 2004 in Krakau. 236–243.

Kapović, Mate. 2015. Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika. Zagreb: Matica hrvatska.

Kapović, Mate. 2017a. The Position of Kajkavian in the South Slavic Dialect Continuum in Light of Old Accentual Isoglosses. Zeitschrift für Slawistik 62/4: 606–620. DOI: https://doi.org/10.1515/slaw-2017-0038

Kapović, Mate. 2017b. On shortening, lengthening, and accent shifts in Slavic. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43/2. 381–402.

Kapović, Mate. 2020a. Stang’s Law. In: M. L. Greenberg (ed.). Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics. Leiden–Boston: Brill. DOI: http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_036054

Kapović, Mate. 2020b. Notes on the Phonetics, Phonology and Prosody of the Čakavian Dialect of Susak. Zeitschrift für Slawistik 65/4: 498–534. DOI: https://doi.org/10.1515/slaw-2020-0024

Klarić, Alvijana. 2022. Fonološke i morfološke značajke govora buzetskoga dijalekta. PhD dissertation. Zadar: Sveučilište u Zadru.

Šekli, Matej. 2006. Tersko narečje v kraju Subid. In: M. Kožuh (ed.). Terska dolina/Alta Val Torre/Val de Tor. Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. Celje‒Gorica: Celjska Mohorjeva družba, Goriška Mohorjeva družba. 161–173.

Šekli, Matej. 2018. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: Založba ZRC. DOI: https://doi.org/10.3986/9789610501374

Zuljan Kumar, Danila. 2018. Tersko narečje/Il dialetto del Torre. In: B. Balloch, R. Dapit, L. Trusgnach, D. Zuljan Kumar (eds). Lučice na oknah. Naš sviet pouan naposebnosti/Il nostro mondo pieno di meraviglia. Čedad/Cividale del Friuli: Kulturno društvo Ivan Trinko/ Circolo culturale Ivan Trinko. 38–49.

Prenosi

Objavljeno

11/07/2023 — posodobljeno 11/07/2023

Kako citirati

Kapović, M. (2023). O arhaični oksitonezi v slovenskem terskem narečju. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 15, 75–87. https://doi.org/10.3986/15.1.04

Številka

Rubrike

Članki