Strokovno-znanstveno pisanje v slovenščini: stanje ter izvor znanja in veščin pri študentih

Avtorji

  • Nataša Logar Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Slovenija

DOI:

https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.05

Ključne besede:

strokovno-znanstveno pisanje, doktorski študenti, mentorji, anketa, intervju

Povzetek

Prispevek obravnava dve vprašanji, povezani s pisanjem strokovno-znanstvenih besedil v slovenščini: (a) katera znanja in veščine so potrebni za táko pisanje ter (b) kje in kako so usvojeni. Odgovore smo pridobili z anketo, izvedeno med slovenskimi doktorskimi študenti različnih znanstvenih področij (odzvalo se je 464 anketirancev), in 15 polstrukturiranimi intervjuji (10 z doktorskimi študenti in 5 z mentorji; vsi z Univerze v Ljubljani). Rezultati so pokazali, da večina doktorskih študentov svoje znanstveno pisanje v slovenščini ocenjuje kot zelo dobro ali odlično, hkrati pa menijo, da bi svoje znanje lahko še izboljšali, npr. pri splošnem akademskem besedišču in kolokacijskih zvezah. Najpomembnejši način pridobitve omenjenih znanj in veščin je branje ter pisanje te zvrsti besedil, in to v čim večji količini, pri čemer imajo ključno vlogo povratne informacije mentorjev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje. 2015. Available at: www.gov.si (7. 2. 2021).

Akcijski načrt za jezikovno opremljenost. 2015. Available at: www.gov.si (7. 2. 2021).

Ammon, Ulrich (ed.). 2011. The Dominance of English as a Language of Science. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Barnard, Roger, Burns, Anne (eds.). 2012. Researching Language Teacher Cognition and Practice: International Case Studies. Bristol: Multilingual Matters.

Benson, Nikola, Gurney, Sarah, Harrison, Judith, Rimmershaw, Rachel. 1993. The Place of Academic Writing in Whole Life Writing. In: M. Hamilton, D. Barton, R. Ivanič (eds.). Worlds of Literacy. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. 52–72.

Biesta, Gert, Priestley, Mark, Robinson, Sarah. 2015. The Role of Beliefs in Teacher Agency. Teachers and Teaching 21/6: 624–640.

Borg, Simon. 2003. Teacher Cognition in Language Teaching: A Review of Research on what Language Teachers Think, Know, Believe, and Do. Language Teaching 36/2: 81–109.

Borg, Simon. 2006. Teacher Cognition and Language Education: Research and Practice. London: Continuum.

Borg, Simon. 2009. Language Teacher Cognition. In: A. Burns, J. C. Richards (eds.). The Cambridge Guide to Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press. 163–171.

Bryman, Alan. 2012. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. Cammarata, Laurent, Tedick, Diane J. 2012. Balancing Content and Language in

Instruction: The Experience of Immersion Teachers. The Modern Language Journal 96/2: 251–269.

Creswell, John W. 2009. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, California: Sage.

Creswell, John W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Los Angeles, etc.: Sage.

Dweck, Carol S. 2002. Chapter 3 – Messages that Motivate: How Praise Molds Students’ Beliefs, Motivation, and Performance (in Surprising Ways). In: J. Aronson (ed.). Improving Academic Achievement: Impact of Psychological Factors on Education. New York: Academic Press. 37–60.

Eraut, Michael. 1982. What is Learned in In-Service Education and How? A Knowledge Use Perspective. Journal of In-Service Education 9/1: 6–14.

Ernest, Paul. 2006. The Knowledge, Beliefs and Attitudes of the Mathematics Teacher: a Model. Journal of Education for Teching 15/1: 13–33.

Fang, Zhihui. 1996. A Review of Research on Teacher Beliefs and Practices. Educational Research 38/1: 47–65.

Five, Helenrose, Gill, Michele Gregoire (eds.). 2015. International Handbook of Research on Teachers’ Beliefs. New York, London: Routledge.

Flick, Uwe. 1999. An Introduction to Qualitative Research. Los Angeles: Sage.

Humar, Marjeta, Žagar Karer, Mojca (ed.). 2010. Nacionalni jeziki v visokem šolstvu. Ljubljana: Založba ZRC.

Kagan, Dona M. 2010. Implication of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist 27/1: 65–90.

Kalin Golob, Monika, Stabej, Marko. 2007. Sporazumevanje v znanosti in na univerzi: uboga slovenščina ali uboga jezikovna politika? Jezik in slovstvo 52/5: 87–91.

Kalin Golob, Monika, Stabej, Marko, Stritar Kučuk, Mojca, Červ, Gaja, Kropivnik, Samo. 2014. Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kalin Golob, Monika. 2012. Jezik slovenskega visokega šolstva: med zakonodajo, strategijo in vizijo. In: V. Gorjanc (ed.). Slovanski jeziki: Iz preteklosti v prihodnost. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 95–109.

Lavelle, Ellen, Bushrow, Kathy. 2007. Writing Approaches of Graduate Students. Educational Psychology 27/6: 807–822.

Lonka, Kirsti, Chow, Andela, Keskinen, Jenni, Hakkarainen, Kai, Sandström, Niclas, Pyhältö, Kirsi. 2014. How to Measure PhD Students’ Conceptions of Academic Writing? Journal of Writing Research 5/3: 245–269.

Orel, Irena (ed.). 2007. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Pirih Svetina, Nataša. 2019. (Ne)samoumevnost slovenščine na Univerzi v Ljubljani. In: H. Tivadar (ed.). Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 423–429.

Pogorelec, Breda. 1988. Konstituiranje slovenskega knjižnega jezika z jezikom znanosti in umetnosti. In: K. Ahačič (ed.). 2011. Zgodovina slovenskega knjižnega jezika: Jezikoslovni spisi I. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 383–394.

Sanders-Reio, Joanne, Alexander, Patricia A., Reio Jr., Thomas G., Newman, Isadore. 2014. Do Students’ Beliefs about Writing Relate to their Writing Self-efficacy, Apprehension, and Performance? Learning and Instruction 33: 1–11.

Škrubej, Katja. 2007. Diahrona pomenska stabilnost nekaterih najstarejših slovenskih pravnih izrazov in performativ. In: I. Orel (ed.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 247–261.

Slovenski jezik v znanosti 1. 1986. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Slovenski jezik v znanosti 2. 1989. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Stabej, Marko. 2013. Krči slovenske večjezičnosti. In: R. Dapit, M. Bidovec Sinković (eds.). Večjezičnost in izobraževanje: izkušnje, rezultati in izzivi v prostoru med Italijo in Slovenijo. Videm: Univerza, Mednarodni center za večjezičnost. 32–61.

Vidovič Muha, Ada. 2007a. Aktualna vprašanja slovenske univerze in znanstvene razprave v slovenščini. In: I. Orel (ed.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 3–11.

Vidovič Muha, Ada. 2007b. Slovenščina kot jezik znanosti in univerze – da ali ne. Jezik in slovstvo 52/5: 91–92.

Žigon, Tanja, Almasy, Karin, Lovšin, Andrej. 2017. Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju: kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Prenosi

Objavljeno

10/13/2021 — posodobljeno 03/27/2023

Verzije

Kako citirati

Logar, N. (2023). Strokovno-znanstveno pisanje v slovenščini: stanje ter izvor znanja in veščin pri študentih. Slovenski Jezik / Slovene Linguistic Studies, 13. https://doi.org/10.3986/sjsls.13.1.05 (Original work published 13. oktober 2021)

Številka

Rubrike

Članki